Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dietetik A, 30 hp

Engelskt namn: Dietetics A

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 till 2023-01-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2019-09-16

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar hos vuxna. Förekomst, riskfaktorer för insjuknande, problem som kan förekomma, specifika energi- och näringsbehov samt varför en viss kost- eller nutritionsbehandling kan bli aktuell behandlas. Under kursen utvecklar studenten sin förmåga att utföra de olika delarna i nutritionsbehandlingsprocessen dvs. genomföra en nutritionsutredning, sätta en nutritionsdiagnos, utföra en kost- och nutritionsåtgärd, samt följa upp och utvärdera en kost- eller nutritionsbehandling.
 
Kursen består av följande moduler:
1. Immunologi (Immunology), 3 hp
2. Dietetik med sjukdomslära I (Nutritional Care in Disease I), 16.5 hp
3. Dietetik med sjukdomslära II (Nutritional Care in Disease II), 10.5 hp

Modul 1. Immunologi, 3 hp
I modulen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper inom immunologi. I modulen behandlas följande områden; det medfödda och det förvärvade immunförsvaret, humoral och cellulär immunitet, inflammationsförloppet samt tolerans och reglering av immunförsvaret.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16.5 hp
I modulen behandlas följande kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd; geriatriska sjukdomar, infektionssjukdomar, intensivvård, kronisk obstruktiv lungsjukdom, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, blodsjukdomar samt tumörsjukdomar. Modulen omfattar även följande områden; medicinsk och yrkesspecifik terminologi, yrkesetisk kodex, hälso- och sjukvårdens organisation, vårdhygien, laboratorieanalyser, nutritionsbehandlingsprocessen, journalföring, vad det innebär som yrkeskår att ha legitimation, måltidsverksamheten inom vård och omsorg, interprofessionellt lärande samt palliativ vård.
 
Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10.5 hp
I modulen behandlas följande kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd; diabetes, endokrina sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar samt övervikt. Modulen omfattar även medicinsk och yrkesspecifik terminologi, journalföring, nutritionsbehandlingsprocessen samt genusperspektiv. Principerna för allmän farmakologi samt kost- och läkemedelsinteraktioner introduceras.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Immunologi, 3 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • förklara skillnaden mellan det medfödda och det förvärvade immunförsvaret, humoral och cellulär immunitet, samt redogöra för respektive försvarssystems effektormekanismer
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • utveckla en förståelse för den kommande yrkesrollens gemensamma nutritionsterminologi
 • beskriva centrala delar inom området artificiell nutrition
 • beskriva olika aspekter kring kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar samt definiera medicinsk terminologi relevant för dietistens yrkesutövning
 • förstå och diskutera kring olika aspekter när det gäller palliativ vård
Färdighet och förmåga
 • tillämpa principerna för yrkesetisk kodex
 • tillämpa och hantera konsistensanpassad kost som kan bli aktuellt för personer med tugg- och sväljsvårigheter
 • tillämpa och hantera produkter för berikning som kan bli aktuellt för personer i behov av energi- och proteinrik kost
 • redogöra och planera för artificiell nutritionsbehandling
 • visa praktisk färdighet gällande kostråd vid energi- och proteinrik kost
 • visa praktisk färdighet gällande bedömning av energibehov
 • tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • sammanfatta och värdera olika aspekter som berör måltidsverksamhet inom vård och omsorg
 • planera, föreslå och motivera lämplig nutritionsutredning, nutritionsåtgärder och nutritionsuppföljning för specifika diagnoser
 • värdera dietistens yrkesroll i ett interprofessionellt perspektiv genom samverkan med studenter inom andra vårdutbildningar
Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • beskriva olika aspekter kring kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar samt definiera medicinsk terminologi relevant för dietistens yrkesutövning
 • utveckla en fördjupad förståelse för forskningsfrågor, metoder för datainsamling och analys samt opposition inom området kost- och måltidsvetenskap.
Färdighet och förmåga
 • redogöra för lämplig nutritionsutredning, nutritionsåtgärder och nutritionsuppföljning för specifika diagnoser
 • reflektera över och hantera olika nutritionsaspekter vid njursjukdom
 • analysera, presentera och reflektera kring aktuella metoder som förekommer för viktreduktion
 • reflektera, diskutera och problematisera olika genusperspektiv inom kommande yrkesverksamhet
 • reflektera, diskutera och problematisera grupprocesser
 • tillämpa principerna för journalföring
 • tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utforma och presentera en plan för utvecklingsarbete med vetenskaplig förankring för en specifik diagnos relevant för kommande yrke

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Kostvetenskap C 15 hp med godkänt resultat på modul 1 Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik 3 hp samt Fysiologi för dietetik 15 hp med godkänt resultat på minst 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Immunologi, 3 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16.5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbete och studiebesök. Obligatoriska utbildningsmoment är seminarier och laborationer.
 
Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10.5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbete. Obligatoriska utbildningsmoment är seminarier och laborationer.

Examination

Modul 1. Immunologi, 3 hp
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen.

Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16.5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen, individuell muntlig tentamen, individuell klinisk examination vid stationsarbete och muntliga redovisningar av laborations- och seminariemoment i grupp. För betyget VG på modulen krävs godkänd genomförd VG-grundande skriftlig individuell uppgift.

Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10.5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och muntliga och skriftliga redovisningar av laborations- och seminariemoment i grupp. Projektplanen för utvecklingsarbetets skriftliga del examineras i grupp, seminariet examineras individuellt. För betyget VG på modulen krävs betyget VG på individuell skriftlig tentamina.
 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs betyget VG på modul 2 alternativt VG på både modul 1 och modul 3. 

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  IMMUNOLOGI, 3 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 50 sidor, varav i huvudsak engelskspråkiga artiklar)

  Sherwood Lauralee (west Virginia University)
  Human physiology - from cells to systems
  Cengage Learning, Inc : 2014 : 912 sidor :
  ISBN: 978-1-285-86693-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Se bibliotekets söktjänst

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA I, 16.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar varav i huvudsak engelskspråkiga artiklar

  Etisk kodex för dietister
  Dietisternas riksförbund (DRF) - senaste versionen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålls via institutionen

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626 Se bibliotekets söktjänst

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Omvårdnad & äldre
  Blomqvist Kerstin, Edberg Anna-Karin, Ernsth Bravell Marie, Wijk Helle
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 703 sidor :
  ISBN: 9789144102795
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Geriatrisk nutrition
  Faxén Irving Gerd, Karlström Brita, Rothenberg Elisabet
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 368 s. :
  ISBN: 978-91-44-09996-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Palliativ medicin och vård
  Strang Peter, Beck-Friis Barbro
  4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 432 s. :
  ISBN: 978-91-47-10538-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA II, 10,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (varav i huvudsak engelskspråkiga artiklar)

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Öhman Ann
  Genusperspektiv på vårdvetenskap
  Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. :
  Fritt tillgänglig via www.uka.se
  ISBN: 978-91-85027-71-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626 Se bibliotekets söktjänst

  Mat vid diabetes [Elektronisk resurs] : en systematisk översikt med utvärdering av effekter samt hälsoekonomiska och etiska aspekter
  Stockholm: statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) : 2022 :
  Mat vid diabetes [Elektronisk resurs] : en systematisk översikt med utvärdering av effekter samt hälsoekonomiska och etiska aspekter
  Obligatorisk

  Mat vid fetma : en systematisk litteraturöversikt
  Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2013 : 539 s. :
  ISBN: 978-91-85413-59-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: URL: http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat_vid_fetma_218-2013.pdf

  Nationella riktlinjer för diabetesvården 2018 : stöd för styrning och ledning
  Stockholm : Socialstyrelsen 135 s : 2018 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-10-25.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 978-91-86301-66-8 Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Delar av, går att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida

  Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – Stöd för styrning och ledning – 2022 [Elektronisk resurs]
  2022 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2022-4-7822.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Delar av, går att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys
  DRF:s referensgrupp i njurmedicin. : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys
  DRF:s referensgrupp i njurmedicin. : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Riktlinjer för nutritionsbehandling vid icke dialysberoende kronisk njursjukdom för vuxna
  DRF:s referensgrupp i njurmedicin : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Patientinformation inför bariatrisk kirurgi
  DRF:s referensgrupp i bariatrisk kirurgi : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Kunskapsunderlag – Stark inför bariatrisk kirurgi
  DRF:s referensgrupp i bariatrisk kirurgi : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Patientinformation - kostbehandling efter bariatrisk kirurgi
  DRF:s referensgrupp i bariatrisk kirurgi : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Kunskapsunderlag - kostbehandling efter bariatrisk kirurgi
  DRF:s referensgrupp i bariatrisk kirurgi : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Rätten till sjukvård på lika villkor : rapport
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO : 2012 : 79 s. :
  http://www.do.se/sv/Material/Ratten-till-sjukvard-pa-lika-villkor
  ISBN: 9789197959148
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Hammarström Anne
  Genusperspektiv på medicinen : två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik
  2. uppl. : Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2005 : 66 s. :
  ISBN: 91-85027-22-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hanås Ragnar
  Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes
  7:e upplagan : [Uddevalla] : BetaMed : 2018 : 432 sidor :
  ISBN: 9789197512084
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://www.betamed.se/typ1/2018_Typ1_diabetes.pdf Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  IMMUNOLOGI, 3 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 50 sidor, varav i huvudsak engelskspråkiga artiklar)

  Sherwood Lauralee (west Virginia University)
  Human physiology - from cells to systems
  Cengage Learning, Inc : 2014 : 912 sidor :
  ISBN: 978-1-285-86693-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA I, 16.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar varav i huvudsak engelskspråkiga artiklar

  Etisk kodex för dietister
  Dietisternas riksförbund (DRF) - senaste versionen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålls via institutionen

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626 Se bibliotekets söktjänst

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Omvårdnad & äldre
  Blomqvist Kerstin, Edberg Anna-Karin, Ernsth Bravell Marie, Wijk Helle
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 703 sidor :
  ISBN: 9789144102795
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Geriatrisk nutrition
  Faxén Irving Gerd, Karlström Brita, Rothenberg Elisabet
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 368 s. :
  ISBN: 978-91-44-09996-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Palliativ medicin och vård
  Strang Peter, Beck-Friis Barbro
  4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 432 s. :
  ISBN: 978-91-47-10538-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA II, 10,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (varav i huvudsak engelskspråkiga artiklar)

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Öhman Ann
  Genusperspektiv på vårdvetenskap
  Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. :
  Fritt tillgänglig via www.uka.se
  ISBN: 978-91-85027-71-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626 Se bibliotekets söktjänst

  Mat vid diabetes [Elektronisk resurs] : en systematisk litteraturöversikt
  Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 380 s : 2010 :
  https://www.sbu.se/contentassets/923855c431bc4f668746920cfb49d590/smf_mat_vid_diabetes2.pdf
  Obligatorisk

  Mat vid fetma : en systematisk litteraturöversikt
  Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2013 : 539 s. :
  ISBN: 978-91-85413-59-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: URL: http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat_vid_fetma_218-2013.pdf

  Nationella riktlinjer för diabetesvården 2018 : stöd för styrning och ledning
  Stockholm : Socialstyrelsen 135 s : 2018 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-10-25.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 978-91-86301-66-8 Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Delar av, går att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys
  DRF:s referensgrupp i njurmedicin. : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys
  DRF:s referensgrupp i njurmedicin. : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Riktlinjer för nutritionsbehandling vid njursvikt utan dialys
  DRF:s referensgrupp i njurmedicin. : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Erhålles via institutionen

  Rätten till sjukvård på lika villkor : rapport
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO : 2012 : 79 s. :
  http://www.do.se/sv/Material/Ratten-till-sjukvard-pa-lika-villkor
  ISBN: 9789197959148
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Hammarström Anne
  Genusperspektiv på medicinen : två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik
  2. uppl. : Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2005 : 66 s. :
  ISBN: 91-85027-22-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hanås Ragnar
  Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes
  7:e upplagan : [Uddevalla] : BetaMed : 2018 : 432 sidor :
  ISBN: 9789197512084
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://www.betamed.se/typ1/2018_Typ1_diabetes.pdf Se bibliotekets söktjänst