Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning för psykologprogrammet, 22,5 hp

Engelskt namn: Placement studies for the Study Programme för University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2018-10-01 till 2019-03-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS173

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-12-13

Reviderad av: Prefekten, 2018-10-11

Innehåll

Kursen syftar till att ge den blivande psykologen en inblick i psykologarbete. Kursen är indelad i tre delmoment:

Moment 1: Praktiskt psykologarbete, 19,5 högskolepoäng
Under perioden för den verksamhetsförlagda utbildningen förväntas den blivande psykologen, under handledning av legitimerad psykolog, öva på färdigheter relevanta för psykologyrket. Den blivande psykologen skall få möjlighet att granska och diskutera förtjänster och brister såväl som indikationer för olika utredningsmetoder och åtgärdsalternativ. Sekretessfrågor och etiska principer för psykologarbete skall beröras kontinuerligt. Den blivande psykologen skall, med stöd av handledning, utveckla insikter om de personliga förutsättningarna för psykologarbetet. Samtidigt skall det erbjudas möjlighet till reflektion över den egna professionella kompetensens utveckling, över psykologens roll inom den aktuella organisationen och i de olika gruppkonstellationer där psykologen arbetar. Utbildningen äger rum i en psykologverksamhet, där den blivande psykologen genom handledning skaffar sig erfarenheter av och kunskap om de samhälleliga, organisatoriska och yrkesmässiga sammanhang inom vilka psykologarbete bedrivs. Den verksamhetsförlagda utbildningen bör utformas så att den blivande psykologen får möjlighet att delta i handläggning av uppdrag vilket skapar förtrogenhet med verksamhetsområdets organisation och dess bestämmelser. Skriftlig och muntlig kommunikation av psykologiska data och slutsatser skall övas.

Moment 2: Litteraturöversikt, 1,5 högskolepoäng
Under momentet skall den blivande psykologen författa en litteraturöversikt utifrån en aktuell frågeställning som har relevans för den blivande psykologens  placering under den verksamhetsförlagda utbildningen. Litteraturöversikten skall även presenteras muntligt för andra kursdeltagare

Moment 3: Falluppgift, 1,5 högskolepoäng
Under momentet skall den blivande psykologen arbeta i grupp med en frågeställning relevant för den blivande psykologens placering under den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet med uppgiften är att integrera och levandegöra de kunskaper och färdigheter som förvärvats under psykologprogrammet inom ramen för en professionsrelevant frågeställning.

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•    Visa förståelse för psykologens arbetsuppgifter och profession utifrån praktikplatsens utmaningar och förutsättningar
•    Visa kunskap om och kritiskt reflektera över olika metoder för utredning och åtgärder; förtjänster, brister och applikationsområden

Färdighet och förmåga
Visa förmåga att konstruktivt ta emot handledning
•    Visa förmåga att under handledning planera, genomföra och utvärdera uppdrag
•    Visa förmåga att självständigt rapportera uppdrag såväl muntligt som skriftligt
•    Visar förmåga att integrera psykologiska teorier i det praktiska arbetet
•    Visa en förmåga att förstå den egna kompetensens gränser samt be om hjälp när det behövs.
•    Visa förmåga att samarbeta med representanter för andra professioner
•    Visa förmåga att inta en professionell och etisk hållning till klienter, uppdragsgivare, handledare och kollegor
•    Visa förmåga att redogöra för och sammanfatta relevanta kunskaper för praktikområdet
•    Visa förmåga att i det praktiska arbetet ta hänsyn till hur sociala faktorer  och maktaspekter, så som genus, klass och etnicitet påverkar både den praktiserande psykologen och klienten
•    Visa förmåga att förmedla och diskutera för praktikområdet relevanta kunskaper både skriftligt och muntligt

Värderingsförmåga och förhållningsätt
•    Visa förmåga att reflektera över hur sociala faktorer och maktaspekter, så som genus, klass och etnicitet interagerar med psykologprofessionen
•    Visa förmåga att kritiskt reflektera över den egna professionella kompetensutvecklingen

 

Behörighetskrav

Avklarade kurser på termin 1, 2, 3, 4 och 5:
Introduktionskurs i psykologi 7,5 hp,
Social och gruppsykologi 7, 5 hp
Biologisk psykologi 7,5 hp,
Vetenskaplig och professionell metod 7,5 hp,
Kognitiv psykologi 7,5 hp,
Hälsopsykologi 7,5 hp
Utvecklingspsykologi 7,5 hp,
Personlighetspsykologi 7,5 hp,
Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv 12 hp,
Juridik 6 hp,
Professionell utveckling 1 6 hp
Samtalsmetodik 4 hp,
Konsultativ metodik och handledning 4 hp
Människan i sociala system 12 hp
Professionell utveckling 2 6 hp

Avklarade moment på kurs Grundläggande klinisk bedömning och behandling, termin 5:
Grundläggande klinisk bedömning (GRUN) 6 hp

Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.
Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriskt mittermins- och avslutningsseminarier kring litteraturöversikt och falluppgift. Denna undervisning sker parallellt med den verksamhetsförlagda utbildningen där undervisningen i sin tur bedrivs i form av handlett psykologarbete av legitimerad psykolog. För psykologkandidater med VFU placering utanför Västerbotten kan obligatoriska seminarier utföras via digitala mötesplattformar som institutionen tillhandahåller.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Moment 1: Praktiskt psykologarbete
För godkänt resultat på detta moment fordras att den blivande psykologen inom ramen för heltidsstudier aktivt har tillägnat sig kunskaper om psykologens roll i den aktuella organisationen, skaffat sig kunskaper om psykologarbetet samt varit närvarande på praktikplatsen. De lärandemål som avser detta moment examineras av examinatorn utifrån det underlag som inhämtas från praktikhandledaren. Oetiskt uppträdande och andra allvarliga brister i det professionella förhållningssättet kan leda till underkännande under pågående kurs. Vid sådant fall skall studenten, för att få göra om sin praktik, bedömas av kursansvarig lärare vad gäller relevanta kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Vid underkännande på momentet ges det ytterligare en möjlighet att fullgöra detta. Den verksamhetsförlagda utbildningen skall då göras om i sin helhet. Vid frånvaro kan praktiken komma att förlängas med motsvarande tid. Examinator för kursen Yrkespraktik kan, i samråd med handledaren, med omedelbar verkan avbryta studentens praktik om det bedöms att fara föreligger för klient eller student, eller att allvarliga brister i det professionella förhållningssättet föreligger hos studenten.

Moment 2: Litteraturöversikt
Detta moment examineras via gruppredovisning.

Moment 10:3. Falluppgift
Detta moment examineras via gruppredovisning

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 2 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.