Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 4 för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 4 for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 till 2019-12-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS189

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-07

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Moment 1: Klinisk bedömning, 2hp
Momentet syftar till att på psykologmottagning träna studenterna i genomförandet av kliniska bedömningar. Träningen består i att göra en bedömning av klient och ta ställning till frågeställningen om den aktuelle klienten tillhör mottagningens målgrupp eller ej. Studenterna använder den erhållna informationen under bedömningssamtalet och svarsmönstren på de ifyllda självskattningsformulären, för att producera en bedömning gällande frågeställningen. Studenterna tränas även i att förmedla sin bedömning, de underlag som erhållits på behandlingskonferenser där legitimerade psykologer ansvarar för den slutgiltiga bedömningen av om klienten tillhör mottagningens målgrupp.  Momentet syftar även till träning i dokumentation kopplad till uppgiften och i professionellt förhållningssätt.

Moment 2: Klientarbete under handledning, 4hp
Momentet syftar till att träna studenterna i att påbörja ett  psykoterapeutiskt arbete med klient. Arbetet med att etablera ett empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt påbörjas, så även att etablera kontakt med klient, att överenskomma om mål för terapin och använda sig av den teori och metod som studenten tränas i.

Professionsträningen inbegriper förutom utvecklandet av individuella färdigheter, även färdigheter i att arbeta i grupp, vilket ger studenterna möjlighet att dra nytta av varandra och lära av varandras erfarenheter och reflektioner. Studenterna ska träna sin förmåga att ta emot handledning och använda handledning i sin träning. Arbetet genomförs under handledning av legitimerad psykoterapeut/handledare.  Momentet syftar också till att påbörja studenternas träning i att reflektera kring sina egna inlärningsprocesser och behov av utveckling.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Klinisk bedömning

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa kunskap om vilken information som behöver insamlas för att göra en klinisk bedömning
 • Visa kunskap och förståelse för formulär som används vid klinisk bedömning, deras användningsområde och psykometriska egenskaper

Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att kunna tillämpa de ramfaktorer som kontrakt, tids- och rumsaspekter, samt lagar och förordningar som är relevanta för bedömningsarbetet
 • Visa förmåga till att inhämta, tolka och värdera nödvändig information för att göra en klientbedömning.
 • Visa förmåga till att sammanfatta, dokumentera och presentera den kunskap som inhämtats vid bedömningssamtal med klient
 • Visa förmåga att göra bedömning och ge förslag till åtgärd på basis av insamlad information
 • Visa förmåga till ett professionellt samarbete med klienten vid intervju och återgivning av bedömning.
 • Visa förmåga till ett professionellt samarbete med studentkollegor och handledare/lärare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tillämpa professionella förhållningsätt samt förmåga att ta hänsyn till intersektionella aspekter och maktaspekter i bedömningssituationen

Moment 2: Klientarbete under handledning

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa kunskap och förståelse för de teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete

Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att etablera en professionell kontakt med klienter
 • Visa förmåga att kunna tillämpa de ramfaktorer som kontrakt, tids- och rumsaspekter, samt lagar och förordningar som är relevanta för klientarbete och handledning.
 • Visa förmåga att bedöma klientens problem och med hjälp av relevanta psykologiska/psykoterapeutiska teorier planera mål och åtgärd i samarbete med klienten.
 • Visa förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation samt att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgruppen
 • Visa förmåga till konstruktiv diskussion om andras arbetsinsatser.
 • Visa förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap
 • Visa förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer
 • Visa förmåga att utveckla ett empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt
 • Visa förmåga till reflektion kring intersektionella aspekter och maktaspekter av relevans för klientarbete.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 5 & 6:
Grundläggande klinisk bedömning och behandling 18 hp,
Integrativ kurs 6 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Moment 1: klinisk bedömning, 2hp
Vid terminsstart sker en inledande träningsfas där studenterna via föreläsningar, workshops och träning i rollspel förbereds för kliniska bedömning. Klinisk bedömning med klienter sker under efterföljande delar av terminen. Träningsfasen avslutas med seminarium där inspelat material diskuteras och bedöms av lärare.

Studenterna träffar individuellt minst två av de klienter som anmält intresse för samtal för att genomföra bedömning. Alla bedömningssamtal spelas in med teknik som finns på mottagningen. Efter bedömningssamtalet ska den insamlade informationen, både från samtal och självskattningsformulär, sammanställas och värderas till en självständig hypotes kring klientens lämplighet för psykoterapi vid mottagningen.

Studenten redogör för sitt ställningstagande vid de seminarier i form av bedömningskonferens, där närvarande leg. psykolog ansvarar.

Studenten meddelar klienterna det beslut som tagits vid bedömningskonferens. Finns det frågetecken från intervjun eller självskattningsformulären kan studenten få i uppdrag att ringa upp klient och fullfölja med ytterligare frågor. Journal skrivs efter genomförd bedömning och genomförd bedömningskonferens. I de fall lärare bedömer att det behövs medverkar student vid kompletterande genomgång av inspelat bedömningssamtal.

Moment 2: klientarbete under handledning, 4hp
Undervisningen inleds med prekliniska moment; ett obligatoriskt informationstillfälle och obligatoriska uppstarts-seminarier, vilka utgör en förutsättning för påbörjandet av klientarbetet. Dessa moment syftar till att stödja studenterna inför klientkontakt och journalarbete samt att säkerställa att studenterna har den kunskap och information som behövs för att möta tredje part.

Studenten tilldelas antingen KBT eller PDT som inriktning för denna termin. Handledning av klientarbetet sker i grupp. Grupperna fördelas av kursansvarig, till handledare med de aktuella teori– och terapiinriktningarna. Studenten träffar efter uppstart klient på regelbundna tider, i normalfallet en gång i veckan, och på i förväg överenskomna tider som schemaläggs i samråd med handledare. Handledningstider och teamarbete fördelas regelbundet under kursen, parallellt med klientarbetet, och är en förutsättning för inlärning och säkerhet för tredje part. Både klientarbete, teamarbete och schemalagd handledning är examinerande inslag i kursen. Studenterna skriver minnesanteckningar efter varje samtalstillfälle enligt instruktioner, samt en skriftlig uppgift med fokus på klientarbetet.

Om tilldelad klient uppvisar bristande närvaro bör skyndsam bedömning om motivation hos klienten göras, samt beslut om ev avslut/ny klienttilldelning göras i samråd med handledare och kursledare.

 

Examination

Moment 1: klinisk bedömning

I momentet examineras studenten individuellt i seminarium där de visar upp sitt i förväg inspelade rollspel. Studenten bedöms vad gäller färdighet och förmåga att genomföra bedömningssamtal som ger tillräckligt underlag för beslut om klientens lämplighet för mottagningens verksamhet. Om så behövs för bedömning av studentens prestation, används videoinspelning av bedömningssamtal som underlag.
Studenten examineras även individuellt skriftligt genom bedömning av skriven dokumentation.


Moment 2: klientarbete under handledning

De förväntade studieresultaten examineras på flera sätt, och handledarnas bedömningar utgör underlag för examinator att godkänna studenten.

Studentens kunskap och förståelse för vilka teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete examineras i prekliniska seminarier och sedan löpande genom handledarens bedömningar av klientarbetet.

Studentens förmåga att kunna tillämpa ramfaktorer, lagar och förordningar examineras löpande genom handledarens bedömningar i klientarbete och handledning.

Studentens förmåga att etablera en professionell kontakt med klienten samt att använda teoretiska utgångspunkter för att bedöma och planera mål och åtgärd i samarbete med klienten examineras genom att:
-    Studenten genomför klientsamtal som dokumenteras med hjälp av videoinspelning och minnesanteckningar.
-    Klientsamtal förväntas från start ske löpande, i normalfallet en gång i veckan, under terminen.
-    De förväntade studieresultaten bedöms av handledaren med hjälp av bedömningsguide, som sedan ligger till grund för examinators betygsbeslut.


Klientarbetet sker under handledning där studentens genom handledarens bedömningar examineras på sin förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation, sin förmåga att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgruppen, samt förmåga att bidra till konstruktiv diskussion om andras arbetsinsatser. I handledningssituationen examineras också genom handledarens bedömningar studentens förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap. Studentens förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer examineras med stöd i handledarens bedömning av arbete med klient och studentens beteende i handledningssituationen.

Studentens förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial bedöms med hjälp av journal, minnesanteckningar och skriftlig uppgift med fokus på klientarbetet.

Omexamination

Moment 1: Ej godkänd eller frånvaro vid obligatorisk introduktion ersätts med nytt tillfälle. Ej fullgjort rollspel ersätts med nytt rollspel som spelas in. Frånvaro vid rollspels-seminarium ersätts med nytt tillfälle. Ej genomfört eller icke godkänt bedömningssamtal ersätts av nytt bedömningssamtal. Ej genomförd eller icke godkänd bedömningskonferens ersätts med ny bedömningskonferens. Studenten måste godkännas på inspelat rollspel innan denne får göra bedömning av tredje part. Ej genomförd eller icke godkänd dokumentation ersätts genom att studenten genomför/kompletterar uppgiften.

Moment 2: Obligatoriska uppstarts-seminarier ersätts med skriftlig uppgift. Frånvaro från enstaka klientsamtal ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.

Frånvaro från enstaka handledningstillfällen ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro från handledning samt vid brister i förmåga att etablera en meningsfull handledningsrelation samt att bidra till lärande och konstruktivt samarbete i handledningsgruppen gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.

Väsentliga brister eller väsentlig frånvaro kan leda till att studenten behöver avbryta klientkontakt och underkänns på kursen som helhet och i dessa fall bör en individuell studieplan upprättas för hur studenten ska uppnå kursmålen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med kursledare och berörd lärare eller handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall där studenten uppvisar allvarliga brister eller olämplighet i förhållande till tredje part eller i handledningssituation avseende kunskaper, färdighet, förmåga eller förhållningssätt. Studenten avbryter då sitt bedömningsarbete och/eller klientarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta bedömningsarbetet och/eller klientarbetet samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra ett nytt klientarbete, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina tillfällen.


Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studenten har rätt till minst två provtillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.