Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Företagsekonomi, 15 hp

Engelskt namn: Business Administration

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 2ÖÄ008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för Personalvetarprogrammet, 2011-05-23

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i företagsekonomiska problem, metoder och arbetssätt vid ledning och hantering av personal.

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp
(Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

Momentets övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper i de uppgifter som är kopplade till personalledning i varu- eller tjänsteproducerande organisationer och företag.

Momentet betonar hur olika strategiska, taktiska och operativa nivåer och flöden i organisationer påverkar personal och arbetslivsfrågor. Modeller vilka beaktar behovet av omvärldshantering och kravet på en god hantering av personal i varu- eller tjänste producerande organisationer och företag presenteras. Dessutom beaktas de interna relationerna mellan personalfunktionen och övriga funktioner i företaget och de krav som dessa relationer ställer på informationsöverföring, planering och organisation.

Moment 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp
(Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

Momentet innehåller både teoretiska och praktiska aspekter vad gäller företagets ekonomi, ledningens beslut samt den ekonomiska styrningen. En diskussion förs kring företagets kostnader med fokus på kostnader relaterade till personalfrågor. Sedan följer ett avsnitt som rör företagets rörliga och fasta kostnader för både produkter och personal. Momentet avslutas med en genomgång av nyckeltal utifrån årsredovisningar där både traditionella och personalekonomiskt relaterade nyckeltal samt personalbokslut behandlas.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp
(Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

Efter avslutat moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för och problematisera företagsekonomiska begrepp, med fokus på investeringskalkylering och marknadsföring, samt relatera begreppen till ledning och hantering av personal

Färdighet och förmåga
• tillämpa investeringskalkylering och företagsekonomiska teorier vid beslutsfattande avseende personalekonomiska situationer och problematisera detta
• redogöra för och problematisera hur beslut och icke-beslut inom personalrelaterade temaområden kan påverka organisationen, medarbetarna och företagets ekonomi
• i grupp skapa och genomföra en temaföreläsning

Moment 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp
(Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
• tillämpa metoder för beräkning av totala kostnader och styckkostnader för verksamhetens rörliga och fasta kostnader (bl.a. kostnad för personal)
• tillämpa metoder för beräkning av internränta och annuiteter

Färdighet och förmåga
upprätta olika budgetar
• bedöma ett företag med hjälp av årsrapporter och nyckeltal för personal och ekonomi
• analysera personalbokslut

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Socialpsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Genus, 7,5 hp)
 

Undervisningens upplägg

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp
(Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. I arbetet med temaföreläsningen tränas studenten i att planera, organisera och samordna kompetenser.

Moment 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp
(Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning samt en praktisk uppgift.

Examination

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp
(Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

Momentet examineras genom en skriftlig PM-uppgift vilken även gruppvis presenteras i en temaföreläsning, seminarier samt skriftlig salstentamen.
För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd.

Moment 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp
(Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

Momentet examineras genom skriftlig individuell tentamen samt gruppuppgift. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd.

För båda momenten gäller följande:
För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle (salstentamen) anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Studerande som ej kan styrka sin identitet vid examination kan ej få sitt provresultat registrerat. Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges.

För skriftliga inlämningar gäller regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor.

Föreläsningar är i normalfallet inte obligatoriska. Föreläsningar förutsätts dock hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att samtliga examinerande uppgifter godkänts var för sig samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts.

Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs dessutom att den studerande erhållit minst 75% av de enskilda momentens sammanlagda vägda poängsumma eller motsvarande.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 16

  Moment 1:

  Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp. (Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

  Grönroos Christian
  Marketing services: The case of a missing product
  Journal of Business & Industrial Marketing, 13 (4/5), pp. 322-38. : 1998 :
  Obligatorisk

  Berggård Jeanette
  Företagsekonomi : från begrepp till beslut
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 470 sidor :
  ISBN: 9789152343876
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (senaste upplagan, Kapitel 2-7, Kap 14; sidorna 256-270)

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2017 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-47-12254-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 1-3)

  Kompendium: Öppna dörrar för personalekonomi
  Lissel A., Scholander A.M.
  Malmö : Liber-Hermod, cop. 1993 :
  Läsanvisning: Finns i Cambro att läsa/ladda ner utan kostnad.

  Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

  Moment 2:

  Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp. (Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

  Berggård Jeanette
  Företagsekonomi : från begrepp till beslut
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 470 sidor :
  ISBN: 9789152343876
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (senaste upplagan, Kapitel 11-18)

  Berggård Jeanette
  Företagsekonomi : från begrepp till beslut Övningsbok
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 374 sidor :
  ISBN: 9789152355237
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (senaste upplagan, Kapitel 11-18)

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2017 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-47-12254-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 4-8)

  Artiklar relaterade till personalekonomi som studenterna söker själva via Universitetsbibliotekets databas tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Moment 1:

  Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp. (Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

  Grönroos Christian
  Marketing services: The case of a missing product
  Journal of Business & Industrial Marketing, 13 (4/5), pp. 322-38. : 1998 :
  Obligatorisk

  Berggård Jeanette
  Företagsekonomi : från begrepp till beslut
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 470 sidor :
  ISBN: 9789152343876
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (senaste upplagan, Kapitel 2-7, Kap 14; sidorna 256-270)

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2017 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-47-12254-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 1-3)

  Kompendium: Öppna dörrar för personalekonomi
  Lissel A., Scholander A.M.
  Malmö : Liber-Hermod, cop. 1993 :
  Läsanvisning: Finns i Cambro att läsa/ladda ner utan kostnad.

  Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

  Moment 2:

  Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp. (Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

  Företagsekonomi : från begrepp till beslut. Uppgifter
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 278 s. :
  ISBN: 978-91-523-0595-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Företagsekonomi : från begrepp till beslut. Lösningar
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-523-0596-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2017 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-47-12254-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 4-9)

  Berggård Jeanette
  Företagsekonomi : från begrepp till beslut
  Sjunde upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2018] : 470 sidor :
  ISBN: 9789152343876
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Exempelvis artiklar relaterade till personalekonomi som studenterna söker själva via Universitetsbibliotekets databas tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 23

  Moment 1:

  Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp. (Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

  Grönroos Christian
  Marketing services: The case of a missing product
  Journal of Business & Industrial Marketing, 13 (4/5), pp. 322-38. : 1998 :
  Obligatorisk

  Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  Bonnier Utbildning : 2011 : 485 s. :
  ISBN: 978-91-523-0594-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (senaste upplagan)

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2017 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-47-12254-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 4-9)

  Kompendium: Lissel, A Scholander A.M Öppna dörrar för personalekonomi . Finns på Handelshögskolans studentexpedition till självkostnadspris. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

  Moment 2:

  Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp. (Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

  Företagsekonomi : från begrepp till beslut. Uppgifter
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 278 s. :
  ISBN: 978-91-523-0595-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Företagsekonomi : från begrepp till beslut. Lösningar
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-523-0596-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2017 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-47-12254-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 4-9)

  Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  Bonnier Utbildning : 2011 : 485 s. :
  ISBN: 978-91-523-0594-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Exempelvis artiklar relaterade till personalekonomi som studenterna söker själva via Universitetsbibliotekets databas tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 8

  Moment 1:

  Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp. (Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

  Grönroos Christian
  Marketing services: The case of a missing product
  Journal of Business & Industrial Marketing, 13 (4/5), pp. 322-38. : 1998 :
  Obligatorisk

  Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  Bonnier Utbildning : 2011 : 485 s. :
  ISBN: 978-91-523-0594-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (senaste upplagan)

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  2., [aktualiserade] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-47-09639-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 1-3)

  Kompendium: Lissel, A Scholander A.M Öppna dörrar för personalekonomi . Finns på Handelshögskolans studentexpedition till självkostnadspris. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

  Moment 2:

  Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp. (Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

  Företagsekonomi : från begrepp till beslut. Uppgifter
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 278 s. :
  ISBN: 978-91-523-0595-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Företagsekonomi : från begrepp till beslut. Lösningar
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  6., [rev.] uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2011 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-523-0596-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Personalekonomi idag
  Johanson Ulf, Johrén Anders
  2., [aktualiserade] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-47-09639-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (kapitel 4-9)

  Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok
  Holmström Nancy, Lindholm Gunnar
  Bonnier Utbildning : 2011 : 485 s. :
  ISBN: 978-91-523-0594-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Exempelvis artiklar relaterade till personalekonomi som studenterna söker själva via Universitetsbibliotekets databas tillkommer.