"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykets Arkitektur för Interaktion och Design, 7,5 hp

Engelskt namn: Architecture of Mind for Interaction and Design

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för Civilingenjörsprogrammet, 2009-09-07

Reviderad av: Prefekten, 2017-02-01

Innehåll

Kursen syftar till att ge basala kunskaper om psykologin som vetenskap och ämnesområde, med särskild inriktning mot kognitionsvetenskap. Kursen presenterar en översikt av och en introduktion till neuroanatomi, sensoriska systemen, visuell perception och kognition. Teoretiskt perspektiv belyses genom föreläsningar och tillämpande av teorier genom föreläsningar och tillämpande av teorier genom laborationer. Förmågan till kritisk analys och att kunna föra en vetenskaplig diskussion tränas genom seminarier. Inom perception behandlas områden som basala processer för perceptuell organisering, perception av djup, storlek och färg. Inom kognition redogörs för olika aspekter av uppmärksamhet och dess betydelse för andra kognitiva funktioner som exempelvis minne. En genomgång görs av minnets olika funktioner och processer som exempelvis distinktionerna mellan kort- och långtidsminne samt medvetet (explicit) och omedvetet (implicit) minne. Dessutom berörs individuella skillnader i kognition. Vidare presenteras några teorier för hur vi mentalt representerar kunskaper i form av relationer mellan begrepp (propositioner) samt genom föreställningar. Inom kursen genomförs ett mindre projektarbete. Projektarbetet ska baseras på de modeller eller teoretiska ramverk som behandlats i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten: • Känna till och översiktligt kunna redogöra för beskaffenhet hos människans sensoriska system. • Kunna redogöra för teorier om basala perceptuella processer (t.ex. i objektperception och mönsterigenkänning). • Kunna redogöra för grundläggande teorier om uppmärksamhet och minne. • Känna till och kunna redogöra för hur emotioner är relaterade till kognitiva processer. • Kunna redogöra för olika teorier om intelligens samt hur den kan mätas. • Känna till övergripande kognitiva kontrollmekanismer. • Få en ökad förståelse över hur vi tillägnar oss och använder oss av vår kunskap. • Kunna designa och genomföra ett experiment/kvasiexperiment som rör grundläggande kognitiva/perceptuella processer.

Behörighetskrav

Samma behörighetskrav som för antagning till Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos Nämnden för grundutbildning i psykologi begära att annan lärare utses att föreslå betyg. Studerande har rätt att genomgå 5 prov. Dessutom förekommer muntlig/skriftlig redogörelse för grupparbeten och laborationer, Betyg på kursen sätts när prov och obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). En student som antagits till kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter det att kursplanen ersatts eller kursen lagts ned.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 19

Galotti Kathleen M.
Cognitive psychology : in and out of the laboratory
4th ed. : Belmont, CA : Thomson/Wadsworth : 2008 : xix, 681s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0714/2006938495.html
ISBN: 0-495-09963-5
Se Umeå UB:s söktjänst