Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Neuropsykologi, 3 hp

Engelskt namn: Neuropsychology

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 till 2016-02-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS076

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för logopedutbildnignen, 2006-11-15

Innehåll

Kursens syfte är att introducera neuropsykologin. Normalfunktion och skador inom perception, uppmärksamhet, minne, och exekutiva funktioner kommer att behandlas. Likaså ges en orientering i neuropsykologisk utredning och undersökningsmetoder.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten:
  • Förstå centrala begrepp och teorier inom perception, uppmärksamhet, minne och exekutiva funktioner.
  • Kunna redogöra för hur olika störningar såsom agnosier, neglekt, amnesier, och exekutiva störningar uppkommer och tar sig uttryck i beteendet.
  • Kunna läsa och kritiskt diskutera vetenskapliga artiklar med inriktning mot neuropsykologi.
  • Förstå syftet med den neuropsykologiska utredningen och allmänna metoder inom neuropsykologins område.

Behörighetskrav

Univ: Utvecklingspsykologi I med inriktning mot kognitiv utveckling, 7, 5 hp och Utvecklingspsykologi II med inriktning mot social och emotionell utveckling 7,5 hp, Neurologi 3 hp, samt Neuropediatrik 1,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen i metod sker huvudsakligen i form av föreläsningar med inslag av seminarier eller gruppövningar där de studerande får arbeta självständigt. För vissa av seminarierna och gruppövningarna är deltagande obligatorisk.

Examination

Examination sker genom skriftligt prov. Betygen som ges är Underkänd (U) och Godkänd (G). Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos Nämnden för grundutbildningsfrågor i psykologi begära att annan lärare utses att föreslå betyg. Studerande har rätt att genomgå 5 prov upp till två år efter första registreringstillfället. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Övriga föreskrifter

Studerande som genomgått motsvarande kurs vid Umeå universitet eller annat lärosäte får tillgodoräkna sig detta. Prövning och beslut om sådant tillgodoräknande ankommer på programkommittén för logopedutbildningen efter hörande av berörd institution. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Litteratur