"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i psykologi, 15 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Psychology

Denna kursplan gäller: 2014-12-29 till 2023-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS052

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Beslutsmöte, 2010-03-09

Reviderad av: Prefekten, 2014-12-01

Innehåll

Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt uppsatsarbete inom något område som har relevans för det kognitionsvetenskapliga ämnesområdet. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Det självständiga arbetet sker under handledning och presenteras i en uppsats. Även presentation av en annan students uppsats och försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annan students uppsats ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och formulera avgränsade frågeställningar
  • visa fördjupad förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra och dokumentera ett projektarbete i en vetenskaplig uppsats
  • visa förmåga att integrera kunskap, analysera resultat och diskutera komplexa företeelser
  • tillämpa metoder för effektiv litteratursökning samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
  • visa förmåga och medvetenhet om etiska aspekter på projektarbetet
  • visa förmåga att självständigt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med andra vid ett seminarium
  • konstruktivt granska, värdera och diskutera kurskamraters uppsats i en opposition
  • visa fördjupade kunskaper i psykologi.
  • publicera uppsatsen

Behörighetskrav

Avslutade kurser inom huvudområdet psykologi eller motsvarande om 90 hp, varav 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet psykologi eller motsvarande.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning och seminarier med kursledaren och övriga studenter. Examensarbetet kan förläggas till annat universitet eller näringslivet om kursansvarig/examinator medger detta med förbehåll att det även skall vara en intern handledare på uppsatsen.

Examination

Kursen examineras i fem delar; ett uppsats-pm, uppsatsens innehåll och uppsatsprocessen, presentationen och opposition av en annan uppsats, publicering av den egna uppsatsen i DiVA, samt försvar av den egna uppsatsen. Som mest får två studenter samarbeta per uppsats. Ett betygskollegium sammansatt av disputerade lärare granskar uppsatsen och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. På uppsatsen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). På de övriga delarna sätts något av betygen Underkänt (U) eller Godkänt (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga fyra delar har godkänts. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. Studenten har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer. För mer information se ” Regler och riktlinjer för betyg och examination”, dnr: 500-4-05.
TILLGODORÄKNANDE
Ansöka om tillgodoräknande kan göras av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.