Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Labour Law for Human Resource Management Professionals

Denna kursplan gäller: 2010-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 2PE076

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2008-02-04

Reviderad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2010-05-24

Innehåll

Kursen inleds med en orientering om det svenska rättssystemet och en genomgång av rättskällorna. Därefter behandlas de grundläggande dragen i EG-rätten samt den allmänna avtalsrätten. Kursens tyngdpunkt ligger på ett studium av den svenska arbetsrätten. Efter en historisk översikt behandlas arbetsrättens placering i det juridiska systemet och den arbetsrättsliga regleringens särdrag, som bl.a. hänger samman med kollektivavtalet som rättsligt regleringsinstrument samt parternas ställning på den svenska arbetsmarknaden. Därefter behandlas arbetsrättens centrala regelverk; anställningsskyddet, ledighetslagstiftningen, föreningsrätten, förhandlingssystemet, stridsåtgärder, fredsplikt och medbestämmande. Avslutningsvis behandlas diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen samt de problem och utmaningar som den svenska arbetsrättsliga modellen ställts inför som en följd av EU-medlemskapet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten: - ha grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet och om förhållandet mellan svensk rätt och EU:s rättsordning - ha goda kunskaper om den svenska arbetsrätten - ha förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar med anknytning till arbetsrätten - ha förmåga att självständigt identifiera, beskriva, analysera och lösa arbetsrättsliga problem

Behörighetskrav

Univ: Antagen till Personalvetarprogrammet och kurs 1-3 godkända på programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs främst i form av föreläsningar och seminarier. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examination kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtentamenstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omtentamenstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Tidigare studier som motsvarar kursens innehåll möjliggör tillgodoräknande. Prövning görs individuellt. För mer information, kontakta programvägledaren.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 36

Kurslitteratur

Grauers Per Henning
Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
3., [rev. och utök.] uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 147 s. :
ISBN: 978-91-47-09117-1
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar
Göransson Håkan, Nordlöf Claes
senaste upplagan : Norstedts juridik : 536 s. :

Hydén Håkan
Rättsregler : en introduktion till juridiken
5., [bearb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2001 :
ISBN: 91-44-01668-9
Se bibliotekskatalogen Album

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Källström Kent, Malmberg Jonas
senaste uppl. : Uppsala : Iustus : 332 s. :

Sigeman Tore
Arbetsrätten : en översikt
senaste uppl. : Norstedts juridik : 234 s. :
ISBN: 978-913920408-4
Se bibliotekskatalogen Album