Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmarknadsekonomi D19, 7,5 hp

Engelskt namn: Labor Economics D19

Denna kursplan gäller: 2016-10-31 till 2017-11-12 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2NE054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-16

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-10-03

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av begrepp och teorier inom det arbetsmarknadsekonomiska området. Vidare ges en översikt över olika forskningsfält inom arbetsmarknadsekonomi och beröringspunkter med angränsande forskningsområden. Kursen behandlar även de vanligast förekommande empiriska metoderna inom arbetsmarknadsekonomi och ger exempel på relevanta tillämpningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- Kunna förklara arbetsmarknadens funktionssätt och kunna ge prov på samt värdera resultat från olika forskningsfält inom tillämpad arbetsmarknadsekonomi.
- Visa kunskaper om vanligt förekommande data och metoder inom tillämpad arbetsmarknadsekonomisk forskning.
- Visa förmåga på att tillgodogöra sig, och förmedla, innehåll i internationell vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet.

Behörighetskrav

90 hp i nationalekonomi på grundnivå, varav 30 hp på C-nivå (G2F). Engelska B/6 från gymnasiet, eller motsvarande. Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarium samt individuell handledning.

Examination

Examinationen sker i form av muntlig presentation av en individuell uppgift samt skriftlig salstentamen vid kursens slut.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som två gånger underkänts har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.