Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Food design - Sensory Analysis and Product Development

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-21

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursens övergripande mål är att de studerande ska förvärva fördjupade kunskaper inom området sensorisk analys och produktutveckling såväl praktiskt som teoretiskt. Dessutom skall de studerande kunna tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar.

Kursen består av följande moduler:
Modul 1. Sensorisk analys (Sensory analysis), 7,5 hp
Modul 2. Produktutveckling (Product development) 7,5 hp


Modul 1. Sensorisk analys, 7,5 hp
Modulen innehåller en allmän introduktion av sensorisk analys, vad det är och hur man kan använda sig av de olika sensoriska analysmetoderna. En fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om de olika sensoriska analysmetoderna, försöksuppläggning, panelselektering, träning av panel, samt lokaler och skalor diskuteras. Studenterna organiserar och genomför de vanligaste sensoriska testerna, gör statistisk bearbetning av sensorisk data samt tolkar och rapporterar framkomna resultat. För att få en ökad förståelse för människans perception behandlas även sinnenas anatomi och fysiologi. Människan som mätinstrument diskuteras med utgångspunkt från perceptionsprocessen där allt från hur vi detekterar, diskriminerar och kvantifierar diskuteras. I modulen ingår också att läsa, tolka, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar.

Modul 2. Produktutveckling, 7,5 hp
Modulen innehåller en allmän introduktion om produktutveckling, inom livsmedelsområdet. Modulen behandlar områden som ingår i produktutvecklingsprocessen såsom projektplanering, försöksdesign, kvalitetssäkring och sensorisk analys. I modulen ingår hur kemiska och teknologiska processer påverkar livsmedel vid hantering, beredning och förvaring. Även trender på marknaden, marknadsundersökningsmetoder och förpackningar diskuteras. I modulen ingår också att läsa, tolka, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Sensorisk analys

För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för vad sensorisk analys är och de vanligaste sensoriska metoderna samt veta när de används
 • Förstå lokalers utformning och miljöns inverkan på bedömningar
 • Förstå hur en panel selekteras och tränas
 • Redogöra för människans perceptionsprocess
 • Förstå sinnesorganens anatomi och fysiologi

Färdighet och förmåga
 • Planera, organisera och genomföra de vanligaste sensoriska testen samt kunna bearbeta, tolka och rapportera sensoriska data

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar

Modul 2. Produktutveckling
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Förklara produktutvecklingsprocessens alla delar
 • Förklara vilka kvalitetssystem som kan användas
 • Identifiera och beskriva förpackningars effekt på livsmedelskvalitet samt dess betydelse för konsumenten
 • Identifiera trender på marknaden
 • Beskriva relevanta kemiska och teknologiska processer inom livsmedelshantering

Färdighet och förmåga
 • Planera, organisera och genomföra produktutvecklingsprojekt
 • Tillämpa projektplaneringsverktyg i produktutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar

Behörighetskrav

Kostvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, eller måltids- och restaurangvetenskap, 90 hp vara 15 hp uppsats, eller motsvarande.
Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Sensorisk analys
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen samt praktiska laborations- och seminariemoment i grupp som redovisas muntligt. Vid seminarier och laborationer sätts betyg U eller G.

Modul 2. Produktutveckling
Examination sker genom individuellt PM med opponering, samt genom muntlig redovisning i grupp. Vid muntlig redovisning sätts betyg U eller G.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på båda modulerna.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets  regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  SENSORY ANALYSIS 7,5 HP

  Required literature

  Handbook on Sensory Analysis
  Albinsson Berit, Wendin Karin, Åström Annika
  Kristianstads University press, 2017:9. Ale tryckteam AB, Bohus, Sverige (87s) The book is purchased through Kristianstad University :
  Obligatorisk

  Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable.

  PRODUCT DEVELOPMENT 7,5 HP

  Required literature

  Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable. Literature will be accessible online.

  References

  Developing new food products for a changing marketplace
  Brody Aaron L., Lord John B.
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC Press : 2007 : xxiv, 587 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007014912.html
  ISBN: 978-0-8493-2833-6 (alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marketing research : methodological foundations
  Churchill Gilbert A., Iacobucci Dawn
  8. ed. : Mason, Ohio : South-Western : cop. 2002 : xxvi, 1006 s. :
  ISBN: 0-03-033101-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  New products management
  Crawford Merle, Di Benedetto Anthony
  9. ed. : Boston : McGraw-Hill /Irwin : 2008 : xviii, 558 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0743/2007036476-t.html
  ISBN: 978-0-07-126336-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fellows Peter
  Food processing technology : principles and practice
  3. ed. : Cambridge : Woodhead : 2009 : 913 s. :
  ISBN: 978-1-84569-216-2 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Food flavours : biology and chemistry
  Fisher Carolyn, Scott Thomas R.
  Cambridge : Royal Society of Chemistry, Information Services : cop. 1997 : ix,165p :
  ISBN: 0-85404-538-4 (pbk) ; No price : Formerly CIP
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fuller Gordon W.
  New food product development : from concept to marketplace
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : cop. 2005 : 388 s. :
  ISBN: 0-8493-1673-1
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  SENSORY ANALYSIS 7,5 HP

  Required literature

  Sensory Evaluation of Food [Elektronisk resurs] : Principles and Practices
  Lawless Harry T., Heymann Hildegarde.
  New York, NY : Springer New York : 2010. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 978-1-4419-6488-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: OBS! Ej tillgänglig elektronisk, tryckt version gäller.

  References

  Flavor measurement
  Ho Chi-Tang, Manley Charles H
  New York : M. Dekker : c1993 : xii, 379 p. :
  ISBN: 0-8247-9056-1 (acid-free paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dijksterhuis Garmt B.
  Multivariate data analysis in sensory and consumer science
  Trumbull, Conn. : Food & Nutrition Press : cop. 1997 : 317 s. :
  ISBN: 0-917678-41-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensation and perception
  Coren Stanley, Ward Lawrence M, Enns James T
  6th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2004 : x, 598 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/description/wiley038/2003049725.html
  ISBN: 0-471-45147-9 (cloth : international edition) : No price
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensory evaluation techniques
  Meilgaard Morten C., Civille Gail Vance, Carr B. Thomas
  4. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : 2007 : [16], 448 p. :
  ISBN: 978-0-8493-3839-7 (hbk.) : ?49.99
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jonsäll A.
  Sensory Quality of Pork, influences of Rearing System, Feed, Genotype and Sex
  Uppsala Universitet : 2000 :

  Logue Alexandra Woods
  The psychology of eating and drinking
  3. ed. : New York : Brunner-Routledge : 2004 : xiv, 359 s. :
  ISBN: 0-415-95008-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional articles may be used during the course

  PRODUCT DEVELOPMENT 7,5 HP

  Required literature

  Developing new food products for a changing marketplace
  Brody Aaron L., Lord John B.
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC Press : 2007 : xxiv, 587 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007014912.html
  ISBN: 978-0-8493-2833-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable

  References

  Marketing research : methodological foundations
  Churchill Gilbert A., Iacobucci Dawn
  8. ed. : Mason, Ohio : South-Western : cop. 2002 : xxvi, 1006 s. :
  ISBN: 0-03-033101-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  New products management
  Crawford Merle, Di Benedetto Anthony
  9. ed. : Boston : McGraw-Hill /Irwin : 2008 : xviii, 558 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0743/2007036476-t.html
  ISBN: 978-0-07-126336-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fellows Peter
  Food processing technology : principles and practice
  3. ed. : Cambridge : Woodhead : 2009 : 913 s. :
  ISBN: 978-1-84569-216-2 (pbk)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Food flavours : biology and chemistry
  Fisher Carolyn, Scott Thomas R.
  Cambridge : Royal Society of Chemistry, Information Services : cop. 1997 : ix,165p :
  ISBN: 0-85404-538-4 (pbk) ; No price : Formerly CIP
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fuller Gordon W.
  New food product development : from concept to marketplace
  2. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : cop. 2005 : 388 s. :
  ISBN: 0-8493-1673-1
  Se bibliotekskatalogen Album