Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HR-arbete i teori och praktik II, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-14

Engelskt namn: Human Resource Management in Theory and Practice II

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 2PE151

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-20

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.
I kursen behandlas och problematiseras strategiskt HRM på ett fördjupat sätt genom att belysa hur olika vetenskapsteoretiska perspektiv kan användas för att förstå organisationers arbete med HR-frågor. Inom kursen fördjupas även förståelsen av internationellt HRM. Kursen är indelad i två moment, där det första är teoretiskt orienterat medan det andra är empiriskt orienterat och avslutas med en individuell empirisk studie.

Moment 1: Vetenskapsteoretiska perspektiv på strategiskt HR-arbete, 7.5 hp
Scientific foundations in HR work

Moment 2: Internationalisering och mångfald ur ett HR-perspektiv, 7.5 hp 
Internationalisation and diversity from an HR-perspective 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Vetenskapsteoretiska perspektiv på strategiskt HR-arbete, 7.5 hp
Scientific foundations in HR work

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa, med utgångspunkt i olika vetenskapsteoretiska perspektiv, en fördjupad förståelse för organisationers HR-arbete, med särskild tonvikt på Strategisk Human Resources Management (SHRM) och Human Resources Development (HRD) i termer av kompetensförsörjning

Färdighet och förmåga
  • analysera och problematisera hur olika teoretiska utgångspunkter kan ta sig uttryck i organisationers arbete med HR-frågor kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer gällande HR-arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över sin egen syn på sanning samt sin egen kunskap om HR-frågor i förhållande till de teoretiska utgångspunkter och begrepp som behandlas i kursen

Moment 2: Internationalisering och mångfald ur ett HR-perspektiv, 7.5 hp 
Internationalisation and diversity from an HR-perspective 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa kunskap om tidigare forskning med relevans för den empiriska studiens syfte

Färdighet och förmåga
  • analysera och problematisera strukturella och kulturella aspekter av internationellt HRM självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar i relation till kursens innehåll
  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till relevanta problemställningar
  • genomföra en kartläggning av förutsättningarna för en organisations mångfalds- och internationaliseringsarbete och med detta som underlag genomföra en självständig presentation av hur organisationen, genom ett vetenskapligt förfaringssätt, kan utveckla sitt strategiska arbete med dessa frågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att göra etiska bedömningar vid genomförandet av den individuella studien

Behörighetskrav

Godkänt betyg från kursen HR-arbete i teori och praktik eller 15 hp inom området HR eller HRM.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distanskurs via internet utan fysiska träffar. Studierna bedrivs med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Case-uppgiften sker i grupp och förutsätter obligatoriskt deltagande. Frånvaro ersätts med individuell skriftlig komplettering.

Examination

Moment 1: Vetenskapsteoretiska perspektiv på strategiskt HR-arbete, 7.5 hp
Scientific foundations in HR work

Momentet examineras genom en individuell tentamen och som bedöms i tregradig skala Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) samt ett casearbete som bedrivs i grupp och som examineras i tvågradig skala, U, G. Case-uppgiften förutsätter obligatoriskt deltagande. Frånvaro ersätts med individuell skriftlig komplettering. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts den individuell skriftlig hemtentamen.

Moment 2: Internationalisering och mångfald ur ett HR-perspektiv, 7.5 hp 
Internationalisation and diversity from an HR-perspective 

Momentet examineras genom en individuellt genomförd och skriftligt rapporterad studie som bedöms i tregradig skala U, G, VG samt genom ett casearbete som bedrivs i grupp och som examineras i tvågradig skala, U, G. Casearbetet förutsätter obligatoriskt deltagande. Frånvaro ersätts med individuell skriftlig komplettering. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga studien.

För att erhålla betyget G på kursen, krävs godkänt betyg på moment 1 och 2. För att erhålla betyget VG krävs väl godkänt betyg på moment 2.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Moment 1

Ulfsdotter Eriksson Ylva
Personalvetenskap - som förhållningssätt
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 188 s. :
ISBN: 9789147098163
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schødt Ann C.
Värdeskapande HR-ledning : så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov
Stockholm : Liber : 2012 : 280 s. :
ISBN: 978-91-47-09692-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Human Resource Development : att utveckla medarbetare och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-06844-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer 3 vetenskapliga artiklar som studenterna självständigt söker och väljer ut.

Moment 2

International human resource management : policies and practices for multinational enterprises
Briscoe Dennis R., Schuler Randall S., Tarique Ibraiz
4th ed. : New York : Routledge : 2012 : xxiv, 527 p. :
ISBN: 978-0-415-88475-4 (hardback : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson Göran
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
ISBN: 9789144101637
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merriam Sharan B.
Fallstudien som forskningsmetod
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
ISBN: 91-44-39071-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer 3 vetenskapliga artiklar som studenterna självständigt söker och väljer ut.