Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp

Engelskt namn: Restaurant and Culinary Arts 2

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2MR052

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2013-11-12

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-10

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler
 1. Vetenskapliga metoder, 7,5 hp (Scientific Methods)
 2. Projektarbete 7,5 hp (Project Work)

Modul 1. Vetenskapliga metoder, 7,5 hp
Modulen ger en genomgång av grundläggande vetenskapliga metoder relaterad till huvudområdet. Framförallt berörs grundläggande statistik och grundläggande sensoriska metoder och analys samt design av sensoriska experiment. Vidare introduceras studenter till designmetoder och olika metoder som används inom etnografiska fältstudier såsom intervjuer och observationer. Modulen ger en introduktion till vetenskapsteoretiska förhållningssätt och tar upp genusperspektiv.

Modul 2. Projektarbete 7,5 hp
Inom modulen genomför studenterna ett projektarbete i grupp. Projektarbetet syftar till att studenterna tränar tillämpning av olika typer av metoder som tas upp under modul 1.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Vetenskapliga metoder
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Visa grundläggande kunskaper om olika vetenskapliga metoder och förhållningssätt
 • Visa grundläggande kunskaper i att analysera empiriska data
 • Visa grundläggande kunskaper i att söka och sammanställa vetenskapligt material

Modul 2. Projektarbete
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Visa grundläggande färdighet och förmåga att tillämpa olika metoder inom huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap
 • Visa grundläggande färdighet och förmåga att utföra databas- och litteratursökningar utifrån ett definierat forskningstema och finna relevant material
 • Visa grundläggande färdighet och förmåga att på olika sätt analysera data
 • Visa grundläggande färdighet och förmåga i att välja ut och tillämpa metoder som passar för olika problemställningar inom huvudområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa grundläggande förmåga att värdera insamlat material på vetenskaplig nivå
 • Visa grundläggande förmåga att kunna värdera olika metoder mot varandra
 • Visa grundläggande förmåga att etiskt värdera datainsamlingsmetoder
 • Visa grundläggande förmåga att beakta och värdera genusperspektiv i insamling och analys av data

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Vetenskapliga metoder
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, praktiska övningar och seminarier. Seminarier, grupparbeten och laborationer är obligatoriska.

Modul 2. Projektarbete
Undervisningen sker i form av ett projektarbete i grupp, handledning och seminarier.
Projektarbete och seminarier är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Vetenskapliga metoder
Modulen examineras genom skriftliga inlämningar, muntliga presentationer vid seminarium och genom en individuell skriftlig nätburen tentamen. På muntlig presentation och en skriftlig inlämning sätts betyget U eller G.

Modul 2. Projektarbete
Modulen examineras genom inlämning av resultat från databassökning och skriftligt projektarbete som redovisas muntligt vid seminarium. På muntlig presentation och inlämning av  resultat för databas sätts betyget U eller G.Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på båda modulerna.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning.
Se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  2MR052 Måltids- och restaurangvetenskap 2

  Obligatorisk litteratur

  Sensorik och marknadsföring
  Gustafsson Inga-Britt, Jonsell Anette, Mossberg Lena, Swahn Johan, Öström Åsa
  Studentlitteratur : 2014 :
  Obligatorisk

  Bower John A.
  Statistical methods for food science [Elektronisk resurs] : introductory procedures for the food practitioner
  Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell : 2009 : vii, 307 p. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781444320947
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Göransson Kristina
  Etnografi : sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 195 sidor :
  ISBN: 9789144130538
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kvalitativa metoder helt enkelt!
  Klingberg Gunilla, Hallberg Ulrika
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 376 sidor :
  ISBN: 9789144142913
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Trost Jan
  Kvalitativa intervjuer
  4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-06216-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mogren Mats
  Triangulering : historisk arkeologi vidgar fälten
  Lund : Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet : 2009 : 334 s. :
  Även tillgänglig i PDF
  ISBN: 9789189578319
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Åkerlund Dan
  Guide till akademiskt skrivande [Elektronisk resurs] : Om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolor
  2.0 : Karlstad : IPS - KAU : 2017 : Digital :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-62920
  ISBN: 978-91-639-4865-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  V

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  2MR052 Måltids- och restaurangvetenskap 2

  Obligatorisk litteratur

  Sensorik och marknadsföring
  Gustafsson Inga-Britt, Jonsell Anette, Mossberg Lena, Swahn Johan, Öström Åsa
  Studentlitteratur : 2014 :
  Obligatorisk

  Bower John A.
  Statistical methods for food science [Elektronisk resurs] : introductory procedures for the food practitioner
  Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell : 2009 : vii, 307 p. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781444320947
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dataskyddsförordningen
  Datainspektionen.se :
  https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/
  Obligatorisk

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Mat är mer än mat - Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider
  Bergström K, Jonsson I.M, Prell H, Wernersson I, Åberg Eds H
  Göteborgs universitet : 2015 :
  Onlineresurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap. Tellström, R. (2015). Matintervjuns metoder - Att fråga om livsmedel, maträtter och måltider.

  Åkerlund Dan
  Guide till akademiskt skrivande [Elektronisk resurs] : Om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolor
  2.0 : Karlstad : IPS - KAU : 2017 : Digital :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-62920
  ISBN: 978-91-639-4865-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslistteratur

  Masculinity and the sociality of cooking in men’s everyday lives.
  Neuman N, Gottzén L, Fjellström C
  The Sociological Review : 2017 :
  https://doi.org/10.1111/1467-954X.12420
  Läsanvisning: Läsanvisning: 65(4), 816-831

  Lundgren B
  Handbok i sensorisk analys. SIK-rapport nr 470
  Svenska Livsmedelsinstitutet : 1994 :

  Marshall Matilda
  Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet
  Höör : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2016 : 251 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789187483233
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  Sensory Evaluation of Food [Elektronisk resurs] : Principles and Practices
  Lawless Harry T., Heymann Hildegarde.
  New York, NY : Springer New York : 2010. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 978-1-4419-6488-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etnografiska observationer
  Arvastson Gösta, Ehn Billy
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-44-05748-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  This is service design thinking : basics, tools, cases
  Stickdorn Marc, Schneider Jakob
  Hoboken, N.J. : Wiley : 2011 : 373 p. :
  ISBN: 9781118156308 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Charmaz Kathy
  Constructing grounded theory
  2nd edition. : Thousand Oaks, CA : Sage Publications : cop. 2014 : xxi, 388 s. :
  ISBN: 978-0-85702-913-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The SAGE handbook of grounded theory
  Bryant Antony, Charmaz Kathy C.
  London : SAGE : 2007 : xxx, 680 s. :
  ISBN: 9781412923460
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma