Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Food design - Sensory Analysis and Product Development

Denna kursplan gäller: 2011-08-29 till 2014-08-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-21

Reviderad av: Institutionen för Kostvetenskap, 2011-06-13

Innehåll

Kursens övergripande mål är att de studerande ska förvärva fördjupade kunskaper inom området sensorisk analys och produktutveckling såväl praktiskt som teoretiskt. Dessutom skall de studerande kunna tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar. Kursen består av följande moment: Moment 1. Sensorisk analys (Sensory analysis), 7,5 hp Moment 2. Produktutveckling (Product development) 7,5 hp Moment 1. Sensorisk analys, 7,5 hp Momentet innehåller en allmän introduktion av sensorisk analys, vad det är och hur man kan använda sig av olika metoder. En fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om de olika sensoriska analysmetoderna behandlas men även metodernas användningsområden och tillämpning, försöksuppläggning, panelselektering, träning av panel, lokaler och skalor diskuteras. Studenterna organiserar och genomför de vanligaste sensoriska testerna, gör statistisk bearbetning av sensorisk data samt tolkar och rapporterar framkomna resultat. För att få en ökad förståelse för människans perception behandlas även sinnenas anatomi och fysiologi. Människan som mätinstrument diskuteras med utgångspunkt från perceptionsprocessen där allt från hur vi detekterar, diskriminerar och kvantifierar diskuteras. I momentet ingår också att läsa, tolka, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar. Moment 2. Produktutveckling, 7,5 hp Momentet innehåller en allmän introduktion om produktutveckling, inom livsmedelsområdet. Momentet behandlar områden som ingår i produktutvecklingsprocessen såsom projektplanering, försöksdesign, kvalitetssäkring och sensorisk analys. I momentet ingår hur kemiska och teknologiska processer påverkar livsmedel vid hantering, beredning och förvaring. Även trender på marknaden, marknadsundersökningsmetoder och förpackningar diskuteras. I momentet ingår också att läsa, tolka, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Sensorisk analys Efter slutfört moment ska den studerande kunna: - Veta vad sensorisk analys är samt kunna de vanligaste sensoriska metoderna och veta när de används. - Kunna planera, organisera och genomföra de vanligaste sensoriska testen samt kunna bearbeta, tolka och rapportera sensoriska data. - Vara insatta i lokalers utformning och miljöns inverkan på bedömningar. - Vara insatta i hur en panel selekteras och tränas. - Ha förvärvat kunskap om provpreparering och hantering av prover. - Ha en förståelse för människans perceptionsprocess. - Ha kunskap i sinnesorganens anatomi och fysiologi. - Kunna tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar. Moment 2. Produktutveckling Efter slutfört moment ska den studerande kunna: - Förstå produktutvecklingsprocessens alla delar. - Kunna planera, organisera och genomföra produktutvecklingsprojekt. - Känna till vilka projektplaneringsverktyg som finns. - Vara insatta i vilka kvalitetssystem som kan användas. - Ha insikt om förpackningars effekt på livsmedelskvalitet samt dess betydelse för konsumenten. - Ha förståelse för trender på marknaden och marknadsundersökningsmetoder. - Vara insatta i kemiska och teknologiska processer inom livsmedelshantering. - Kunna tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

Univ: Godkänt betyg i minst 90 hp kostvetenskap, varav 15 hp uppsats eller genomgått 150 hp inom livsmedelsagronom- eller livsmedelsingenjörsutbildning eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Deltagande vid seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Moment 1. Sensorisk analys Examination sker genom skriftliga och muntliga individuell/grupp redovisningar av laborationer och seminarier samt tentamina. Moment 2. Produktutveckling Examination sker genom skriftliga och muntliga individuell/grupp redovisningar av laborationer och seminarier samt redovisning av projektarbete. Helkurs För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. För betyget VG krävs VG på båda momenten. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2013 vecka 34

  SENSORY ANALYSIS 7,5 HP

  Required literature

  Sensory Evaluation of Food [Elektronisk resurs] : Principles and Practices
  Lawless Harry T., Heymann Hildegarde.
  New York, NY : Springer New York : 2010. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 978-1-4419-6488-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Logue Alexandra Woods
  The psychology of eating and drinking
  3. ed. : New York : Brunner-Routledge : 2004 : xiv, 359 s. :
  ISBN: 0-415-95008-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  References

  Guidelines for sensory analysis in food product development and quality control.
  Carpenter Roland P, Lyon David H, Hasdell Terry A
  2nd ed. : Gaithersburg, Md. : Aspen Publishers : 2000 : xxvii, 210 p. :
  ISBN: 0-8342-1642-6 ; CIP rev.
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flavor measurement
  Ho Chi-Tang, Manley Charles H
  New York : M. Dekker : c1993 : xii, 379 p. :
  ISBN: 0-8247-9056-1 (acid-free paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensation and perception
  Coren Stanley, Ward Lawrence M, Enns James T
  6th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2004 : x, 598 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/description/wiley038/2003049725.html
  ISBN: 0-471-45147-9 (cloth : international edition) : No price
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dijksterhuis Garmt B.
  Multivariate data analysis in sensory and consumer science
  Trumbull, Conn. : Food & Nutrition Press : cop. 1997 : 317 s. :
  ISBN: 0-917678-41-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensory science theory and applications in foods
  Lawless Harry T, Klein Barbara P
  New York : M. Dekker : 1991. : x, 441 s. :
  ISBN: 0-8247-8537-1 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Variansanalyse for sensoriske data
  Lea Per, Næs Tormod, Rødbotten Marit
  1. oppl. : Oslo : Matforsk : 1991 : 98 s. :
  ISBN: 82-90394-33-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Logue Alexandra Woods
  The psychology of eating and drinking
  3. ed. : New York : Brunner-Routledge : 2004 : xiv, 359 s. :
  ISBN: 0-415-95008-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundgren B
  Handbok i sensorisk analys. SIK-rapport nr 470
  Svenska Livsmedelsinstitutet : 1994 :
  Läsanvisning: 194 sid

  Psychological Basis of Sensory Evaluation
  McBride R L, MacFie H J H
  London : Elsevier Applied Science : 1990 : 212 s. :

  Sensory evaluation techniques
  Meilgaard Morten C., Civille Gail Vance, Carr B. Thomas
  4. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : 2007 : [16], 448 p. :
  ISBN: 978-0-8493-3839-7 (hbk.) : ?49.99
  Se bibliotekskatalogen Album

  O'Mahony Michael
  Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures
  New York : Marcel Dekker : cop. 1986 : xv, 487 s. :
  ISBN: 0-8247-7337-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Poste Linda M
  Laboratory methods for sensory analysis of food
  Ottawa, Canada : Canada Communication Group, Pub. Centre : 1991. : vii, 90 s. :
  ISBN: 0-660-13807-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berg Egel Weie
  Sensorisk analyse : [bedømmelse av næringsmidler]
  2. utg. : Oslo : Universitetsforl. : cop. 1997 : 208 s. :
  ISBN: 82-00-41879-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensory evaluation practices
  Stone Herbert, Sidel Joel L.
  3. ed. : San Diego : Academic Pr. : 2004 : xiv, [2], 377 s. :
  ISBN: 0-12-672690-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thesis

  Arvidsson-Fyrberg K
  Morphological and Psychophysical Studies on Taste Receptors of the Fungiform Papillae in Man and Monkey
  Stockholm: Avhandling : 1981 :

  Haglund Åsa
  Sensory quality of tomato, carrot and wheat : influences of growing systems
  Uppsala : Univ. : 1998 : [1], 39 s. :
  ISBN: 91-554-4123-8 ; 100:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson L.
  Eating Quality of Rainbow Trout
  Uppsala Universitet : 1992 :

  Jonsäll A.
  Sensory Quality of Pork, influences of Rearing System, Feed, Genotype and Sex
  Uppsala Universitet : 2000 :

  McGee Harold
  On food and cooking : the science and lore of the kitchen
  New York : Scribner : 2004 : 884 s. :
  ISBN: 0-684-80001-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nygren Tobias
  Sensory evaluation and consumer preference of wine and food combinations : influences of tasting techniques
  Örebro : Örebro universitetsbibliotek : 2004 : 66 s. :
  urn:nbn:se:oru:diva-56
  ISBN: 91-7668-379-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Risvik E
  New approaches to analysis and understanding of data in sensory science
  Matfors-Norwegian Food Research Institute, Ås Norge : 1996 :

  Wendin Karin
  Sensory dynamics in emulsion products differing in fat content
  Göteborg : Chalmers tekniska högsk. : 2001 : viii, 51 s. :
  ISBN: 91-7197-988-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable

  PRODUCT DEVELOPMENT 7,5 HP

  Required literature

  Developing new food products for a changing marketplace
  Brody Aaron L., Lord John B.
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC Press : 2007 : xxiv, 587 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007014912.html
  ISBN: 978-0-8493-2833-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable

  References

  Livsmedelsteknologi 1, Konserveringsmetoder
  Andersen Poul Erner, Risum Jørgen
  Lund : Studentlitteratur : 1991 : 383 s. :
  ISBN: 91-44-31761-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsteknologi 2, Vegetabiliska livsmedel
  Andersen Poul Erner, Risum Jørgen
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 463 s. :
  ISBN: 91-44-31771-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsteknologi. : 3 Animaliska livsmedel
  Andersen Poul Erner, Risum Jørgen, Sahlin Peter
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 344 s. :
  ISBN: 91-44-31781-6 ; 410:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brohammer Göran
  Produktekologi : handbok om livscykelanalys (LCA) i produktutveckling
  Stockholm : Industrilitteratur : 1998 : 124 s. :
  ISBN: 91-7548-544-3 ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foods : a scientific approach
  Charley Helen, Weaver Connie
  3. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Merrill : cop. 1998 : 582 s.a (xxiii, 582 p.) :
  ISBN: 0-02-321951-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marketing research : methodological foundations
  Churchill Gilbert A., Iacobucci Dawn
  8. ed. : Mason, Ohio : South-Western : cop. 2002 : xxvi, 1006 s. :
  ISBN: 0-03-033101-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  New products management
  Crawford Merle, Di Benedetto Anthony
  9. ed. : Boston : McGraw-Hill /Irwin : 2008 : xviii, 558 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0743/2007036476-t.html
  ISBN: 978-0-07-126336-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carson David
  Qualitative marketing research
  London : SAGE : 2001 : xii, 239 s. :
  ISBN: 0-7619-6365-0 ; £55.00 : CIP entry (Jan.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedel. : Vol. 1 Del I: Livsmedelskemi och -teknologi; Del II: Livsmedelsteknik
  Danielson Carl Erik, Hallström Bengt, Larsson Kåre
  456 s. :

  Livsmedel. : Vol. 2 Industriell livsmedelsproduktion
  Danielson Carl Erik, Hallström Bengt, Larsson Kåre
  [S.l. : s.n.] : 1988 : 325 s. :

  Edvardsson Bo
  Företagsstrategier för produktutveckling
  Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. : 1981 : [6], 133 s. :
  ISBN: 91-576-0866-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eliasson A.C
  Fysikaliska förändringar i samband med livsmedelsprocesser eller varför mjölken blir ost och mjölet bröd
  Lunds tekniska högskola. Avd. för livsmedelsteknologi : 1993 :
  Läsanvisning: Ingår i Livsmedelsförädling

  Mat-Sverige i förändringens tid
  Hallberg Ingela, Belaieff Peter, Furugren Bo
  Stockholm : Utbildningsradion : 1993 : 200 s. :
  ISBN: 91-26-92100-6 ; 205:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s 8-22

  Fellows Peter
  Food processing technology : principles and practice
  3. ed. : Cambridge : Woodhead : 2009 : 913 s. :
  ISBN: 978-1-84569-216-2 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Food flavours : biology and chemistry
  Fisher Carolyn, Scott Thomas R.
  Cambridge : Royal Society of Chemistry, Information Services : cop. 1997 : ix,165p :
  ISBN: 0-85404-538-4 (pbk) ; No price : Formerly CIP
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fennema Owen R.
  Food chemistry
  3. ed. : New York : Dekker : cop. 1996 : xii, 1069 s. :
  ISBN: 0-8247-9346-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fuller Gordon W.
  New food product development : from concept to marketplace
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : cop. 2005 : 388 s. :
  ISBN: 0-8493-1673-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  The science of food
  Gaman P. M., Sherrington K. B.
  4. ed. : Oxford : Butterworth-Heinemann : 1996 : x, 326 s. :
  ISBN: 0-7506-2373-X (pbk) ; No price
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i HACCP för små och stora livsmedelsföretag
  Holmberg Torbjörn, Wallin Henrik
  Doncaster : Highfield Publications : 2000 : 92 s. :
  ISBN: 1-871912-43-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsteknologi : kemiska grunder.
  Larsson Kåre, Furugren Bo, Lunds universitet. Avdelningen för livsmedelsteknologi
  Lund : Avd. för livsmedelsteknologi, Univ., 1995 ; (Alnarp : 1995 : 227, [3]s. : ill., diagr., tab. :
  ISBN: 91-630-4025-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Functional food i Sverige : svenska livsmedelsföretags syn på produktutveckling och marknadsföring = Functional food in Sweden : attitudes to R&D and marketing among Swedish food companies
  Mark-Herbert Cecilia, Nyström Harry
  Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet : 1993 : 24, [9] s. :

  Ruiter A.
  Fish and fishery products
  Wallingford : CAB International : c1995 : xi,387s :
  ISBN: 0-85198-927-6 ; No price : Formerly CIP
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wibeck Victoria
  Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 178 s. :
  ISBN: 978-91-44-05856-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thesis

  Kähkönen Päivi
  Consumer acceptance of reduced-fat foods : the effects of product information
  Helsinki : University of Helsinki, Department of Food Technology : 2000 : 33, [58] s. :
  ISBN: 951-45-9373-1 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hamberg Lars
  Shaping of food microstructures
  Göteborg : Chalmers tekniska högsk. : 2003 : vi, 48 s. :
  ISBN: 91-7291-284-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Toledo-Alonzo Patricia
  Studies of raw milk from sustainable/organic production systems
  Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. : 2003 : 33 s. :
  http://www-mat21.slu.se/publikation/pdf/Patricia.pdf
  ISBN: 91-576-6594-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rapport

  Märkning och marknadsföring av livsmedel : rapport från nordisk workshop 10-11 september 1997, Sollentuna, Sverige
  København : Nordiska ministerrådet : cop. 1998 : 41 s. :
  ISBN: 92-893-0165-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Journals

  Journal of sensory studies (finns ej som e-tidskrift på UB) Food quality and preference Physiology A: Sensory, neutral an behavioural physiology Food policy Journal of food science (finns ej som e-tidskrift på UB) Food science and technology Product design and development International journal of consumer studies Journal of consumer research

 • Giltig från: 2012 vecka 31

  Sensory Analysis 7,5 hp

  REQUIRED LITERATURE

  Sensory Evaluation of Food [Elektronisk resurs] : Principles and Practices
  Lawless Harry T., Heymann Hildegarde.
  New York, NY : Springer New York : 2010. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 978-1-4419-6488-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Logue Alexandra Woods
  The psychology of eating and drinking
  3. ed. : New York : Brunner-Routledge : 2004 : xiv, 359 s. :
  ISBN: 0-415-95008-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  REFERENCES

  Guidelines for sensory analysis in food product development and quality control.
  Carpenter Roland P, Lyon David H, Hasdell Terry A
  2nd ed. : Gaithersburg, Md. : Aspen Publishers : 2000 : xxvii, 210 p. :
  ISBN: 0-8342-1642-6 ; CIP rev.
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flavor measurement
  Ho Chi-Tang, Manley Charles H
  New York : M. Dekker : c1993 : xii, 379 p. :
  ISBN: 0-8247-9056-1 (acid-free paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensation and perception
  Coren Stanley, Ward Lawrence M, Enns James T
  6th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2004 : x, 598 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/description/wiley038/2003049725.html
  ISBN: 0-471-45147-9 (cloth : international edition) : No price
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dijksterhuis Garmt B.
  Multivariate data analysis in sensory and consumer science
  Trumbull, Conn. : Food & Nutrition Press : cop. 1997 : 317 s. :
  ISBN: 0-917678-41-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensory science theory and applications in foods
  Lawless Harry T, Klein Barbara P
  New York : M. Dekker : 1991. : x, 441 s. :
  ISBN: 0-8247-8537-1 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Variansanalyse for sensoriske data
  Lea Per, Næs Tormod, Rødbotten Marit
  1. oppl. : Oslo : Matforsk : 1991 : 98 s. :
  ISBN: 82-90394-33-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Logue Alexandra Woods
  The psychology of eating and drinking
  3. ed. : New York : Brunner-Routledge : 2004 : xiv, 359 s. :
  ISBN: 0-415-95008-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundgren B
  Handbok i sensorisk analys. SIK-rapport nr 470
  Svenska Livsmedelsinstitutet : 1994 :
  Läsanvisning: 194 sid

  Psychological Basis of Sensory Evaluation
  McBride R L, MacFie H J H
  London : Elsevier Applied Science : 1990 : 212 s. :

  Sensory evaluation techniques
  Meilgaard Morten C., Civille Gail Vance, Carr B. Thomas
  4. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : 2007 : [16], 448 p. :
  ISBN: 978-0-8493-3839-7 (hbk.) : ?49.99
  Se bibliotekskatalogen Album

  O'Mahony Michael
  Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures
  New York : Marcel Dekker : cop. 1986 : xv, 487 s. :
  ISBN: 0-8247-7337-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Poste Linda M
  Laboratory methods for sensory analysis of food
  Ottawa, Canada : Canada Communication Group, Pub. Centre : 1991. : vii, 90 s. :
  ISBN: 0-660-13807-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berg Egel Weie
  Sensorisk analyse : [bedømmelse av næringsmidler]
  2. utg. : Oslo : Universitetsforl. : cop. 1997 : 208 s. :
  ISBN: 82-00-41879-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensory evaluation practices
  Stone Herbert, Sidel Joel L.
  3. ed. : San Diego : Academic Pr. : 2004 : xiv, [2], 377 s. :
  ISBN: 0-12-672690-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  THESIS

  Arvidsson-Fyrberg K
  Morphological and Psychophysical Studies on Taste Receptors of the Fungiform Papillae in Man and Monkey
  Stockholm: Avhandling : 1981 :

  Haglund Åsa
  Sensory quality of tomato, carrot and wheat : influences of growing systems
  Uppsala : Univ. : 1998 : [1], 39 s. :
  ISBN: 91-554-4123-8 ; 100:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson L.
  Eating Quality of Rainbow Trout
  Uppsala Universitet : 1992 :

  Jonsäll A.
  Sensory Quality of Pork, influences of Rearing System, Feed, Genotype and Sex
  Uppsala Universitet : 2000 :

  McGee Harold
  On food and cooking : the science and lore of the kitchen
  New York : Scribner : 2004 : 884 s. :
  ISBN: 0-684-80001-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nygren Tobias
  Sensory evaluation and consumer preference of wine and food combinations : influences of tasting techniques
  Örebro : Örebro universitetsbibliotek : 2004 : 66 s. :
  urn:nbn:se:oru:diva-56
  ISBN: 91-7668-379-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Risvik E
  New approaches to analysis and understanding of data in sensory science
  Matfors-Norwegian Food Research Institute, Ås Norge : 1996 :

  Wendin Karin
  Sensory dynamics in emulsion products differing in fat content
  Göteborg : Chalmers tekniska högsk. : 2001 : viii, 51 s. :
  ISBN: 91-7197-988-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable

  Product development 7,5 hp

  REQUIRED LITERATURE

  Developing new food products for a changing marketplace
  Brody Aaron L., Lord John B.
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC Press : 2007 : xxiv, 587 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007014912.html
  ISBN: 978-0-8493-2833-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Food flavours; Biology and chemistry [Elektronisk resurs]
  Cambridge : Royal Society of Chemistry : 2001 :
  Obligatorisk

  Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable

  REFERENCES

  Livsmedelsteknologi 1, Konserveringsmetoder
  Andersen Poul Erner, Risum Jørgen
  Lund : Studentlitteratur : 1991 : 383 s. :
  ISBN: 91-44-31761-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsteknologi 2, Vegetabiliska livsmedel
  Andersen Poul Erner, Risum Jørgen
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 463 s. :
  ISBN: 91-44-31771-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsteknologi. : 3 Animaliska livsmedel
  Andersen Poul Erner, Risum Jørgen, Sahlin Peter
  Lund : Studentlitteratur : 1993 : 344 s. :
  ISBN: 91-44-31781-6 ; 410:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brohammer Göran
  Produktekologi : handbok om livscykelanalys (LCA) i produktutveckling
  Stockholm : Industrilitteratur : 1998 : 124 s. :
  ISBN: 91-7548-544-3 ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foods : a scientific approach
  Charley Helen, Weaver Connie
  3. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Merrill : cop. 1998 : 582 s.a (xxiii, 582 p.) :
  ISBN: 0-02-321951-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marketing research : methodological foundations
  Churchill Gilbert A., Iacobucci Dawn
  8. ed. : Mason, Ohio : South-Western : cop. 2002 : xxvi, 1006 s. :
  ISBN: 0-03-033101-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  New products management
  Crawford Merle, Di Benedetto Anthony
  9. ed. : Boston : McGraw-Hill /Irwin : 2008 : xviii, 558 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0743/2007036476-t.html
  ISBN: 978-0-07-126336-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carson David
  Qualitative marketing research
  London : SAGE : 2001 : xii, 239 s. :
  ISBN: 0-7619-6365-0 ; £55.00 : CIP entry (Jan.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedel. : Vol. 1 Del I: Livsmedelskemi och -teknologi; Del II: Livsmedelsteknik
  Danielson Carl Erik, Hallström Bengt, Larsson Kåre
  456 s. :

  Livsmedel. : Vol. 2 Industriell livsmedelsproduktion
  Danielson Carl Erik, Hallström Bengt, Larsson Kåre
  [S.l. : s.n.] : 1988 : 325 s. :

  Edvardsson Bo
  Företagsstrategier för produktutveckling
  Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. : 1981 : [6], 133 s. :
  ISBN: 91-576-0866-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eliasson A.C
  Fysikaliska förändringar i samband med livsmedelsprocesser eller varför mjölken blir ost och mjölet bröd
  Lunds tekniska högskola. Avd. för livsmedelsteknologi : 1993 :
  Läsanvisning: Ingår i Livsmedelsförädling

  Mat-Sverige i förändringens tid
  Hallberg Ingela, Belaieff Peter, Furugren Bo
  Stockholm : Utbildningsradion : 1993 : 200 s. :
  ISBN: 91-26-92100-6 ; 205:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s 8-22

  Fellows Peter
  Food processing technology : principles and practice
  3. ed. : Cambridge : Woodhead : 2009 : 913 s. :
  ISBN: 978-1-84569-216-2 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Food flavours : biology and chemistry
  Fisher Carolyn, Scott Thomas R.
  Cambridge : Royal Society of Chemistry, Information Services : cop. 1997 : ix,165p :
  ISBN: 0-85404-538-4 (pbk) ; No price : Formerly CIP
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fennema Owen R.
  Food chemistry
  3. ed. : New York : Dekker : cop. 1996 : xii, 1069 s. :
  ISBN: 0-8247-9346-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fuller Gordon W.
  New food product development : from concept to marketplace
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : cop. 2005 : 388 s. :
  ISBN: 0-8493-1673-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  The science of food
  Gaman P. M., Sherrington K. B.
  4. ed. : Oxford : Butterworth-Heinemann : 1996 : x, 326 s. :
  ISBN: 0-7506-2373-X (pbk) ; No price
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i HACCP för små och stora livsmedelsföretag
  Holmberg Torbjörn, Wallin Henrik
  Doncaster : Highfield Publications : 2000 : 92 s. :
  ISBN: 1-871912-43-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsteknologi : kemiska grunder.
  Larsson Kåre, Furugren Bo, Lunds universitet. Avdelningen för livsmedelsteknologi
  Lund : Avd. för livsmedelsteknologi, Univ., 1995 ; (Alnarp : 1995 : 227, [3]s. : ill., diagr., tab. :
  ISBN: 91-630-4025-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Functional food i Sverige : svenska livsmedelsföretags syn på produktutveckling och marknadsföring = Functional food in Sweden : attitudes to R&D and marketing among Swedish food companies
  Mark-Herbert Cecilia, Nyström Harry
  Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet : 1993 : 24, [9] s. :

  Ruiter A.
  Fish and fishery products
  Wallingford : CAB International : c1995 : xi,387s :
  ISBN: 0-85198-927-6 ; No price : Formerly CIP
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wibeck Victoria
  Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 178 s. :
  ISBN: 978-91-44-05856-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  THESIS

  Kähkönen Päivi
  Consumer acceptance of reduced-fat foods : the effects of product information
  Helsinki : University of Helsinki, Department of Food Technology : 2000 : 33, [58] s. :
  ISBN: 951-45-9373-1 (hft.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hamberg Lars
  Shaping of food microstructures
  Göteborg : Chalmers tekniska högsk. : 2003 : vi, 48 s. :
  ISBN: 91-7291-284-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Toledo-Alonzo Patricia
  Studies of raw milk from sustainable/organic production systems
  Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. : 2003 : 33 s. :
  http://www-mat21.slu.se/publikation/pdf/Patricia.pdf
  ISBN: 91-576-6594-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  RAPPORT

  Märkning och marknadsföring av livsmedel : rapport från nordisk workshop 10-11 september 1997, Sollentuna, Sverige
  København : Nordiska ministerrådet : cop. 1998 : 41 s. :
  ISBN: 92-893-0165-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Journals

  Journal of sensory studies (finns ej som e-tidskrift på UB) Food quality and preference Physiology A: Sensory, neutral an behavioural physiology Food policy Journal of food science (finns ej som e-tidskrift på UB) Food science and technology Product design and development International journal of consumer studies Journal of consumer research