Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förändring och lärande i organisationer för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Change and Learning in Organizations for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS187

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-14

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Syftet med denna kurs är att förmedla kunskap om och färdigheter i att utveckla organisationer. Kursen vidareutvecklar studenternas kunskap om och förståelse av människan i sociala och organisatoriska kontexter, samt gruppers dynamik och utvecklingsprocesser.

Kursen svarar mot psykologprogrammens nationella kunskapsmål om fördjupad kunskap i psykologiska metoder för utredning och åtgärder avseende organisationer, samt färdigheter i att självständigt planera förebyggande utvecklings och förändringsarbete med inriktning på organisationer och miljöer. Även det nationella målet om förmåga att identifiera etiska aspekter på eget utvecklingsarbete berörs.


 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna redogöra för:
-    centrala teorier och modeller som beskriver förändring och lärande i organisationer, inklusive ur genus- och intersektionella perspektiv
-    aktuell forskning inom områdena förändringar och lärande i organisationer, inklusive ur genus- och intersektionella perspektiv
-    relationerna mellan förändringar på organisationsnivå och förändringar på grupp- och individnivå i form av likheter och skillnader
-    relationerna mellan förändringar på organisationsnivå och individers mående samt prestation

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
-    tillämpa teoretiska modeller för förändring och lärande i organisationer
-    beskriva och analysera konsekvenser av relevanta process- och kontextfaktorer på förändringar och lärande i organisationer med hjälp av teoretiska modeller, inklusive ur genus- och intersektionella perspektiv
-    aktivt och påtagligt bidra till sin grupps gemensamma förmåga att tillämpa teoretiska modeller för förändring och lärande i organisationer
-    aktivt och påtagligt bidra till sin grupps gemensamma förmåga att beskriva och analysera konsekvenser av relevanta process- och kontextfaktorer på förändringar och lärande i organisationer med hjälp av teoretiska modeller, inklusive ur genus- och intersektionella perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
-    bedöma lämpligheten, vetenskapligheten, de etiska aspekterna och konsekvenserna av insatser och föreslagna åtgärder som syftar till att åstadkomma förändringar och/eller främja lärande i organisationer.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på aktiv studentmedverkan, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt och i grupp, är avgörande. Undervisningsupplägget är baserat på tematiserade föreläsningar, seminarier och grupparbete. Varje nytt tema inleds med fokus på att förmedla teoretiska kunskaper och avslutas med en praktisk case-baserad uppgift.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.
 

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer av gruppens arbete och en skriftlig tentamen.
För att bli godkänd på grupparbetet krävs att ha presenterat gruppens svar vid redovisningsseminarierna. På examinerande moment, inklusive den skriftliga tentamen, sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) och godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att studenten är godkänd på samtliga examinerande inslag.

Enskilt
Individuell kunskap, förståelse, färdighet och förmåga inom området (se FSR) examineras i form av  tentamen.

I grupp
Studenternas integrerade kunskap, förståelse, färdigheter och förmågor inom området examineras i form av redovisning av  case-baserade grupparbete. För godkänt krävs att ha aktivt deltagit i presentationen av gruppens arbete.

Närvaro och aktivt deltagande vid arbetet med den case-baserade gruppuppgiften är således obligatoriskt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen sätts när det skriftliga provet och alla obligatoriska/ examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 10

The psychology of work and organizations
Woods Stephen A., West Michael A.
Second edition. : Andover : Cengage Learning : 2015 : xviii, 524 s. :
ISBN: 9781408072455
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 13, Teams and Teamwork

Den könsuppdelade arbetsmarknaden : betänkande
Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2004 : 432, [4] s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 91-38-22125-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel Abrahamsson, L. (2004) Organisationsförändringar och det könssegregerade arbetslivet.

Jacobsen Dag Ingvar
Organisationsförändringar och förändringsledarskap
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 347 s. :
ISBN: 9789144086088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Organisering och intersektionalitet
Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
ISBN: 91-47-07735-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-5

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.