Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kurs 2 Utvecklings- och personlighetspsykologi - grundnivå, 22,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Developmental Psychology and Personality Theory - Basic Level

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PS034

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för psykologprogrammet, 2009-01-30

Reviderad av: Programkommittén för psykologprogrammen, 2013-05-27

Innehåll

Kursen behandlar barns utveckling från födelsen till ungdomsår utifrån olika perspektiv, inklusive biologisk, kognitiv, språklig och social utveckling. Den belyser också effekter av arv och miljö, och kunskaper om betydelserna av genusdimensioner, könstillhörighet, etnicitet och klasstillhörighet.

Personlighetsmodeller och personlighetsteori belyses utifrån både ett historiskt och ett modernt perspektiv. Psykopatologi, diagnostik och behandlingsmetoder tas upp i anslutning till respektive teori. Teoriernas vetenskapsteoretiska grund presenteras.

Vidare behandlar kursen grunderna inom vetenskapsteori, forskningsmetoder och statistik.

Kursen omfattar 3 moment
Moment, Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp (Psychological test- and researchmethods).
Moment, Utvecklingspsykologi grundnivå, 7,5 hp (Developmental psychology, Basic level).
Moment, Personlighetspsykologi, 7,5 hp (Personality psychology).


Moment, Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp

Psykologin som vetenskap presenteras med utgångspunkt i två forskningstraditioner, den naturvetenskapliga och den humanvetenskapliga. Den förra innebär ofta kvantitativa metoder, den senare kvalitativa. Båda behandlas med avseende på datainsamling, analys och tolkning. Olika kunskapsteoretiska utgångspunkter belyses, liksom de konsekvenser dessa får för den ställda forskningsfrågan och valet av datainsamlings-och analysmetod. Vetenskaplig kommunikation berörs med tanke på hur forskningsresultat redovisas samt var och hur man finner tidigare forskningsresultat. Grunderna i psykologisk testning presenteras.


Moment, Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Momentet öppnar möjligheter att förstå det ålderstypiska i barns och ungdomars beteende och att identifiera de utmaningar som är kopplade till olika perioder i utvecklingen. Grundläggande frågor kring utvecklingens förutsättningar såsom t ex genetiska och miljömässiga faktorers betydelse behandlas. Kognitiva, emotionella, sociala, och tvärkulturella aspekter av utvecklingen studeras. Den belyser också effekter av arv och miljö och kunskaper om betydelserna av könstillhörighet, etnicitet samt kunna anlägga övergripande genusperspektiv på barns utveckling”. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kunskapsstoffet och en integration av olika aspekter av utvecklingen eftersträvas. Metoder för att studera och bedöma kognitiv, social och emotionell utveckling presenteras.


Moment, Personlighetspsykologi, 7,5 hp

En teoretisk och historisk bakgrund till modern personlighetsteori presenteras. En orientering ges av influenser på personlighetsbegreppet från tidig psykoanalytisk teori och senare vetenskaper som t.ex. neuro-, kognitiv- och utvecklingspsykologi. De tongivande moderna personlighetsteoretiska modellerna studeras tillsammans med inom området framträdande teoretiker. Inom momentet behandlas viktiga personlighetsbegrepp, vetenskapsteori, utvald forskning, psykopatologi, diagnostik och instrument, kliniskt applicering samt teoriers styrkor och svagheter. Under momentet introduceras för personlighetsområdet relevanta teman som hälsa, genetik och miljö och socialt kontext.

Förväntade studieresultat

Moment, Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp

Efter momentet förväntas studenten:
• Kunna förstå de skilda vetenskapsteoretiska utgångspunkterna bakom de traditionella synsätten inom psykologi
• Kunna redogöra för grundläggande begrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod i psykologisk forskning
• Kunna använda och tolka deskriptiv statistik,
• Visa förståelse för den statistiska inferensens grundläggande principer och kunna tolka resultatet av ett test för statistisk hypotesprövning
• Visa kunskap om grundprinciper för tolkning och analys i kvalitativ psykologisk forskning
• Kunna söka och tillgodogöra sig publicerad forskning
• Visa förståelse för grundläggande principer bakom psykologiska test

Moment, Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Efter momentet förväntas studenten:
• Visa kunskap om grundläggande utvecklingspsykologiska teorier
• Kunna redogöra för olika modeller för arvet och miljöns påverkan under utvecklingen samt metoder på vilket sätt arv och miljö kan dissocieras
• Kunna redogöra för hjärnans tidiga utveckling vilket bland annat inkluderar den ”normala” hjärnans utveckling och olika typer av utvecklingsstörningar och deras ursprung
• Kunna redogöra för kognitiv utveckling utifrån klassiska teorier och senare forskning med avseende på socio-kognitiv utveckling
• Kunna redogöra för utvecklingen från ett tvärkulturellt perspektiv vilket inbegriper fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper om barns utveckling i olika kulturer
• Kunna anlägga genusperspektiv på både barns utveckling och på föräldrarollen i barns utveckling.
• Visa förståelse för utveckling från ett könsperspektiv vilket inbegriper barns könsrollsutveckling, föräldraperspektiv i könsrollsutveckling och relevanta metod studier
• Visa kännedom om olika teoretiska perspektiv relevanta för barns sociala och emotionella utveckling
• Kunna redogöra för språkutveckling utifrån olika teoretiska perspektiv samt barns utveckling av lexikon, syntax och kommunikativ kompetens
• Kunna redogöra för generella psykologiska metodproblem, specifika utvecklingspsykologiska designer samt olika observationstekniker

Moment, Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Efter momentet skall studenten:
• Kunna redogöra för de centrala personlighetsteorierna
• Visa kännedom om personlighetsteoriernas multidisciplinära vetenskapliga förankring
• Kunna tillämpa de centrala personlighetsteorierna på ett fall
• Kunna jämföra de olika personlighetsteoriernas syn på normalitet och patologi
• Kunna redogöra för personlighetsteoriernas diagnos- och behandlingsimplikationer
• Kunna identifiera personlighetsteoriernas styrkor och begränsningar
• Kunna diskutera centrala frågor inom det personlighetsteoretiska området utifrån ett intersektionellt perspektiv

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet eller Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen kan ges på svenska och/eller engelska. Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, datalabbar och handledning. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Under moment 1 på kursen genomför studenterna ett grupparbete där de kritiskt granskar forskningsmetoder i publicerade studier. Detta arbete redovisas muntligt och utgör ett obligatoriskt undervisningsinslag på kursen. Missat tillfälle kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium.

Examination

Examinationen är individuell och sker genom arbetsuppgifter, deltagande i obligatorisk undervisning samt skriftlig tentamen. Fördjupningsarbeten redovisas skriftligt och/eller muntligt. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från examinationsform fattas av berörd studierektor.

Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. Obligatoriska gruppövningar och seminarier kompletteras genom deltagande i uppsamlingsövningar respektive uppsamlingsseminarier.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

”Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden. Skriftlig överklagan ställs till Överklagandenämnden Umeå universitet, registrator, 901 87 Umeå inom tre veckor från den dag beslutet tilldelades. I överklagan ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.”

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 12

  Psykologisk testnings- och forskningsmetodik

  Introduction to research methods in psychology
  Howitt Dennis, Cramer Duncan
  3. ed. : Harlow, England : Pearson/Prentice Hall : c2010. :
  ISBN: 978-0-273-72607-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
  ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Utvecklingspsykologi

  Berk Laura E.
  Child development
  9th ed. : Boston : Pearson : c2013 (tr. 2012) : xix, 652, [146] p. :
  ISBN: 978-0-205-19766-8 (int. ed.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Personlighetspsykologi

  Personlighetspsykologi
  Fahlke Claudia, Johansson Per Magnus, Lundh Lars-Gunnar, Karlsson Gunnar, Hill Teci
  1. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 281 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-27-10979-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

 • Giltig från: 2014 vecka 4

  Psykologisk testnings- och forskningsmetodik

  Introduction to research methods in psychology
  Howitt Dennis, Cramer Duncan
  3. ed. : Harlow, England : Pearson/Prentice Hall : c2010. :
  ISBN: 978-0-273-72607-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
  ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Utvecklingspsykologi

  An introduction to brain and behavior
  Kolb Bryan, Whishaw Ian Q.
  2. ed. : New York : Worth : 2006 : 621 s., appendix,glossary :
  ISBN: 0-7167-1187-7 (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Only Chapter 6. Chapter 7 in 2001 Edition.

  Berk Laura E.
  Child development
  9th ed. : Boston : Pearson : c2013 (tr. 2012) : xix, 652, [146] p. :
  ISBN: 978-0-205-19766-8 (int. ed.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Personlighetspsykologi

  Personlighetspsykologi
  Fahlke Claudia, Johansson Per Magnus, Lundh Lars-Gunnar, Karlsson Gunnar, Hill Teci
  1. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 281 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-27-10979-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

 • Giltig från: 2013 vecka 36

  Psykologisk testnings- och forskningsmetodik

  Statistik för beteendevetare
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 456 s. :
  ISBN: 978-91-47-01510-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduction to research methods in psychology
  Howitt Dennis, Cramer Duncan
  3. ed. : Harlow, England : Pearson/Prentice Hall : c2010. :
  ISBN: 978-0-273-72607-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Utvecklingspsykologi

  An introduction to brain and behavior
  Kolb Bryan, Whishaw Ian Q.
  2. ed. : New York : Worth : 2006 : 621 s., appendix,glossary :
  ISBN: 0-7167-1187-7 (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Only Chapter 6. Chapter 7 in 2001 Edition.

  Berk Laura E.
  Child development
  9th ed. : Boston : Pearson : c2013 (tr. 2012) : xix, 652, [146] p. :
  ISBN: 978-0-205-19766-8 (int. ed.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Personlighetspsykologi

  Personlighetspsykologi
  Fahlke Claudia, Johansson Per Magnus, Lundh Lars-Gunnar, Karlsson Gunnar, Hill Teci
  1. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 281 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-27-10979-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och kompendier enligt lärarens anvisningar tillkommer.