Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete, 30 hp

Engelskt namn: Education B - Thesis

Denna kursplan gäller: 2017-06-26 till 2017-11-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE149

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-14

Reviderad av: Prefekten, 2017-06-19

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen fokuseras kunskapsbildning i pedagogik. Det inledande momentet behandlar forskningsprocessen och vetenskaplig metod och det sista momentet består av ett självständigt vetenskapligt arbete i pedagogik. Övriga två moment består av fördjupande studier av det pedagogiska kunskapsområdet. Det andra momentet belyser lärandeprocesser i relation till informations- och kommunikationsteknik och det tredje momentet normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker. Reflektion över den egna lärandeprocessen, utveckling av praktiska och teoretiska färdigheter i relation till pedagogikämnet samt vetenskaplig skolning är röda trådar som löper genom samtliga moment.

Moment 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5
Momentet ger en introduktion till vetenskapsteoretiska- och filosofiska traditioner. Det vetenskapliga skrivandets villkor behandlas och i relation till detta lär sig studenten formulera forskningsproblem med relevans för det pedagogiska ämnesområdet. I momentet ingår även att kritiskt granska vetenskapliga publikationer med avseende på dess internlogik och att få kännedom om de forskningsetiska principer som ska genomsyra vetenskapligt arbete. I anslutning till detta problematiseras även forskningsetiska aspekter. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till momentets innehåll och form.

Moment 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
I momentet behandlas lärande med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Med utgångspunkt i sociokulturell teoribildning samt forskning om lärande och IKT planeras, analyseras och presenteras en utbildningsinsats. Studenten övar sig även på att förstå samt använda peer-review som metod samt att orientera sig inom aktuella problemområden inom forskningsfältet Lärande och IKT. Vidare läggs vikt vid att studenten reflekterar över den egna lärprocessen i relation till momentets innehåll och form.

Moment 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Momentet ger en introduktion till teorier och perspektiv inom det special- och socialpedagogiska ämnesområdet. I momentet diskuteras och analyseras normaliseringsprocesser och olika former av special- och socialpedagogiska praktiker belyses utifrån historiska och teoretiska perspektiv. Ett färdighetstränande inslag består av att öva sig i att kommunicera kunskap till grupper utan specialkunskaper inom det område momentet behandlar. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till momentets innehåll och form samt att reflektera över etiska ställningstaganden.

Moment 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp
Momentet inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå pedagogiska processer. Vidare inriktas momentet mot forsknings- och skrivprocessen. Studenten skriver självständigt en uppsats och ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med momentansvarig lärare. I uppsatsen ska ett vetenskapligt problem formuleras, undersökas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt samt med en etisk medvetenhet om uppsatsarbetets specifika forskningsområde. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till momentets innehåll och form.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp
Research Processes and Methods in Education I


Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för forskningsprocessens olika delar och hur de förhåller sig till varandra
 • redogöra för centrala vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp
 • visa kännedom om forskningsetiska principer
 • uppvisa kunskaper om vetenskaplig textproduktion med avseende på vetenskapliga kvalitetsaspekter
Färdighet och förmåga
 • formulera pedagogiska forskningsproblem samt välja adekvat vetenskaplig metod
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sitt eget lärande i relation till momentets innehåll och form
 • visa förmåga att värdera vetenskapliga texters internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar samt i relation till vetenskapsteoretiska traditioner
Moment 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
Learning and Information Communication Technology


Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva hur lärande med stöd av informations- och kommunikationsteknik kan förstås med hjälp av sociokulturell teoribildning
 • visa grundläggande kunskaper om olika aktuella problemområden inom forskningsfältet Lärande och IKT
Färdighet och förmåga
 • analysera lärande med stöd av informations- och kommunikationsteknik medutgångspunkt i sociokulturell teori
 • med utgångspunkt i sociokulturell teori och med stöd av IKT planera, analysera och presentera en IKT-stödd utbildningsinsats.
 • uppvisa grundläggande förståelse för och användning av peer-review
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sitt eget lärande i relation till momentets innehåll och form
Moment 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Normalization Processes in Education Practices


Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teoretiska perspektiv på exkluderings- och normaliseringsprocesser
 • visa kännedom om olika forskningsinriktningar med relevans för pedagogikämnet där exkluderings- och normaliseringsprocesser är i fokus
Färdighet och förmåga
 • analysera och diskutera socialpedagogiska och specialpedagogiska praktiker utifrån historiska och teoretiska perspektiv
 • visa förmåga att kommunicera kunskap om kursinnehållet till olika grupper utan specialkunskaper inom det område momentet behandlar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sitt eget lärande i relation till momentets innehåll och form
 • reflektera över etiska ställningstaganden i relation till momentets tematik
Moment 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp
Individual Thesis in Education


Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om tidigare forskning av relevans för uppsatsarbetets specifika forskningsområde
 • beskriva och diskutera relevanta metoder i uppsatsarbetet
Färdighet och förmåga
 • självständigt formulera, genomföra och rapportera ett mindre uppsatsarbete med relevansför det pedagogiska forskningsområdet
 • självständigt söka, samla och tolka vetenskaplig kunskap med relevans för uppsatsabetet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sitt eget lärande i relation till momentets innehåll och form
 • göra kritiska jämförelser av vetenskaplig kunskap av relevans för uppsatsarbetet
 • uppvisa en etisk medvetenhet i relation till uppsatsarbetets specifika forskningsområde- diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatsarbeten

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp på Pedagogik A, varav Pedagogik som vetenskap 7,5 hp alternativt Introduktion till pedagogik 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.255314). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinationen på de olika momenten sker löpande under momenten liksom i slutet av momenten. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på ett moment krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på ett moment krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig hemtentamen eller motsvarande uppgift.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moment. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst tre av de fyra ingående momenten.

Moment 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp
Momentet examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • aktivt deltagande i ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)
Moment 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
Momentet examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig och muntlig hemtentamen (U/G/VG)
 • aktivt deltagande i ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig peer-review uppgift (U/G)
 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)
Moment 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Momentet examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • aktivt deltagande i ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell muntlig och skriftlig kommunikationsuppgift (U/G)
 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)
Moment 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp
Momentet examineras genom följande inslag:
 • ett individuell skriftligt uppsatsarbete (U/G/VG)
 • ett individuellt skriftligt planeringsseminarium (U/G)
 • aktivt deltagande som opponent och respondent i ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Kursens ingående moment kan vara delvis ändrade. För den som påbörjat Pedagogik A vid Umeå universitet, 30hp innan vårterminen 2017 kan det få vissa konsekvenser. För mer information och planering av fortsatta studier, kontakta studievägledaren för kursen.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 26

Moment 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
God forskningssed
Obligatorisk

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Potter Gary
The philosophy of social science
1. uppl. : Edinburgh : Pearson education limited : 2000 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1 (19s). Tillhandahålls av institutionen.

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi
Thomassen Magdalene, Retzlaff Joachim
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2007 : 234 s. :
ISBN: 91-40-65070-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Därutöver tillkommer 2-3 vetenskapliga artiklar.

Moment 2: Lärande och IKT, 7,5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The flipped classroom: A survey of the research
Bishop J. L., Verleger M. A.
ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA : 2013 :
http://www.asee.org/public/conferences/20/papers/6219/view
Obligatorisk

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hrastinski Stefan
A theory of online learning as online participation
Computers & Education, 52, pp. 78-82 : 2009 :
https://www.researchgate.net/publication/222258718_A_theory_of_online_learning_as_online_participation
Obligatorisk

Missing: Evidence of a scholarly approach to teaching and learning with technology in higher education
Kirkwood A., Price L.
Teaching in higher education, 18(3), pp. 227-337 : 2013 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13562517.2013.773419
Obligatorisk

Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is ‘enhanced’and how do we know? A critical literature review
Kirkwood A., Price L.
Learning, media and technology, 39(1), 6-36 : 2014 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2013.770404#.VX5yCf77670
Obligatorisk

What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?
Koehler Matthew J., Mishra Punya
Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70 : 2009 :
http://leegreen.wiki.westga.edu/file/view/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf/346772424/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf
Obligatorisk

Hrastinski Stefan
Mer om nätbaserad utbildning : fördjupning och exempel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 216 s. :
ISBN: 978-91-44-06806-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?
Moore J.L., Dickson-Deane C., Galyen K.
The Internet and Higher Education, 14(2), 129-135 : 2011 :
https://www.researchgate.net/publication/233779932_E-Learning_online_learning_and_distance_learning_environments_Are_they_the_same
Obligatorisk

A theory of learning for the mobile age
Sharples M., Taylor J., Vavoula G.
In Medienbildung in neuen Kulturräumen (pp. 87-99). VS Verlag für Sozialwissenschaften : 2010 :
Obligatorisk

Siemens G.
Connectivism: A learning theory for the digital age
International journal of instructional technology and distance learning, 2(1), 3-10 : 2005 :
Obligatorisk

Säljö Roger
Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
ISBN: 9789144101736
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Därutöver tillkommer två-tre vetenskapliga artiklar.

Moment 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Ambjörnsson Fanny
Vad är queer?
2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
ISBN: 9789127147461
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etik
Andersson Dan-Erik, Lennerfors Thomas Taro
1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 127 s. :
ISBN: 978-91-47-09563-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bartholdsson Åsa
Den vänliga maktutövningens regim
Stockholm : Liber : 2008 : 203 :
ISBN: 91-47-08475-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Börjesson Mats
Barn i behov av särskild korrigering : om att ställa barnhälsofrågorna på ett annat sätt
Ingår i:
Att arbeta med särskilt stöd
Stockholm : Statens skolverk : [2002] : 127 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: http://lektorio.files.wordpress.com/2008/08/pdf923.pdf

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Normalisering, autenticitet och reflexivitet - om iscensättandet av det vanliga livet i handikappomsorg
Ineland Jens, Sjöström Stefan
Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 4, s. 266-278 : 2007 :
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2007/Normalisering,%20autencitet%20och%20reflexivitet%20-%20om%20iscens%C3%A4ttande%20av%20det%20vanliga%20livet%20i%20handikappomsorg%20av%20Jens%20Ineland%20och%20Stefan%20Sj%C3%B6str%C3%B6m.pdf
Obligatorisk

Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik
Molin Martin, Gustavsson Anders, Hermansson Hans-Erik
Göteborg : Daidalos : 2008 : 264 s. :
ISBN: 978-91-7173-266-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widding Ulrika
Problematic Parents and the Community Parent Education: Representations of Social Class, Ethnicity, and Gender
Journal of Feminist Family Therapy, 23(1), pp. 19-38 : 2010 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08952833.2011.548701
Obligatorisk

Dessutom tillkommer tre till fyra vetenskapliga artiklar.

Moment 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur i relation till valt uppsatsämne väljs av studenten