Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Competence, learning and ICT in work processes

Denna kursplan gäller: 2017-04-24 till 2017-06-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE133

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2017-04-24

Innehåll

Kursen behandlar lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT) utifrån samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Dessa tre teman ger inblick i hur IKT används och förändrar arbetets förutsättningar. I samhällsperspektivet utforskas hur IKT förändrar hur vi ser på exempelvis arbete, tillgänglighet, arbetstid och effektivitet. I organisationsperspektivet utforskas hur IKT medierar organisatoriskt lärande. Slutligen behandlar individperspektivet förändrade kompetenskrav, möjligheter och motståndsmekanismer i arbetsplatslärande i ljuset av den tekniska utvecklingen.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- visa god kunskap om hur IKT formar och förändrar vår syn på arbete, organisering och kompetens ur ett samhälleligt-, organisatoriskt- och individuellt perspektiv
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på lärande och kompetens i arbetslivet
- redogöra för aktuell forskning inom fältet Virtual Human Resource Development (VHRD)
 
Färdighet och förmåga
- kritiskt diskutera teorier och forskning om arbetsplatslärande och IKT
- kommunicera kunskap skriftligen med hög kvalité avseende stil, vetenskaplighet och formalia
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna diskutera och värdera teknikens betydelse för samhälle, organisationer och individer i ett arbetslivsperspektiv
 

Behörighetskrav

Yrkesexamen från det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området om minst 180 hp. Eller generell examen från det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området om minst 180 hp. Behörig är också den som har 90 hp i något samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne.
En A/5 och SvB/3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen präglas av formativa inslag och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt skriftliga uppgifter. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar.  
 

Examination

De förväntade studieresultaten examineras löpande genom deltagande i obligatoriska seminarier, genom skriftliga PM och slutligen genom en hemtentamen. Seminarier och PM examineras i betygskalan U/G medan den skriftliga hemtentamen examineras i betygsskalan U/G/VG.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att
erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på hemtentamen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie examinationstillfälle och ett andra examinationstillfälle i nära anslutning därtill. Därutöver anordnas ett tredje examinationstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända examinationstillfällen för ett visst moment eller del av moment har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 17

Bennett Elisabeth E.
Introducing New Perspectives on Virtual Human Resource Development
Advances in Developing Human Resources, 16(3), pp. 263–280 : 2014 :
http://adh.sagepub.com/content/16/3/263.full.pdf+html
Obligatorisk

Technology Alignment: A New Area in Virtual Team Research
Bjørn Pernille, Ngwenyama Ojelanki
IEEE Transaction On Professional Communication, 53(4), pp. 382-399 : 2010 :
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5291745
Obligatorisk

Virtual team collaboration: building shared meaning, resolving breakdowns and creating translucence
Bjørn Pernille, Ngwenyama Ojelanki
Info Systems J, 19, pp. 227-253 : 2010 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2575.2007.00281.x/abstract
Obligatorisk

Den andra maskinåldern : arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
Göteborg : Daidalos : 2015 : 338 s. :
Bibliotekskatalog
ISBN: 9789171734402 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Learning, Training and Development in Organizations
Kozlowski Steve W. J., Salas Eduardo
London: Routledge, ISBN: 9780415649674, pp. 552 : 2012 :
Obligatorisk

A Multilevel Model of Resistance to Information Technology Implementation
Lapointe Liette, Rivard Suzanne
MIS Quarterly, 29(3), pp. 461-491 : 2005 :
http://www.jstor.org/stable/25148692?seq=1#page_scan_tab_contents
Obligatorisk

McWhorter Rochell R.
A Synthesis of New Perspectives on Virtual HRD
Advances in Developing Human Resources, 16(3), pp. 391-401 : 2014 :
http://adh.sagepub.com/content/16/3/391.short
Obligatorisk

Larsson Göran
Organisation, teknik och lärande
Stockholm : Carlsson : 2009 : 207 s. :
ISBN: 978-91-7331-249-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Orlikowski Wanda J.
Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens for Studying Technology in Organizations
Organization Science, 11(4), pp. 404-428 : 2000 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fblogs.commons.georgetown.edu%2Fcctp-505-fall2008%2Ffiles%2F2008%2F09%2Fusingtechnologyand-constituting-structures.pdf&ei=PnwBVfSFHcHYywOh8oDwCA&usg=AFQjCNFI8RObpMiIdyX4x-l3rGrRZAjG_A
Obligatorisk

Implementing distance teaching at a large scale in medical education: A struggle between dominant and non-dominant teaching activities
Pettersson, Fanny, Olofsson Anders D.
Education and Information Technologies, DOI: 10.1007/s10639-013-9289-1 : 2013 :
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10639-013-9289-1.pdf
Obligatorisk

Short Darren
Foreword: Reflections on Virtual HRD From a Scholar-Practitioner
Advances in Developing Human, 12(6), pp. 619 –622 : 2010 :
http://adh.sagepub.com/content/12/6/619.full.pdf+html
Obligatorisk