Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Engelskt namn: Leadership and Organisation II

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2LO004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-09

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-06

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom det vetenskapliga området ledarskap och organisation med särskilt fokus på aktuell vetenskaplig forskning. Kursen behandlar identifiering, analysering och värdering av aktuell forskning inom ledarskap och organisation med syfte att lösa konkreta och relevanta utvecklingsfrågor bland en specifik verksamhet. Kursen även behandlar verktyg för att kunna identifiera, analysera och värdera aktuell forskning inom ledarskap och organisation så som vetenskapliga databaser, artikelsöksfunktioner samt litteratur översikt.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: 
  • visa fördjupad kunskap om identifiering av aktuell vetenskaplig forskning inom ledarskap och organisation 
  • visa fördjupad kunskap om hur aktuell forskning inom ledarskap och organisation kan användas för att lösa utvecklingsfrågor bland verksamheter 
  • visa fördjupad kunskap om databas- och artikelsökning samt litteratur översikt. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna: 
  • identifiera relevant forskningsstudier inom ledarskap och organisation genom vetenskapliga databaser och artikelsökning 
  • analysera relevanta forskningsstudier inom ledarskap och organisation genom en litteratur översikt 
  • föreslå lösningar till utvecklingsfrågor bland verksamheter baserad på forskningsstudier inom ledarskap och organisation 
  • presentera sin analys skriftlig och försvara den muntligt 
  • kritiskt granska en annans skriftliga analys. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 
  • på ett fördjupat sätt analysera och värdera aktuella forskning inom ledarskap och organisation. 

Behörighetskrav

Ledarskap och organisation I 15 hp samt Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Därtill krävs 15 hp profilkurs på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshoppar samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras genom ett individuell skriftlig arbete vilken försvaras på ett seminarium. Vidare ska studenten genomföra en kritisk granskning av en annan students arbete under samma seminarium. Vid seminariet bedöms studenten som godkänd eller underkänd. För betyget godkänd (G) eller väl godkänd (VG) på kursen krävs minst godkänt betyg på samtliga examinationer. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom betyget väl godkänd på det individuell skriftlig arbete. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov.  

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

I denna kurs ingår ingen anvisad obligatorisk kurslitteratur. Studenten förväntas (i samband med handledning) välja ut maximalt 30 stycken forskningsartiklar/avhandlingar för att lösa den individuella examinationsuppgiften.

Referenslitteratur

Handbook of gender, work and organization [Elektronisk resurs]
Jeanes Emma L., Knights David, Yancey Martin Patricia
Chichester : Wiley : 2011 : 1 PDF-fil (xxix, 465 p.) :
ISBN: 9781119990796
Se Umeå UB:s söktjänst

The SAGE handbook of organization studies
Clegg Stewart, Hardy Cynthia, Lawrence Thomas B., Nord Walter R. (red.)
2. ed. : Londonb SAGE publications ,c 2006 : SAGE publications : 2006 : xxii, 895 s. :
ISBN: 0-7619-4996-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Ledarskap i organisationer
Yukl Gary A., Kaulio Matti
Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
ISBN: 978-0-273-73923-4
Se Umeå UB:s söktjänst