Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akutsjukvård för poliser, 4 hp

Engelskt namn: Emergency Care for Police Officers

Denna kursplan gäller: 2021-05-31 och tillsvidare

Kurskod: 2PO003

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2020-12-15

Reviderad av: Föreståndaren, 2021-05-24

Innehåll

Polisyrket förutsätter kunskaper i akut omhändertagande av sjuka och skadade personer. Kursen behandlar därför teoretiska och praktiska tillämpningar utifrån beprövade principer i samband med omhändertagande av person med akut sjukdom eller skador orsakade av penetrerande eller trubbigt våld. Vidare ingår träningsmoment och tillämpning av åtgärder vid andnings- och hjärtstillestånd hos vuxna samt hos små barn och ungdomar. Kursen behandlar även förväxlingsrisker vid olika sjukdomssymtom relaterat till alkohol och drogpåverkan samt förhindrande av smittspridning. Vidare belyser kursen vikten av samverkan mellan polis och sjukvårdspersonal.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse
  • Beskriva och förklara skador och förväxlingsrisker vid sjukdoms- eller olycksfall förekommande inom polisiär verksamhet, 
  • Identifiera risk för smitta och smittspridning inom polisiär verksamhet, samt
  • Redogöra för former av samverkan mellan sjukvård och polis vid allvarlig händelse. 
Avseende färdighet och förmåga 
  • Beskriva och tillämpa systematiskt omhändertagande utifrån principen S-CABCDE på sjuk eller skadad person, samt
  • Beskriva, tillämpa och prioritera relevanta åtgärder vid livshotande tillstånd och skador. 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Reflektera över begreppen bemötande, identitet och integritet i en akutsjukvårdskontext. 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella uppgifter och tillämpade övningar. Lärandet bygger på studentens aktiva medverkan i case- och problembaserad undervisning I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webkamera är en förutsättning för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen sker i form av praktiska prov, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen ges godkänd (G) eller underkänd (U).
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas två (2) nya examinationstillfällen inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Efter den andra omexaminationen ges möjlighet till ny omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. Begränsning i antalet examinationstillfällen är totalt sex (6) st. 
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast två veckor innan nästa examination.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 22

Björk Jörgen
Akut omhändertagande : för räddningstjänstpersonal
Reviderad upplaga : Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2017 : 282 s. :
ISBN: 9789173837729
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
Nilsson Heléne, Kristiansson Tomas
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 187 s. :
ISBN: 9789144102665
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Prehospital akutsjukvård
Suserud Björn-Ove, Lundberg Lars
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 560 s. :
ISBN: 9789147114740
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övrig litteratur kan tillkomma.

Referenslitteratur

Samverkan mellan blåljusorganisationer
Berlin Johan, Carlström Eric
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 183 s. :
ISBN: 9789144057873
Se bibliotekskatalogen Album

Lennquist Sten
Traumatologi
Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 640 sidor :
ISBN: 978-91-47-11423-8
Se bibliotekskatalogen Album