Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences: Education

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 2PE132

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-02-05

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen ger en orientering till pedagogikämnet som vetenskaplig disciplin samt dess uppdelning i olika forskningsfält. Dessutom ger kursen en introduktion till och viss fördjupning av begrepp, teorier, forskning och perspektiv som återfinns inom fältet pedagogik i arbetslivet. Intervju som datainsamlingsmetod introduceras och praktiseras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för pedagogikens centrala problemområde samt olika sätt att definiera pedagogik som vetenskaplig disciplin
 • kunna redogöra för centrala begrepp, teorier och forskning inom fältet pedagogik i arbetslivet
Färdigheter och förmåga
 • kunna samla in, bearbeta och skriftligt rapportera data insamlade via intervju
 • på en grundläggande nivå kunna analysera och diskutera praktiska exempel på lärande och kompetensutveckling med hjälp av teorier om lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att lägga kritiska perspektiv på vuxenpedagogiska praktiker
 • kritiskt värdera intervju som datainsamlingsmetod

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Delar av kursen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik, vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrusning och kompetens.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

En individuell skriftlig hemtentamen (U,G,VG)
Ett individuellt muntligt seminarium (U,G)
En skriftlig individuell intervjuuppgift (U,G)

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande inslag är godkända. För betyget Väl godkänd krävs att hemtentamen bedöms som Väl godkänd och övriga två uppgifter bedöms som godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Den lärande organisationen 2.0
  Granberg Otto, Ohlsson Jon
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 302 sidor :
  ISBN: 9789144114798
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Illeris Knud
  Kompetens : [vad, varför, hur]
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-07912-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
  Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
  ISBN: 9789144090962
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lundgren Ulf P.
  Om pedagogikämnet som undran och nytta
  I Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larson, L (Reds). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. : 2009 :
  Obligatorisk

  Nilsson Peter
  Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.
  Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. : 2005 :
  Obligatorisk

  Nilsson Peter
  En introduktion till pedagogik i arbetslivet. Begrepp, historik, nutid
  Umeå universitet, Pedagogiska institutionen : 2003 :
  Obligatorisk

  Uljens Michael
  Pedagogik i början av det 21:a århundradet
  Utbildning & demokrati, 10(1), s. 133-140 : 2001 :
  Obligatorisk

  Pedagogik i arbetslivet – forskningsområdets utveckling under 2005-2015 [Elektronisk resurs]
  Gustavsson Maria, Thunborg Camilla
  2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-134270
  Obligatorisk

  Anvisade artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 8

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ellström Per-Erik
  Arbetsplatslärandets janusansikte
  Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 3-4, s. 182-194 : 2005 :
  Obligatorisk

  Granberg Otto
  Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet
  Ny uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 :
  ISBN: 978-91-44-05707-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lundgren Ulf P.
  Om pedagogikämnet som undran och nytta
  I Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larson, L (Reds). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. : 2009 :
  Obligatorisk

  Nilsson Peter
  Vad är pedagogik : några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå Univ. : 2005 : 1 PDF-fil (9 s.) :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk

  Nilsson Peter
  En introduktion till pedagogik i arbetslivet. Begrepp, historik, nutid.
  Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2003 :
  http://www.pedag.umu.se/digitalAssets/19/19767_rap72_peter_pommer_nilsson.pdf
  Obligatorisk

  Uljens Michael
  Pedagogik i början av det 21:a århundradet
  Utbildning & demokrati, 10(1), s. 133-140 : 2001 :
  http://www.oru.se/Extern/Forskning/Forskningsmiljoer/HumUS/Utbildning_och_Demokrati/Tidskriften/2001/Nr%201_2001_pdf/Michael%20Uljens.pdf
  Obligatorisk

  Anvisade artiklar tillkommer.