Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Kognitiv Neuropsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Neuropsychology

Denna kursplan gäller: 2015-07-20 till 2017-10-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KO022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-21

Innehåll

Kursen ger ett neurovetenskapligt perspektiv på kognitiva funktioner. Det ges en teoretisk bakgrund och innefattar neuropsykologiska metoder liksom hur störningar av kognitiva funktioner kan yttra sig, utredas och rehabiliteras. Fokus är dels på sjukdomar såsom exempelvis demens och dels på arbetsrelaterad problematik, såsom exempelvis stress. Ett särskilt fokus är metaanalys. Kursen behandlas i tematiska moduler där undervisningen bedrivs dels i föreläsnings- och seminarieform och dels genom eget problembaserat arbete under handledning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:
• Visa kännedom om vad som kännetecknar neuropsykologisk utredning/testning.
• Visa kännedom om hur man kan rehabilitera kognitiva dysfunktioner.
• Visa grundläggande kunskap om olika utvecklingsrelaterade störningar, psykiatriska sjukdomar, neurologiska sjukdomar samt demenssjukdomar.
• Visa kunskap om hur olika miljögifter kan påverka hjärnan samt vad som kännetecknar individer med särskild miljökänslighet.
• Visa övergripande kunskap om hur stress och sömnstörningar påverkar hjärnan.
• Visa kunskap om olika metoder för att mäta stress.
• Visa kunskap om hur man söker vetenskaplig litteratur i databaser.
• Visa övergripande kunskap om olika meta-analysmetoder och kunna använda sig av dessa inom utvalt ämnesområde i ett projektarbete

Behörighetskrav

Kurserna 2KO015 Statistik och empirisk metod samt 1LI004 Vetenskaplig kommunikation inom kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap eller motsvarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.
 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt skriftlig tentamen.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande har rätt till fem examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 30

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter
Hesser Hugo, Andersson Gerhard
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 169 s. :
ISBN: 9789144110158
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar och kompendier motsvarande ca 350 sidor tillkommer.