Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisatoriskt ledarskapande, 7,5 hp

Engelskt namn: Organizational Leadership Development

Denna kursplan gäller: 2011-09-12 till 2012-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Pedagogiska institutionen, 2010-09-10

Reviderad av: Pedagogiska institutionen, 2011-05-26

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. Kursen behandlar ledarskap och ledarutveckling som processer riktade gentemot organisationsutveckling, professionell utveckling, grupputveckling, personlig utveckling och identitetsskapande och hur sådana processer kan hanteras och stödjas. Ledarskapsutveckling analyseras och diskuteras från olika perspektiv med utgångspunkt i de vanligast förekommande teoribildningarna. Kursen fokuserar särskilt på hur rollen som HR kan bidra till att stärka ledarskapskompetensen i organisationer. Ledarskapsutveckling studeras även ur ett mångfaldsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - förstå och tillämpa centrala begrepp och teorier inom områdena ledarskap och ledarutveckling - förstå och problematisera mångfaldsaspekter av ledarskap och ledarutveckling - förstå och problematisera olika ledarroller och hur HR-funktionen kan stödja ledarutveckling i en organisation - kritiskt granska ledarskapsprocesser i en casestudie och föreslå teoretiskt baserade förändringsstrategier

Behörighetskrav

Univ: Kurs 1-3 inom Personalvetarprogrammet alternativt 30 hp valfria kurser

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppbaserat casearbete. Alla seminarier är obligatoriska. Undervisningen, inklusive kursspecifik information och kommunikation med studenter, stöds till viss del av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), vilket kräver specifik teknisk utrustning och färdigheter. Kursen ges på engelska.

Examination

Studenten examineras både skriftligt och muntligt. Examinationen sker både löpande under kursen (litteraturseminarier och casearbete) och i slutet av kursen (skriftlig examinationsuppgift). Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examinationer ges vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Ett tredje examinationstillfälle ges i slutet av augusti. Deltagande i omprovet i augusti kräver anmälan till studievägledaren. Vid underkänt resultat vid det tredje examinationstillfället hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen ges. Omprov baserat på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända prov har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Tidigare studier som motsvarar kursens innehåll kan tillgodoräknas. Bedömningen sker individuellt. För mer information kontakta studievägledaren.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 37

Creating Leaders or Loyalists? Conflicting identities in a leadership development
Carden Lila L., Callahan Jamie L.
Human Resource Development International (2007), 10(2), pp. 169-186 :
Obligatorisk

Day David V.
Leadership Development: a review in context
The Leadership Quarterly (2000), 11(4), pp. 581-613. :
Obligatorisk

Questioning the Notion of Feminine Leadership: a critical perspective on the gender labeling of leadership
Due Billing Yvonne, Alvesson Mats
Gender, Work and Organization (2000), 7(3), pp. 144-157. :
Obligatorisk

Garavan Thomas N.
A Strategic Perspective on Human Resources Development
Advances on Human Resource Development (2007), 9(1), pp. 11-30. :
Obligatorisk

Leadership in Teams: A functional approach to understanding leadership structures and processes
Morgeson Frederick P., DeRue D. Scott, Karam Elizabeth P.
Journal of Management (2010), 3(1), pp. 5-39. :
Obligatorisk

Northouse Peter Guy.
Leadership : theory and practice
5. ed. : Thousand Oaks : Sage : cop. 2010 : xvi, 435 s. :
ISBN: 978-1-4129-7488-2 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Shortland Sue
Feedback within Observation: continuing professional development and unexpected consequences
Innovations in Education and Teaching International (2010), 47(3), pp. 295-304. :
Obligatorisk