Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vinkunskap och sommellerie, 15 hp

Engelskt namn: Knowledge of Wine and Sommellerie

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2MR057

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-10

Innehåll

Kursen är indelad i två moduler
 1. Att kombinera dryck och mat i måltidskontext, (Beverage and Food Pairing in the Context of Front of House Service) 12 hp
 2. Fältstudier, (Field Studies) 3 hp 
Modul 1. Att kombinera dryck och mat i måltidskontext, 12 hp
Modulen ger fördjupade kunskaper om drycker och deras egenskaper i förhållande till produktion. Modulen syftar också till att den studerande ska tillämpa sina färdigheter att metodiskt kunna beskriva utseende, doft och smak och vidareutveckla dessa. Modulen behandlar även olika drycker och mat och deras egenskaper samt hur de i teorin påverkar och i praktiken samspelar vid olika kombinationer. Modulen behandlar också rummets och mötets betydelse för olika måltidssammanhang.
 
Modul 2. Fältstudier, 3 hp
I modulen får studenten möjlighet att sätta sina tidigare förvärvade kunskaper om mat- och måltidskultur i verkliga sammanhang. I modulen ges möjlighet att samla in fältdata samt reflektera över samhälleliga aspekter relaterat till mat och dryck.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Att kombinera dryck och mat i måltidskontext
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Visa fördjupade kunskaper om olika drycker och deras egenskaper 
 • Visa grundläggande kunskaper att i teorin kombinera dryck och mat
 • Visa grundläggande kunskaper om rummets och mötets betydelse för måltidssammanhang
 • Visa grundläggande kunskaper i planering av service i måltidskontext
Färdighet och förmåga
 • Visa fördjupad färdighet vid provningar av dryck genom att kunna karaktärisera utseende, doft och smak hos olika typer av dryck beroende på råvara, ursprung och tillverkningsmetod
 • Visa grundläggande färdighet och förmåga i att kombinera dryck och mat praktiskt
 • Visa på utvecklad färdighet och förmåga vid genomförande av service i måltidskontext 

Modul 2. Fältstudier
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Visa på utvecklad färdighet och förmåga att samla och sammanställa fältdata 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa utvecklad förmåga att identifiera och reflektera kring etiska och samhälleliga aspekter relaterat till dryck och mat

Behörighetskrav

Måltidskultur och samhälle, 15 hp och Måltids- och restaurangvetenskap 3, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, mat- och dryckesprovningar, gruppdiskussioner och praktiska laborationer i kök och matsal. Viss undervisning kan ske på helg och kvällstid. Under kursens gång genomförs en fältstudie. Uppgifter och presentationer är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Att kombinera dryck och mat i måltidskontext
Modulen examineras genom individuell skriftligt PM, presentationer och gestaltning i grupp samt individuell skriftlig inlämningsuppgift. På inlämningsuppgift, presentationer och gestaltning i grupp sätts betyg G eller U.

Modul 2. Fältstudier
Modulen examineras genom individuell loggbok och fältstudierapport.
 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på minst 12 hp

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle. 

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

ATT KOMBINERA DRYCK OCH MAT I MÅLTIDSKONTEXT 12 HP

Obligatorisk litteratur

Kombinera mat och vin
Dolk Jens, Forslin Liselotte
Kakao Förlag : 2012 : 160 s. :
ISBN: 978-91-85861-63-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk gastronomi : servera på restaurang
Jonson Mats, Bagner-Jensmar Miriam, Lindahl Henning, Alfredsson Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 168 s. :
ISBN: 978-91-47-08263-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants
Gustafsson Inga-Britt, Öström Åsa, Johansson Jesper, Mossberg Lena
Journal of Foodservice : 2006 :
Artikel i fulltext
Obligatorisk

Wine with food
Enheten för restauranghögskolan :
Obligatorisk
Läsanvisning: Utdelas vid kursstart

Referenslitteratur

Flavor network and the principles of food pairing
Ahn Yy, Ahnert Se, Bagrow JP, Barbasi AL
Scientific Reports : 2011 :

Harrington Robert J.
Food & wine pairing : a sensory experience
Hoboken, NJ : John Wiley : c2008 : xiii, 322 p. :
ISBN: 0471794074 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns nedladdningsbar via Cambro

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

FÄLTSTUDIER 3 HP

Obligatorisk litteratur

Spradley James P.
Participant observation
New York : Holt, Rinehart and Winston : 1980 : xi, 195 s. :
ISBN: 0-03-044501-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar Tillhandahålls av restauranghögskolan

Referenslitteratur

Etnografiska observationer
Arvastson Gösta, Ehn Billy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
ISBN: 978-91-44-05748-4
Se bibliotekskatalogen Album

Kulturanalyser
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. udgave. : Århus : Klim : 2006. : 190 s. :
ISBN: 87-7955-101-7
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
ISBN: 978-91-47-09068-6
Se bibliotekskatalogen Album

The routledge handbook of sustainable food and gastronomy
Sloan Philip, Legrand Willy, Hindley Clare
Scopus (Elsevier B.V) : 2015 :
Läsanvisning: s.286-296, tillhanda hålls av Restauranghögskolan

Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma