Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling 4 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Professional Development 4 for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS190

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-07

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-28

Innehåll

Moment 1: Klinisk bedömning, 2hp
Momentet syftar till att träna studenterna i genomförandet av kliniska bedömningar. Studenterna tränas även i att förmedla sin bedömning på  bedömningskonferenser där legitimerade psykologer ansvarar för den slutgiltiga bedömningen av om klienten tillhör mottagningens målgrupp. 
Momentet syftar också till träning i professionellt förhållningssätt och dokumentation.

Moment 2: Klientarbete under handledning, 4hp
Momentet syftar till att träna studenterna i att påbörja ett psykoterapeutiskt arbete med klient. Arbetet med att etablera ett empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt påbörjas. Studenterna ges möjlighet att etablera kontakt med klient, att överenskomma om mål för terapin och använda sig av den teori och metod som studenten tränas i.

Professionsträningen inbegriper förutom utvecklandet av individuella färdigheter, även färdigheter i att arbeta i grupp, vilket ger studenterna möjlighet att dra nytta av varandra och lära av varandras erfarenheter och reflektioner. Studenterna ska träna sin förmåga att ta emot handledning och använda handledning i sin träning. Arbetet genomförs under handledning av legitimerad psykoterapeut/handledare.  Momentet syftar också till att påbörja studenternas träning i att reflektera kring sina egna inlärningsprocesser och behov av utveckling.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Klinisk bedömning

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa kunskap om informationssamlande vid klinisk bedömning
 • Visa kunskap och förståelse för formulär som används vid klinisk bedömning, deras användningsområde och psykometriska egenskaper

Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga till att följa ramar och lagar som är relevanta för bedömningsarbetet.
 • Visa förmåga att genomföra en klientbedömning; inhämta, tolka, sammanfatta, dokumentera, föreslå åtgärd och presentera informationen.
 • Visa förmåga till professionellt samarbete med klient, studentkollegor och handledare/lärare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tillämpa professionella förhållningsätt samt förmåga att ta hänsyn till intersektionella aspekter och maktaspekter i bedömningssituationen


Moment 2: Klientarbete under handledning

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa kunskap och förståelse för de teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete

Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att hålla ramfaktorer samt etablera en professionell kontakt med klienter ur juridiska och etiska aspekter.
 • Visa förmåga att utforma en individuell behandlingsplanering i samarbete med klienten utifrån relevanta psykologiska/psykoterapeutiska teorier.
 • Visa förmåga till att bidra och samarbeta konstruktivt med handledningsgruppen.
 • Visa förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att förstå och utvärdera sin egen lärandeprocess och behov av mer kunskap
 • Visa förmåga att förhålla sig till och arbeta utifrån professionella och etiska riktlinjer
 • Visa förmåga att utveckla ett empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt
 • Visa förmåga till reflektion kring intersektionella aspekter och maktaspekter av relevans för klientarbete.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 5 & 6:
Grundläggande klinisk bedömning och behandling 18 hp,
Integrativ kurs 6 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Moment 1: klinisk bedömning, 2hp
Undervisningen inleds med prekliniska moment; obligatoriska informationstillfällen och obligatoriska träningstillfällen, vilka utgör en förutsättning för påbörjandet av bedömningsarbetet med klient. Studenterna genomför därefter examinerande bedömningar, journaldokumentation och bedömningskonferenser.


Moment 2: klientarbete under handledning, 4hp
Undervisningen inleds med prekliniska moment; ett obligatoriskt informationstillfälle och obligatoriska uppstarts-seminarier, vilka utgör en förutsättning för påbörjandet av klientarbetet. Dessa moment syftar till att stödja studenterna inför klientkontakt och journalarbete samt att säkerställa att studenterna har den kunskap och information som behövs inför klientarbetet.

Studenten tilldelas antingen KBT eller PDT som inriktning för denna termin. Handledning av klientarbetet sker i grupp. Grupperna fördelas av kursansvarig, till handledare med de aktuella teori- och terapiinriktningarna. Studenten träffar efter uppstart klient på regelbundna tider, i normalfallet en gång i veckan, och på i förväg överenskomna tider som schemaläggs i samråd med handledare. Handledningstider och teamarbete fördelas regelbundet under kursen, parallellt med klientarbetet, och är en förutsättning för inlärning och säkerhet för tredje part. Både klientarbete, teamarbete och schemalagd handledning är examinerande inslag i kursen. Studenterna skriver minnesanteckningar efter varje samtalstillfälle enligt instruktioner, samt en skriftlig uppgift med fokus på klientarbetet.

Om tilldelad klient uppvisar bristande närvaro bör skyndsam bedömning om motivation hos klienten göras, samt beslut om ev avslut/ny klienttilldelning göras i samråd med handledare och kursledare.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Moment 1: klinisk bedömning

Studenten examineras individuellt i bedömningsuppgift och bedömningskonferenser. Om så behövs för bedömning av studentens prestation, används inspelning av bedömningssamtal som underlag.
Studenten examineras även individuellt skriftligt genom bedömning av skriven dokumentation.


Moment 2: klientarbete under handledning

De förväntade studieresultaten examineras på flera sätt, och handledarnas bedömningar utgör underlag för examinator att godkänna studenten.


Kunskap och förståelse
Studentens kunskap och förståelse för vilka teoretiska utgångspunkter som styr terapeutiskt förändringsarbete examineras i prekliniska seminarier och sedan löpande genom handledarens bedömningar av klientarbetet.
 
Färdighet och förmåga
Studentens förmåga att tillämpa ramfaktorer, samt etablera en professionell kontakt med klienter ur juridiska och etiska aspekter examineras löpande genom handledarens bedömningar i klientarbete och handledning. 

Studentens förmåga att utforma en individuell behandlingsplanering i samarbete med klienten utifrån relevanta psykologiska/psykoterapeutiska teorier bedöms genom att:

-    Studenten genomför klientsamtal som dokumenteras med hjälp av videoinspelning och minnesanteckningar.
-    Klientsamtal förväntas från start ske löpande, i normalfallet en gång i veckan, under terminen.
-    De förväntade studieresultaten bedöms av handledaren med hjälp av bedömningsguide, som sedan ligger till grund för examinators betygsbeslut.
 
Studentens förmåga att bidra och samarbeta konstruktivt med handledningsgruppen bedöms fortlöpande av handledare.

Studentens förmåga att sammanfatta, analysera och dokumentera klientmaterial bedöms med hjälp av journal, minnesanteckningar och skriftlig uppgift med fokus på klientarbetet.
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
Handledare bedömer fortlöpande studentens värderingsförmåga och förhållningssätt i handledningsgrupp, journalanteckningar och genom att titta på inspelat material från terapisessioner.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.



Omexamination

Moment 1: Ej godkänd eller frånvaro vid obligatorisk introduktion ersätts med nytt tillfälle. Ej genomfört eller icke godkänt bedömningssamtal ersätts av nytt bedömningssamtal. Ej genomförd eller icke godkänd bedömningskonferens ersätts med ny bedömningskonferens. Ej genomförd eller icke godkänd dokumentation ersätts genom att studenten genomför/kompletterar uppgiften.

Moment 2: Obligatoriska uppstarts-seminarier ersätts med skriftlig uppgift. Frånvaro från enstaka klientsamtal ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt i handledningsgruppen. Vid upprepad frånvaro gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.

Frånvaro från enstaka handledningstillfällen ersätts med skriftlig uppgift som presenteras muntligt. Vid upprepad frånvaro från handledning samt/eller vid brister i förmåga att bidra och samarbeta konstruktivt gör kursledare bedömning i samråd med studierektor om alternativ examination.

Väsentliga brister eller väsentlig frånvaro kan leda till att studenten behöver avbryta klientkontakt och underkänns på kursen som helhet och i dessa fall bör en individuell studieplan upprättas för hur studenten ska uppnå kursmålen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med kursledare och berörd lärare eller handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall där studenten uppvisar allvarliga brister eller olämplighet i förhållande till tredje part eller i handledningssituation avseende kunskaper, färdighet, förmåga eller förhållningssätt. Studenten avbryter då sitt bedömningsarbete och/eller klientarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta bedömningsarbetet och/eller klientarbetet samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra ett nytt klientarbete, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina tillfällen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studenten har rätt till minst två provtillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

KBT

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
ISBN: 978-91-44-07959-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Öst Lars-Göran
KBT inom psykiatrin
2., rev. och utök. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 424 s. :
ISBN: 9789127135604
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
Kennerley Helen, Kirk Joan, Westbrook David
Edition 3 : Los Angeles : SAGE : 2017 : xxv, 486 s. :
ISBN: 978-1-4739-6256-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

PDT

Bergsten Katja
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2015 : 214 s. :
ISBN: 978-91-27-13558-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Yalom Irvin D.
Terapins gåva
3. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 315 s. :
ISBN: 9789127129528
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Handbook of psychodynamic approaches to psychopathology
Luyten Patrick, Mayes Linda C., Fonagy Peter, Target Mary, Blatt Sidney J.
New York : The Guilford Press : [2015] : xiii, 578 pages :
ISBN: 9781462522026
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur rekommenderad av handledare tillkommer.