Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltids- och restaurangvetenskap 1, 15 hp

Engelskt namn: Restaurant and Culinary Arts 1

Denna kursplan gäller: 2015-08-17 till 2017-08-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR051

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Restauranghögskolan programråd, 2013-04-10

Reviderad av: Föreståndaren, 2015-06-02

Innehåll

Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till gastronomin, drycker, måltidshantverk och huvudområdet måltids-  och restaurangvetenskap.
 
Kursen är indelad i tre moment
 1. Drycker och måltidshantverk I (Beverages and Dining Room Service I), 6 hp
 2. Gastronomins grunder I (Introduction to Gastronomy I), 6 hp
 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap (Positioning of the Field Restaurant and Culinary Arts), 3 hp
 
Moment 1. Drycker och  måltidshantverk I, 6 hp
Momentet behandlar de för mat och dryck relevanta sinnenas anatomi, fysiologi och psykologi. Momentet innehåller en grundläggande genomgång av såväl alkoholhaltiga som icke alkoholhaltiga drycker, provningsmetodik och olika framställningsprocedurer av alkoholhaltiga drycker liksom hantering av drycker inom restaurangkontext.
 
Moment 2. Gastronomins grunder I, 6 hp
Momentet ger en introduktion till gastronomin  och ger grundläggande kunskaper om råvaror och deras egenskaper samt grundläggande kunskaper i matlagning. Vidare ingår grundläggande kunskaper i livsmedelshygien. Kännedom ges om receptteknik  och måltidsplanering.
 
Moment 3. Positionering av huvudområdet måltids- och  restaurangvetenskap, 3 hp
Momentet ger en introduktion till huvudområdet och till grundläggande vetenskapliga förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Drycker och måltidshantverk I
För godkänd kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redovisa grundläggande kunskaper om för mat och dryck relevanta sinnens anatomi, fysiologi och psykologi.
 • Beskriva typiska egenskaper hos olika typer av drycker
 • Översiktligt beskriva framställningen av olika typer alkoholhaltiga drycker
 • Ha grundläggande kunskaper i serveringshantverk
Färdighet och förmåga
 • Vid provningar metodiskt beskriva utseende, doft och smak

Moment 2. Gastronomins grunder I
För godkänd kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Kunna redogöra för grundläggande kunskaper om råvaror, tekniker för matlagning samt kunskaper om receptteknik och måltidsplanering
 • Ha grundläggande kunskaper för att upprätthålla god livsmedelshygien

Moment 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap
För godkänd kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för grundläggande kunskaper om måltids- och restaurangvetenskap och dess förankring i vetenskap och hantverk

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar,  dryckesprovningar, laborationer, seminarier samt praktiska övningar. Viss undervisning kan ske på kvällstid.  Under kursens gång genomförs även exkursioner.

Examination

Moment 1. Drycker och  måltidshantverk I
Momentet examineras genom deltagande i laborationer, laborationsrapport och genom skriftlig salstentamen.
 
Moment 2. Gastronomins grunder I
Momentet examineras genom skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation och diskussion vid seminarier.

Moment 3. Positionering av huvudområdet måltids- och  restaurangvetenskap
Momentet examineras genom deltagande vid seminarium och genom skriftlig PM. På momentet ges betyget U eller G.
 
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från kursens delmoment  och sätts först när alla moment är fullgjorda och godkända. Tregradig betygsskala med Underkänd, Godkänd och Väl godkänd tillämpas.
För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på minst 12 hp.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning
 

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 33

  Moment 1: Drycker och måltidshantverk I, 6 hp

  Obligatorisk litteratur

  Robinson Jancis
  Wines and spirits : understanding style and quality
  Rev. ed. : London : Wine and Spirit Education Trust : 2011 : xi, 2-278 s. :
  ISBN: 978-1-905819-15-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensson Jan-Erik
  Stora ölboken
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2013 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-86287-24-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Anne
  Kaffe : kaffehistoria : rosterierna : baristatipsen
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2010 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-86287-01-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustafsson Inga-Britt
  Sensorik och marknadsföring
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 261 s. :
  ISBN: 9789144079042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Praktisk gastronomi : servera på restaurang
  Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-47-08263-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Gastronomins grunder I, 6 hp

  Obligatorisk litteratur

  The professional chef
  9th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2011 : xix, 1212 p. :
  ISBN: 9780470421352
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Bernt
  Kunskap i det praktiska
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
  ISBN: 91-44-03514-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 51-68 - Måltidskunskap och hantverk - i grundutbildning och forskning (Inga-Britt Gustafsson & Inger M. Jonsson)

  Referenslitteratur

  Grönt : välja, hantera, tillaga
  Westerlind Nina, Skoglöf Magnus, Kimbell Katy
  Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 400 s. :
  ISBN: 978-91-27-13138-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kött : välja, hantera, tillaga
  Fällman Håkan, Skoglöf Magnus, Kimbell Katy
  Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 287, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-11787-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smörgåsbord : alla klassiska recept i modern tappning
  Klötzke Gert, Berglund Per-Erik, Wahlström Niclas, Boström Donald
  Stockholm : Max Ström : 2009 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-7126-170-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk husmanskost : en samling gamla svenska recept anpassade till vår tids matlagningsmetoder
  Wretman Tore, Claesson Stig
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 2008 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-37-13170-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap, 3 hp

  Obligatorisk litteratur

  The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants
  Gustafsson Inga-Britt, Öström Åsa, Johansson Jesper, Mossberg Lena
  Journal of Foodservice : 2006 :
  Artikel i fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 17: 84-93

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jönsson Håkan
  Den gastronomiska revolutionen
  Stockholm : Carlsson : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-7331-484-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Moment 1: Drycker och måltidshantverk I, 6 hp

  Obligatorisk litteratur

  Robinson Jancis
  Wines and spirits : understanding style and quality
  Rev. ed. : London : Wine and Spirit Education Trust : 2011 : xi, 2-278 s. :
  ISBN: 978-1-905819-15-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensson Jan-Erik
  Stora ölboken
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2013 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-86287-24-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Te : från Sencha till Lapsang
  Bjerke Petter, Mauris Vernon, Pe Helén
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : cop. 2008 : 175, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-11665-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Anne
  Kaffe : kaffehistoria : rosterierna : baristatipsen
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2010 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-86287-01-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Praktisk gastronomi : servera på restaurang
  Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-47-08263-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Gastronomins grunder I, 6 hp

  Obligatorisk litteratur

  The professional chef
  9th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2011 : xix, 1212 p. :
  ISBN: 9780470421352
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Bernt
  Kunskap i det praktiska
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
  ISBN: 91-44-03514-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 51-68 - Måltidskunskap och hantverk - i grundutbildning och forskning (Inga-Britt Gustafsson & Inger M. Jonsson)

  Referenslitteratur

  Grönt : välja, hantera, tillaga
  Westerlind Nina, Skoglöf Magnus, Kimbell Katy
  Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 400 s. :
  ISBN: 978-91-27-13138-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kött : välja, hantera, tillaga
  Fällman Håkan, Skoglöf Magnus, Kimbell Katy
  Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 287, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-11787-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smörgåsbord : alla klassiska recept i modern tappning
  Klötzke Gert, Berglund Per-Erik, Wahlström Niclas, Boström Donald
  Stockholm : Max Ström : 2009 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-7126-170-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk husmanskost : en samling gamla svenska recept anpassade till vår tids matlagningsmetoder
  Wretman Tore, Claesson Stig
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 2008 : 247 s. :
  ISBN: 978-91-37-13170-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3. Positionering av huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap, 3 hp

  Obligatorisk litteratur

  The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants
  Gustafsson Inga-Britt, Öström Åsa, Johansson Jesper, Mossberg Lena
  Journal of Foodservice : 2006 :
  Artikel i fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 17: 84-93

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jönsson Håkan
  Den gastronomiska revolutionen
  Stockholm : Carlsson : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-7331-484-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma