Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Behandlingsforskning och klinisk utvärdering för psykologprogrammet, 4 hp

Engelskt namn: Treatment research and clinical evaluation for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2PS172

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-20

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-26

Innehåll

Kursen skall ge kunskaper om behandlingsforskning och praktikbaserad klinisk utvärdering av behandlingsinsatser. Modeller och metoder för utvärdering och uppföljning presenteras och problematiseras. Metaanalys, evidensbegreppet, RCT och olika utfallsmått belyses.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    redogöra för evidensbegreppets innebörd och användning i den kliniska psykologin
*    redogöra för vetenskapliga metoder för att etablera och utvärdera evidens för en klinisk metod

Färdighet och förmåga
*    inhämta kunskap om aktuellt forsknings- och evidensläge för kliniska problem och baserat på detta kunna rekommendera relevanta åtgärder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    värdera resultat och slutsatser i relation till mätinstruments kvalitet, studiers upplägg och genomförande
*    utifrån befintligt forskningsläge värdera evidens avseende psykologisk behandling för de vanligaste kliniska tillstånden med ett intersektionellt perspektiv inkluderat

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningsformer varierar. Kursen bygger i stor utsträckning på självständigt arbete med inslag av föreläsningar och seminarier.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga redovisningar samt skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change
Bergin Allen E., Garfield Sol L. , Lambert Michael J.
6. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : 2013. : 851 p. :
ISBN: 9781118038208 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album