Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Neuropsykologi, 3 hp

Engelskt namn: Neuropsychology

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 2PS076

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för logopedutbildnignen, 2006-11-15

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-01

Innehåll

Kursens syfte är att introducera neuropsykologin. Normalfunktion och skador inom perception, uppmärksamhet, minne, och exekutiva funktioner kommer att behandlas. Likaså ges en orientering i neuropsykologisk utredning och undersökningsmetoder.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
  • Visa kännedom om centrala begrepp och teorier inom uppmärksamhet och arbetsminne, affekter och emotioner, visuospatiala funktioner, minne och minnesstörning samt exekutiva funktioner.
  • Redogöra för hur olika störningar såsom agnosier, neglekt, amnesier, och exekutiva störningar uppkommer och tar sig uttryck i beteendet.
  • Visa kännedom om syftet med den neuropsykologiska utredningen och allmänna metoder inom neuropsykologins område.

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-2 samt genomgångna kurser i termin 3 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar men inslag av seminarier eller gruppövningar där de studerande får arbeta självständigt kan förekomma.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska

 

Examination

Examination sker genom individuellt skriftligt prov.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 9

Rekommenderad litteratur

Ward Jamie
The student's guide to cognitive neuroscience
Third edition. : 1 volume :
ISBN: 9781848722729 (pbk.) :
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar kan tillkomma efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.