Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrelaterad stress och rehabilitering, inriktning beteendevetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Work-related stress and rehabilitation, behavioral sciences

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 2PS127

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-05

Reviderad av: Prefekten, 2018-12-20

Innehåll

Stress på arbetet är en vanlig orsak till sjukskrivning och bidrar till många olika symtom och sjukdomar såsom sömnstörningar, utmattningssyndrom, depression och ångest. Denna kurs behandlar stress, stresshantering och preventiva åtgärder vid stress liksom konflikt och kränkande särbehandling. Arbetsförmåga samt arbetssätt och metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering tas också upp. Samspelet mellan individ, grupp och organisation betonas. Kursen fokuserar på beteendevetenskapliga aspekter av stress och arbetslivsinriktad rehabilitering, men har också ett tvärvetenskapligt perspektiv i form av teamarbete med ergonomer och företagssköterskor.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • redogöra för och förklara stressens påverkan på hälsa samt kontextets och individens samspel i stress
  • redogöra för arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering
  • redogöra för hur konflikter och kränkande särbehandling kan uppstå och hanteras
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • planera och presentera ett stresshanteringsprogram på gruppnivå
  • utvärdera ett rehabiliteringsprogram
  • bedöma arbetsförmågeinstrument
  • analysera en konflikt-/kränkande särbehandlingsfall och skapa en konflikt-/kränkande särbehandlingsplan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • värdera vetenskaplig evidens vid åtgärder mot stress, konflikter och kränkande särbehandling
  • reflektera över professionellt förhållningssätt vid bedömning av konflikter och kränkande särbehandling
  • identifiera och värdera framgångsfaktorer och etiska dilemman vid genomförandet av interventioner vid ohälsa

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi eller yrkesexamen om minst 180 hp, innehållande minst 15 hp examensarbete inom motsvarande områden såsom psykologexamen eller socionomexamen, samt - Engelska A/5 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på problembaserat lärande, där studentens egen aktivitet och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt eller i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs både på campus vid två sammankomster och nätbaserat. Vid sammankomsterna på campus sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier. Den nätbaserade delen av kursen innehåller inlämning av obligatoriska uppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier, samt redovisning av inlämningsuppgifter, är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska utbildningsmoment, gruppuppgift, seminarium, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga och praktiska redovisningar.

Om studenten inte uppnår godkänt resultat på kursen har studenten rätt att utföra en skriftlig eller muntlig komplettering inom två veckor för att nå godkänt resultat.

Studenten har rätt till totalt fem examinationstillfällen. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Stress : gen, individ, samhälle
Ekman Rolf, Arnetz Bengt B.
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 343 s. :
ISBN: 9789147105410
Se bibliotekskatalogen Album

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Se bibliotekskatalogen Album

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen (Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015)
Sveriges Arbetsmiljöhälsor : 2015 :
http://www.foretagshalsor.se/utbildning-kompetens/kunskapsbank/metoder/foretagshalsans-riktlinjegrupp

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Se bibliotekskatalogen Album

Nordin Maria
Supporting sleep : the importance of social relations at work
Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2015. : pages cm :
ISBN: 9781137437846
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.