Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering, 15 hp

Engelskt namn: Research Methods and Orientation in the Theory of Science and Research

Denna kursplan gäller: 2019-12-09 och tillsvidare

Kurskod: 2PE086

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2008-12-15

Reviderad av: Prefekten, 2019-12-11

Innehåll

Kursen inriktas mot grundläggande kunskaper om kvalitativ och kvantitativ samhällsvetenskaplig metod. Särskild vikt läggs vid forskningsprocessen, formulering och precisering av frågeställningar, datainsamlingsmetoder och bedömningar av datas kvalitet samt skapande av forskningsplaner. Moment 1 inriktas mot olika former av metoder för att samla in och analysera kvalitativa data, moment 2 handlar om analys av kvantitativa data och moment 3 behandlar forskningsplaneringsarbete.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kvalitativ analys (6 hp), Qualitative Analysis (6 ects)
Efter momentet skall studenten kunna:
 • göra metodologiska överväganden om problemformulering och datainsamling i kvalitativa undersökningar
 • genomföra systematiska analyser av datamaterial från kvalitativa undersökningar
 • beskriva och diskutera kvalitetskriterier för kvalitativ forskning
Moment 2: Kvantitativ analys (6 hp), Quantitative Analysis (6 ects)
Efter momentet skall studenten kunna:
 • visa grundläggande kunskap kring relevanta och empiriskt gångbara problemställningar kopplade till teoretiska resonemang
 • visa fördjupad kunskap om multivariat analys av data med hjälp av linjär regressionsanalys och korstabellsanalys
 • använda statistikprogrammet SPSS för att analysera insamlade kvantitativa data
 • skriftligt redovisa och diskutera resultat från statistiska analyser, i enlighet med vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia
 • göra relevanta metodologiska överväganden vid genomförandet av statistiska analyser, i relation till en aktuell problemformulering
 • förstå och reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i egna och andras kvantitativa undersökningar
Moment 3: Forskningsplanering, (3 hp), Research Planning (3 ects)
Efter momentet skall studenten kunna:
 • skapa en forskningsplan utifrån kriterier för ett vetenskapligt uppsatsarbete

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp, Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik, 7,5 hp samt  HRM - innehåll och metoder, 30 hp med godkänt resultat på minst 27 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

För  varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. På moment 1, Kvalitativ analys samt på moment 2, Kvantitativ analys, bedöms studentens prestationer i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Moment 3, Forskningsplanering bedöms i en tvågradig skala, Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på ett moment krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på ett moment krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig hemtentamen eller motsvarande uppgift.  För Väl godkänt betyg på kursen krävs Väl godkänt (VG) på moment 1, kvalitativ analys och moment 2, Kvantitativ analys, samt betyget Godkänd (G) på moment 3, Forskningsplanering.

Moment 1: Kvalitativ analys (6 hp)
Momentet examineras genom följande inslag:
 • Två muntliga seminarier (U-G)
 • En muntlig individuell presentationsuppgift (U-G)
 • En skriftlig individuell hemtentamen (U-VG)
Moment 2: Kvantitativ analys (6 hp)
Momentet examineras genom följande inslag:
 • Muntlig redovisning av laborationsrapport (U-G)
 • En skriftlig salstentamen (U-VG)
Moment 3: Forskningsplanering, (3 hp)
Momentet examineras genom följande inslag:
 • En skriftlig, individuellt eller parvis framarbetad forskningsplan (U/G)
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 50

Moment 1: Kvalitativ analys (6 hp)

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning
Rennstam Jens, Wästerfors David
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 197 s. :
ISBN: 9789144094601
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anvisade artiklar tillkommer

Moment 2: Kvantitativ analys (6 hp)

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 482 sidor :
ISBN: 9789144121017
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anvisade artiklar tillkommer

Moment 3: Forskningsplanering (3 hp)

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4, LIBRIS-ID: 8636354, 17 s. : 2002 :
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Obligatorisk

Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja
Obligatorisk