"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kost vid träning, 15 hp

Engelskt namn: Nutrition and Physical Activity

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2KN035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Programkomittén för Ledarskaps- och coachingprogrammet, 2008-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-08

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
1.    Livsmedelskemi och metabolism (Food Chemistry and Metabolism) 4,5 hp
2.    Näringslära (Nutrition), 7,5 hp
3.    Projektarbete (Project Work), 3 hp

Modul 1. Livsmedelskemi och metabolism, 4,5 hp
Modulen behandlar den kemi som krävs för att förstå kolhydrater, lipider och proteiners uppbyggnad. Modulen innehåller också den kemi och fysiologi som krävs för att förstå dessa näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen.

Modul 2 Näringslära 7,5 hp
Modulen behandlar innehållet av mikro- och makronutrienter i livsmedel med fokus på deras funktion. Under momentet diskuteras energi -och näringsintag i direkt anslutning till träning/tävling (timing) samt betydelsen av vätska vid idrottsutövning. Betydelsen av energibalans och metoder för viktkontroll, vegetarisk kost, teoretisk och praktisk tillämpning av Nordiska Näringsrekommendationer och specifika rekommendationer till fysiskt aktiva personer ingår också.

Modul 3. Projektarbete, 3 hp
Ett projektarbete genomförs kring valfri idrott. En kost- och aktivitetsregistrering utförs på en idrottare. I arbetet diskuteras nutrition i förhållande till idrottarens typ av träning och träningsmängd.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Livsmedelskemi och metabolism 4,5 hp
Efter godkänt modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för kolhydrater, lipider samt proteiners kemiska uppbyggnad och funktion
 • Beskriva principer för kroppens hantering av energigivande näringsämnen inkluderat spjälkning, absorption samt metabola processer i cellen.

Färdighet och förmåga

 •  Tillämpa grundläggande kunskaper inom metabolism i diskussioner kring verkliga situationer inom området kost och träning.

Modul 2 Näringslära 7,5 hp
Efter godkänt modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förklara grunderna för gällande Nordiska näringsrekommendationer
 • Redogöra för makro- och mikronutrienters förekomst i livsmedel.

Färdighet och förmåga

 • Tolka och tillämpa näringsrekommendationer för hälsa och fysisk prestation..
 • Planera kost- och vätskeintag före, under och efter träning/tävling i diskussioner kring verkliga situationer inom området kost och träning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera och värdera en vägd kostregistrering utifrån rekommendationer för styrketräning ur perspektivet blandkost, laktovegetarisk samt vegankost.

Modul 3 Projektarbete 3 hp
Efter godkänt modul ska den studerande kunna:

Färdighet och förmåga

 • Genomföra en kost- och aktivitetsregistrering utifrån en specifik idrott.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera betydelsen av timing, makro- och mikronutrienter samt vätska för prestationsförmågan vid en specifik idrott.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd med fördröjd studietakt (halvfart). Kursen är nätbaserad. All undervisning på samtliga moduler bedrivs via webplattform.

Modul 1 Livsmedelskemi och metabolism 4,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete med instuderingsfrågor, en inlämningsuppgift och en diskussionsuppgift. Inlämnings- och diskussionsuppgift är obligatoriska.

Modul 2 Näringslära 7,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete med instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter och en diskussionsuppgift. Inlämningsuppgifter och diskussionsuppgift är obligatoriska.

Modul 3 Projektarbete 3 hp
Projektarbetet genomförs som ett självständigt arbete och är obligatoriskt.

Examination

Samtliga examinationer utförs via webplattformen.

Modul 1 Livsmedelskemi och metabolism 4,5 hp
Examination sker genom individuella tentamina i lärplattform . Examination sker även genom en individuell inlämningsuppgift samt en diskussionsuppgift i grupp med individuell bedömning där betyg U eller G sätts.

Modul 2 Näringslära 7,5 hp
Examination sker genom individuella tentamina i lärplattform samt individuell essäfråga. Examination sker även genom individuella inlämningsuppgifter och diskussionsuppgift i grupp med individuell bedömning där betyg U eller G sätts.

Modul 3 Projektarbete 3 hp
Examination sker genom en individuell skriftlig rapport där betyg U eller G sätts.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på modul 1 och 2.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Kost vid träning 15 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - en presentation
  Livsmedelsverket : 2012 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Williams' nutrition : for health, fitness & sport
  Rawson Eric S., Branch J. David, Stephenson Tammy J.
  Twelfth edition. : New York : McGraw-Hill Education : [2020] : 616 pages :
  ISBN: 1260547671
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen

  Bergh kurt
  Metabolisn
  Institutionen för kostvetenskap : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen.

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter tillkommer.

  REFERENSLITTERATUR

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bergh Kurt
  Nutrient timing : rätt näring vid rätt tillfälle
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2013 : 332 s. :
  ISBN: 9789186323769
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näring och hälsa
  Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789144125947
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Berg , Ellegård , Larsson
  Liber : 2021 :
  Läsanvisning: 7 uppl ISBN: 978-91-4713107-5 Finns att köpa i slutet av augusti

  Näringslära för högskolan
  Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
  Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
  ISBN: 9789147131075
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 7 uppl ISBN: 978-91-4713107-5 Finns att köpa i slutet av augusti

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Kost vid träning 15 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - en presentation
  Livsmedelsverket : 2012 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Williams' nutrition : for health, fitness & sport
  Rawson Eric S., Branch J. David, Stephenson Tammy J.
  Twelfth edition. : New York : McGraw-Hill Education : [2020] : 616 pages :
  ISBN: 1260547671
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen

  Bergh kurt
  Metabolisn
  Institutionen för kostvetenskap : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen.

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter tillkommer.

  REFERENSLITTERATUR

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bergh Kurt
  Nutrient timing : rätt näring vid rätt tillfälle
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2013 : 332 s. :
  ISBN: 9789186323769
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näring och hälsa
  Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
  ISBN: 9789144125947
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Berg , Ellegård , Larsson
  Liber : 2021 :
  Läsanvisning: 7 uppl ISBN: 978-91-4713107-5 Finns att köpa i slutet av augusti