Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mat och media, 15 hp

Engelskt namn: Food and the Media

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 2KN041

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-03

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-26

Innehåll

Kursen består av följande moment:
 1. Introduktion (Introduction), 1,5 hp
 2. Hälsokommunikation och massmedia (Health communication and media), 6 hp
 3. Vetenskap och tro (Science and beliefs), 4,5 hp
 4. Samverka med massmedia (Interaction with media), 3 hp. 

Moment 1. Introduktion, 1,5 hp
Momentet innehåller metoder för att bevaka kostbudskap i massmedia.

Moment 2. Hälsokommunikation och massmedia, 6 hp
I momentet behandlas massmedierna som förmedlare av kostbudskap. Metoder för att analysera kostbudskap ur medie- såväl som hälsokommunikativt perspektiv ingår.

Moment 3. Vetenskap och tro, 4,5 hp
Momentet innefattar vetenskapsteori, nutritionsepidemiologi, alternativ medicin, hälsoreklam och källkritik som grund för granskning av hälsobudskap i media.

Moment 4. Samverka med massmedia, 3 hp
I momentet ingår metoder för att samverka med media både skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Introduktion
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Söka och identifiera kostbudskap i massmedia.

Moment 2. Hälsokommunikation och massmedia
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för massmediernas roll i samhället och beskriva journalistiska metoder.
 • Beskriva och diskutera livsmedelsbranschens betydelse för kostbudskap.
 • Beskriva och förklara betydelsen av utformningen av hälsobudskap. 
Färdighet och förmåga
 • Analysera kostbudskap i massmedia utifrån ett medieperspektiv. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt granska och bedöma kostbudskap i massmedia utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Moment 3. Vetenskap och tro
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva och förstå vetenskapliga metoder för forskning om kost och hälsa. 
Färdighet och förmåga
 • Använda och beskriva olika verktyg för granskning av hälsoreklam.
 • Problematisera kostbudskap på internet. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt granska och bedöma kostbudskap i massmedia utifrån källkritiskt och nutritionsepidemiologiskt perspektiv.

Moment 4. Samverka med massmedia
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Producera pressmeddelande med kostbudskap.
 • Redogöra för olika aspekter av intervjusituationer.

Behörighetskrav

Kurser om minst 90 hp varav Kostvetenskap A och Kostvetenskap B samt godkänt uppsatsarbete på grundnivå (minst 15 hp) eller motsvarande.
Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd med fördröjd studietakt i distansform. IT används i undervisningen, varför tillgång till Internet och headset krävs. Webkamera önskvärt. Föreläsningar såväl som inlämnande av arbetsuppgifter, schemalagda onlinediskussioner och kommentarer sker via en webbplattform. Inlämnande av arbetsuppgifter och deltagande i diskussioner på webbplattformen och i andra onlineverktyg är obligatoriskt 


 

Examination

Moment 1. Introduktion
Examination sker genom ett schemalagt onlineseminarium där betyget U eller G sätts.

Moment 2. Hälsokommunikation och massmedia
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter med kamratfeedback, schemalagdt onlineseminarium, aktivt deltagande i obligatoriska diskussionsforum samt kunskapstest via onlinequiz. På inlämningsuppgifter, seminarium, inlägg i diskussionsforum och onlinequiz sätts betyget U eller G. Momentet avslutas med en analyserande rapport där betyget U, G eller VG sätts.

Moment 3. Vetenskap och tro
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter ochaktivt deltagande med inlägg i obligatoriska diskussionsforum. På inlämningsuppgifter och inlägg i diskussionsforum sätts betyg U eller G. Momentet avslutas med en analyserande rapport där betyget U, G eller VG sätts.

Moment 4. Samverka med massmedia
Examinationen sker genom en individuellt skriven text för massmedia där betyg U, G eller VG sätts, samt genom en inspelad paruppgift med reflekterande diskussion där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. För betyget VG krävs att minst 7,5 hp av hela kursen har betyget VG.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets  regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.


 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  INTRODUKTION 1.5 HP

  Obligatorisk litteratur

  Nygren Charlotte
  Mat och media. En bok med analys av Women's Healt Initiative i svensk massmedia
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 1

  HÄLSOKOMMUNIKATION OCH MASSMEDIA 6 HP

  Obligatorisk litteratur

  Massmedier : nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet
  Weibull Lennart, Wadbring Ingela
  11., helt omarb. uppl. : Stockholm : Ekerlid : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 9789187391446
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1, 4-5, 8-11. Kan lånas på landets folkbibliotek

  Jarlbro Gunilla
  Hälsokommunikation : en introduktion
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05876-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-7

  Nygren Charlotte
  Mat och media. En bok med analys av Women's Healt Initiative i svensk massmedia
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 2-6

  Referenslitteratur

  Nestle Marion
  Food politics : how the food industry influences nutrition and health
  10. anniversary ed., rev. and expanded : Berkeley, Calif. : University of California Press : cop. 2013 : 510 s. :
  ISBN: 9780520275966 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället
  Petersson Olof, Carlberg Ingrid
  Stockholm : Carlsson : 1990 : 247 s. :
  ISBN: 91-7798-352-1 ; 200:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömbäck Jesper
  Makt och medier : samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 294 s. :
  ISBN: 91-44-00988-7 ; 387:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  VETENSKAP OCH TRO 4,5 HP

  Obligatorisk litteratur

  Hansson Sven Ove
  Konsten att vara vetenskaplig
  Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH : 2007 :
  Konsten att vara vetenskaplig pdf fil
  Obligatorisk

  Wansink B
  "Position of the American Dietetic Association : Food and nutrition misinformation."
  J Am Diet Assoc : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 106(4):601-7 Tillhandahålls av institutionen

  Nygren Charlotte
  Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Källkritik
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1997 : 208 s. :
  ISBN: 91-21-16820-2 (inb.) ; 360:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källkritik
  Thurén Torsten, Werner Jack
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
  ISBN: 9789147129379
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  SAMVERKA MED MASSMEDIA 3 HP

  Referenslitteratur

  Möte med massmedier
  Andréasson Peter, Mencak Daniel
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 198 s. :
  ISBN: 91-47-07209-1 (inb.) : 416:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället
  Petersson Olof, Carlberg Ingrid
  Stockholm : Carlsson : 1990 : 247 s. :
  ISBN: 91-7798-352-1 ; 200:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nygren Charlotte
  Mat och media. En bok med analys av Women's Healt Initiative i svensk massmedia
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Läsanvisning: Kap 5-6

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter eller facktidskrifter kan tillkomma

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  INTRODUKTION 1.5 HP

  Obligatorisk litteratur

  Nygren Charlotte
  Mat och media. En bok med analys av Women's Healt Initiative i svensk massmedia
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 1

  HÄLSOKOMMUNIKATION OCH MASSMEDIA 6 HP

  Obligatorisk litteratur

  Massmedier : nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet
  Weibull Lennart, Wadbring Ingela
  11., helt omarb. uppl. : Stockholm : Ekerlid : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 9789187391446
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1, 4-5, 8-11. Kan lånas på landets folkbibliotek

  Jarlbro Gunilla
  Hälsokommunikation : en introduktion
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05876-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1-7

  Nygren Charlotte
  Mat och media. En bok med analys av Women's Healt Initiative i svensk massmedia
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Läsanvisning: Kap 2-6

  Referenslitteratur

  Nestle Marion
  Food politics : how the food industry influences nutrition and health
  Berkeley, Calif. : University of California Press : cop. 2002 : xii, 457 s. :
  ISBN: 0-520-22465-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället
  Petersson Olof, Carlberg Ingrid
  Stockholm : Carlsson : 1990 : 247 s. :
  ISBN: 91-7798-352-1 ; 200:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömbäck Jesper
  Makt och medier : samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 294 s. :
  ISBN: 91-44-00988-7 ; 387:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  VETENSKAP OCH TRO 4,5 HP

  Obligatorisk litteratur

  Hansson Sven Ove
  Konsten att vara vetenskaplig
  Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH : 2007 :
  Konsten att vara vetenskaplig pdf fil
  Obligatorisk

  Wansink B
  "Position of the American Dietetic Association : Food and nutrition misinformation."
  J Am Diet Assoc : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 106(4):601-7 Tillhandahålls av institutionen

  Nygren Charlotte
  Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Källkritik
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1997 : 208 s. :
  ISBN: 91-21-16820-2 (inb.) ; 360:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  SAMVERKA MED MASSMEDIA 3 HP

  Referenslitteratur

  Möte med massmedier
  Andréasson Peter, Mencak Daniel
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 198 s. :
  ISBN: 91-47-07209-1 (inb.) : 416:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället
  Petersson Olof, Carlberg Ingrid
  Stockholm : Carlsson : 1990 : 247 s. :
  ISBN: 91-7798-352-1 ; 200:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nygren Charlotte
  Mat och media. En bok med analys av Women's Healt Initiative i svensk massmedia
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Läsanvisning: Kap 5-6

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter eller facktidskrifter kan tillkomma