Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kurs 2 Utvecklings- och personlighetspsykologi - grundnivå, 22,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Developmental Psychology and Personality Theory - Basic Level

Denna kursplan gäller: 2009-01-19 till 2010-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS034

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för psykologprogrammet, 2009-01-30

Innehåll

Kursen behandlar barns utveckling från födelsen till ungdomsår utifrån olika perspektiv, inklusive biologisk, kognitiv, språklig och social utveckling. Den belyser också effekter av arv och miljö, kön och socialt sammanhang på barns utveckling. Personlighetsmodeller och personlighetsteori belyses utifrån både ett historiskt och ett modernt perspektiv. Psykopatologi, diagnostik och behandlingsmetoder tas upp i anslutning till respektive teori. Teoriernas vetenskapsteoretiska grund presenteras. Vidare behandlar kursen grunderna inom vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik samt ger en initial inblick i genomförandet av psykologiskt testarbete. Kursen omfattar 3 moment Moment 1. Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp (Psychological test- and research methods). Moment 2. Personlighetspsykologi, 7,5 hp (Personality psychology). Moment 3. Utvecklingspsykologi grundnivå, 7,5 hp (Developmental psychology, Basic level). Moment 1. Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp Momentets mål Målet är att den studerande: • Skall ha grundläggande kunskaper i vetenskapligt arbetssätt och förståelse för vad som avses med vetenskapligt belagd kunskap • Skall ha kunskap om grundläggande forskningsmetodik inom ämnet psykologi • Skall ha kunskap om deskriptiv statistik och grundläggande statistisk hypotesprövning • Skall ha kännedom om genomförandet av testarbete för psykologisk testning Inom metoddelen behandlas grundläggande begrepp utifrån de olika delarna i forskningsprocessen, problemformulering, operationalisering, datainsamling, kontroll av varians, reliabilitet, validitet och forskningsetik. En orientering ges i olika typer av studieupplägg så som forskning utifrån kvalitativa data, kvasiexperimentell- och experimentell-design. Inom statistik behandlas de basala områdena inom deskriptiv statistik så som bearbetning och organisering av data, centralmått, spridningsmått och sambandsmått. Vidare ges en grundläggande introduktion till statistisk inferens innehållande logiken bakom statistisk hypotesprövning, normalfördelningens egenskaper, z-beräkningar och hypotesprövning av gruppmedelvärden med t-test. I det inslag som rör genomförandet av psykologiskt testarbete behandlas utvalda test med fokus framför allt på hur man kan samla in och sammanställa testresultat. Moment 2. Personlighetspsykologi, 7,5 hp Momentets mål Målet är att den studerande: • Skall ha grundläggande kunskaper om centrala personlighetsteorier • Skall introduceras med avseende på psykopatologi, diagnos och behandlingsmodeller inom de centrala personlighetsteorierna. • Skall ha kunskaper om vetenskapsteoretisk förankring för de centrala personlighetsteoretiska perspektiven • Skall ha kännedom om de olika personlighetsteoriernas begränsningar Inom momentet presenteras en teoretisk och historisk bakgrund till modern personlighetsteori. En orientering ges av olika teoriers influenser på personlighetsbegreppet. De tongivande moderna personlighetsteoretiska modellerna presenteras tillsammans med inom området framträdande teoretiker. I samband med de teoretiska modellerna behandlas viktiga personlighetsbegrepp, vetenskapsteori, utvald forskning, psykopatologi, diagnostik och instrument, kliniskt applicering samt teorins styrka och svaghet. Under momentet introduceras för personlighetsområdet relevanta teman som hälsa, genetik och miljö och socialt kontext. Moment 3. Utvecklingspsykologi, grundnivå, 7,5 hp Momentets mål Målet är att den studerande: • Skall ha kännedom om människans utveckling i ett livscykelperspektiv • Skall ha kunskap om centrala utvecklingspsykologiska teorier • Skall ha kunskap om olika aspekter av utvecklingen (t ex kognitiva, emotionella och sociala och deras relationer till varandra) • Skall ha kunskap om hur individens utveckling är beroende av kön, kultur och samhälle • Skall ha kännedom om metoder för att bedöma individens utveckling i olika avseenden Momentet öppnar möjligheter att förstå det ålderstypiska i barns och ungdomars beteende och att identifiera de utmaningar som är kopplade till olika perioder i utvecklingen. Grundläggande frågor kring utvecklingens förutsättningar såsom t ex genetiska och miljömässiga faktorers betydelse behandlas. Kognitiva, emotionella, sociala, och tvärkulturella aspekter av utvecklingen studeras. Utveckling utifrån ett könsperspektiv presenteras i åldersperioder. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kunskapsstoffet och en integration av olika aspekter av utvecklingen eftersträvas. Metoder för att studera och bedöma kognitiv, social och emotionell utveckling presenteras.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp Efter momentet skall studenten: • Kunna grundläggande forskningsmetodologiska begrepp inom psykologi • Kunna redogöra för de olika stegen i forskningsprocessen • Kunna problematisera runt för- och nackdelar med olika studieupplägg • Kunna använda sig av grundläggande deskriptiv statistik • Förstå grunderna inom statistisk inferens, samt använda sig av och ha förmåga att tolka innebörden av basala statistiska test för hypotesprövning • Ha viss kännedom om genomförandet av psykologiskt testarbete Moment 2. Personlighetspsykologi, 7,5 hp Efter momentet skall studenten: • Kunna redogöra för de centrala personlighetsteorierna • Känna till personlighetsteoriernas vetenskapsteoretiska förankring • Kunna redogöra för synen på psykopatologi inom de tongivande personlighetsteoretiska perspektiven • Ha kännedom om vetenskapliga discipliner som bidrar till personlighetsteorin t.ex. kognitiv-, neuro-, utvecklings- och klinisk vetenskap • Ha kännedom om personlighetsteoriernas diagnos- och behandlingsimplikationer • Ha kännedom om personlighetsteoriernas styrkor och begränsningar • Kunna jämföra de olika perspektivens syn på personlighet och personlighetsutveckling. • Ha kännedom om forskning inom de olika personlighetsteoretiska inriktningarna Moment 3. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Efter momentet skall studenten: • Känna till grundläggande utvecklingspsykologiska teorier • Kunna redogöra för olika modeller för arvet och miljöns påverkan under utvecklingen samt metoder på vilket sätt arv och miljö kan dissocieras • Kunna redogöra för hjärnans tidiga utveckling vilket bland annat inkluderar den ”normala” hjärnans utveckling och olika typer av utvecklingsstörningar och deras ursprung • Kunna redogöra för kognitiv utveckling utifrån klassiska teorier (Piaget och Vygotsky) och senare forskning med avseende på socio-kognitiv utveckling • Kunna redogöra för utvecklingen från ett krosskulturellt perspektiv vilket inbegriper fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper om barnsutveckling i olika kulturer • Förstå utveckling från ett könsperspektiv vilket inbegriper barns könsrollsutveckling, föräldraperspektiv i könsrollsutveckling och relevanta metod studier • Ha kännedom om olika teoretiska perspektiv relevanta för barns sociala och emotionella utveckling • Kunna redogöra för språkutveckling utifrån olika teoretiska perspektiv samt barns utveckling av lexikon, syntax och kommunikativ kompetens • Kunna redogöra för generella psykologiska metodproblem, specifika utvecklingspsykologiska designer samt olika observationstekniker

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet eller Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och handledning. Statistikundervisningen sker framförallt i form av föreläsningar men även gruppövningar samt datalaborationer i SPSS förekommer. För de inslag som behandlar psykologiskt testarbete är upplägget av tillämpad natur och sker framförallt i form av gruppövningar eller självständigt arbete. För en betydande del av den undervisning som inte utgörs av föreläsningar är deltagande obligatoriskt.

Examination

Examination av Moment 1. Psykologisk testnings- och forskningsmetodik Examinationen är individuell och sker genom arbetsuppgifter, deltagande i obligatorisk undervisning samt skriftlig tentamen. Fördjupningsarbeten redovisas skriftligt och/eller muntligt. I anslutning till momentets praktiska delar bedöms den studerandes inskolning i ett professionellt förhållningssätt. De studerande ska iaktta de yrkesetiska principer som gäller för forskning och psykologisk verksamhet. Examination av Moment 2. Personlighetspsykologi Examinationen är individuell och sker deltagande i obligatorisk undervisning samt skriftlig tentamen. De studerande ska iaktta de yrkesetiska principer som gäller för forskning och psykologisk verksamhet. Examination av Moment 3. Utvecklingspsykologi Examinationen är individuell och sker deltagande i obligatorisk undervisning samt skriftlig tentamen. De studerande ska iaktta de yrkesetiska principer som gäller för forskning och psykologisk verksamhet. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Blankett tillhandahålls av Institutionen för psykologi. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Studievägledaren bereder ärendet och berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. Beslut fattas inom 2 månader. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 4

Psykologisk testnings- och forskningsmetodik

Statistik för beteendevetare
Borg Elisabet, Westerlund Joakim
2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 456 s. :
ISBN: 978-91-47-01510-8
Se bibliotekskatalogen Album

Research methods : a process of inquiry
Graziano Anthony M., Raulin Michael L
6th ed. : Boston : Pearson Allyn and Bacon : c2007 : xxxi, 447 s. :
ISBN: 0-205-48475-1
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

Personlighetspsykologi

Theories of personality
Feist Jess, Feist Gregory J.
7. ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education ;a London :b McGraw-Hill [distributor] : 2008 : 573 s. :
ISBN: 978-0-07-338270-8 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

Utvecklingspsykologi

Child psychology : development in a changing society
Harwood Robin L., Miller Scott A., Vasta Ross
5. ed. : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons : cop. 2008 : 665 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2007031695-b.html
ISBN: 978-0-471-70649-6 (inb.) och 0-471-70649-3 (inb.))
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Chapters 1-13.

An introduction to brain and behavior
Kolb Bryan, Whishaw Ian Q.
2. ed. : New York : Worth : 2006 : 621 s., appendix,glossary :
ISBN: 0-7167-1187-7 (hbk)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Only Chapter 6. Chapter 7 in 2001 Edition.

Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.