Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektarbete i kognitionsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Project in cognitive science

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 2KO014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för kognitionsvetenskapliga programmet samt kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 2009-10-27

Reviderad av: Prefekten, 2018-02-20

Innehåll

I kursen får studenten i grupp planera och genomföra ett kognitionsvetenskapligt projekt i samverkan med ett företag eller i en organisation. Projektarbetet ska ha en tydlig beställare/kontaktperson på företaget/organisationen. Gruppen ska i projektet tillämpa kunskaper och färdigheter hon/han tillägnat sig under tidigare kurser på programmet. Gruppen ska i ett planeringsverktyg dokumentera hur dess resurser används i projektet och detta redovisas vid kursslut. 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten uppvisa

Kunskap och förståelse
•    grundläggande kunskap om arbetsgruppens psykologi och hur man skapar effektiva arbetsgrupper
•    grundläggande kunskaper om projektmetodik

Färdighet och förmåga att
•    tillämpa sina kognitionsvetenskapliga kunskaper och erfarenheter samt tillägna sig för projektet relevanta kunskaper och färdigheter
•    planera och genomföra ett kognitionsvetenskapligt projektarbete i samverkan med en extern uppdragsgivare
•    planera och använda sin tid effektivt samt arbeta organiserat i en projektgrupp
•    dokumentera och redovisa projektet
•    kommunicera resultat i dialog med uppdragsgivaren

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    reflektera över eget lärande och gruppens arbetssätt och vid behov ge återkoppling till andra projektgrupper vid referensgruppsmöten

 

Behörighetskrav

60 högskolepoäng inom huvudområdet Kognitionsvetenskap, Inklusive kurserna UMU: vetenskapligt tänkande, statistik och empirisk metod, logik och formella metoder, vetenskaplig kommunikation eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Via föreläsningar och workshops ges en introduktion till att arbeta i projekt samt arbetsgruppens psykologi. Ett projektarbete, som ska omfatta tre veckors heltidsarbete, utförs därefter i grupp. Handledning sker via en referensgrupp där lärare, andra studenter och vid behov även representant för uppdragsgivaren ingår. 

Kursen avslutas med en muntlig redovisning av projektet. Studenten ska aktivt ge återkoppling till annan grupps redovisning. Därtill ska en skriftlig dokumentation av projektarbetet lämnas in som inkluderar en tidsredovisning och en reflektion över det egna lärandet och gruppens arbetssätt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen sker fortlöpande under kursens olika inslag genom godkännande av de praktiska uppgifter som ges. De examinerande inslagen är projektplanen, projektrapporten och redovisningen, samt dokumentationen. 

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 8

Litteratur

Lämplig litteratur väljs i samråd med kurs- och handledare.