Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikroekonomisk analys I D25, 7,5 hp

Engelskt namn: Microeconomics Analysis I D25

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen behandlar centrala mikroekonomiska områden och beskriver ingående hur vi genom konsumtionsteorin kan härleda efterfrågefunktionen för olika varor. Dessutom går kursen igenom vilka restriktioner antagandena om nyttomaximering, vinstmaximering samt kostnadsminimering lägger på efterfråge- och utbudsfunktionernas funktionella utseende.

Den andra delen av kursen fokuserar på hur vi kan använda mikroekonomiska teorier och begrepp såsom konsumentöverskott för att genomföra välfärdsanalyser. Kursen tar även upp hur beslut fattas under osäkerhet.

Förväntade studieresultat

Efter att ha gått igenom kursen förväntas den studerande kunna:
- Ingående analysera utbud och efterfrågan på en marknad,
- Använda konsumtionsteori i syfte att härleda efterfrågefunktioner för olika varor,
- Härleda företagens utbuds- och efterfrågefunktioner genom vinstmaximering och kostnadsminimering,
- Ge prov på vilka restriktioner antagandena om nyttomaximering, vinstmaximering samt kostnadsminimering lägger på efterfråge och utbudsfunktionernas funktionella utseende,
- Genomföra kvalificerade välfärdsanalyser genom att använda begrepp såsom konsumentöverskott, samt kunna analysera beslut under osäkerhet.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker i form av skriftligt prov vid kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra
tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd” , om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de
kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelhögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Varian Hal R.
Microeconomic analysis
3. ed. : New York : Norton : cop. 1992 : 506, (42) s. :
ISBN: 0-393-95735-7 (Student ed.)
Se bibliotekskatalogen Album