Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategisk HRM, 15 hp

Engelskt namn: Strategic Human Resource Management

Denna kursplan gäller: 2009-01-19 till 2011-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE087

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2009-05-25

Innehåll

Kursen inriktas mot en fördjupning av kunskaper om personalarbetets roll i en organisation samt om strategier för Human Resource Management (HRM) och Human Resource Development (HRD) i vid mening. Sambandet mellan en verksamhets mål och inriktning och olika HR-strategier studeras. Frågor om samordning av rekrytering, prestationsbedömning, belöning och personalutveckling intar en central plats, men även frågor om motivation och engagemang och förändringsberedskap på arbetsplatser. HR-funktionens förändring och professionalisering berörs liksom olika traditioner inom HR-arbete. Skilda kulturer och olika typer av verksamheter jämförs.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten på ett grundläggande sätt kunna: - förstå och analysera teorier om och perspektiv på HRM och HRD, - analysera och diskutera hur verksamhetens mål kan kopplas samman med ledarskaps-, HRM- och HRD-strategier, - analysera och värdera teorier kring HR-arbete, HRM och HRD, - tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla HR-strategier för en specifik verksamhet genom att arbeta med case.

Behörighetskrav

Antagen till Personalvetarprogrammet, samt godkänd på kurs 1 - 3 inom programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Under den senare delen av kursen baseras undervisningen huvudsakligen på bearbetning av "case" och självständiga arbeten. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Tidigare studier som motsvarar kursens innehåll möjliggör tillgodoräknande. Prövning görs individuellt. För mer information, kontakta studievägledare.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 34

Strategy and human resource management
Boxall Peter F, Purcell John
2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : 351 s. :
ISBN: 978-1-4039-9210-9 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Värdeskapande HR
Ulrich Dave, Brockbank Wayne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 336 s. :
ISBN: 978-91-44-00534-8
Se bibliotekskatalogen Album

I övrigt tillkommer motsvarande fem vetenskapliga artiklar som studenterna själva väljer för att kunna lösa en examinationsuppgift