Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I, 7,5 hp

Engelskt namn: Education and ICT in the Workplace I

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 till 2020-05-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE140

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-21

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Den första av två kurser om lärande på arbetsplatsen och informations- och kommunikationsteknologi fokuserar olika lärandeprocesser i arbetet. Kursen visar på olika sammanhang där IKT kan stödja lärande på arbetsplatsen och på hur IKT kan implementeras i redan existerande lärprocesser. Av särskilt intresse är utvecklingen av studentens kritiska förmåga och förmåga till reflektion angående IKT och lärande på arbetsplatsen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskaper om aktuella trender och problem i forskning om lärande på arbetsplatsen
 • beskriva hur lärandeprocesser kan förstås med stöd av IKT
 • redogöra för relevanta begrepp, teorier och forskningsperspektiv inom fältet lärande på arbetsplatsen 
Färdighet och förmåga
 • analysera och problematisera lärande och IKT på arbetsplatsen utifrån olika teorier och perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och reflektera över möjligheter och begränsningar avseende IKT som stöd för lärandeprocesser i arbetslivet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som campuskurs med stöd av informations- och kommunikationsteknologi.
 

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)

Aktivt deltagande vid två seminariepresentationer (U/G)

För betyget godkänd krävs att samtliga examinerande delar bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga hemtentamen är väl godkänd. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

Inga.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 26

  Bennett Elisabeth E.
  Introducing New Perspectives on Virtual Human Resource Development
  Advances in Developing Human Resources, 16 (3), 263–280 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: doi:10.1177/1523422314532091

  Reaction – Organizational Learning, Community, and Virtual HRD: Advancing the Discussion
  Bennett Elisabeth E., McWhorter Rochell R.
  New Horizons in Adult Education & Human Resource Development, 29(3), 19-27 : 2017 :
  Obligatorisk

  Scientific papers and presentations
  Davis Martha, Davis Kaaron J., Dunagan Marion M.
  3rd ed. : Amsterdam : Academic Press : 2012. : xviii, 342 p. :
  ISBN: 9780123847270
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
  Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
  ISBN: 9789144090962
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  McWhorter Rochell R.
  A Synthesis of New Perspectives on Virtual HRD
  Advances in Developing Human Resources, 16(3): 391-401 : 2014 :
  Läsanvisning: doi:10.1177/1523422314532126

  Learning to teach in a remote school context – exploring the organisation of teachers’ professional development of digital competence
  Pettersson Fanny, Olofsson Anders D.
  Ingår i:
  NETWORKED PROFESSIONAL LEARNING
  [S.l.] : SPRINGER NATURE : 2019 :
  Obligatorisk

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.

 • Giltig från: 2018 vecka 24

  Scientific papers and presentations
  Davis Martha, Davis Kaaron J., Dunagan Marion M.
  3rd ed. : Amsterdam : Academic Press : 2012. : xviii, 342 p. :
  ISBN: 9780123847270
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Human Resource Development : att utveckla medarbetare och organisationer
  Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
  Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-06844-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar.

 • Giltig från: 2018 vecka 8

  Bryman Alan
  Social research methods
  4. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : xli, 766 s. :
  ISBN: 978-0-19-958805-3 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Scientific papers and presentations
  Davis Martha, Davis Kaaron J., Dunagan Marion M.
  3rd ed. : Amsterdam : Academic Press : 2012. : xviii, 342 p. :
  ISBN: 9780123847270
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mankin David
  Human resource development
  Oxford : Oxford University Press : 2009 : 503 s. :
  ISBN: 0199283281
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  A selection of additional articles may be added.