Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 30 hp

Engelskt namn: Thesis for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS236

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-09-30

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

De studerande genomför under handledning med självständigt ansvar ett empiriskt arbete som vilar på vetenskaplig grund och inom ett område med relevans för det psykologiska ämnesområdet eller för psykologisk yrkesverksamhet. I examensarbetet ingår att självständigt formulera problem, att samla in och bearbeta data med kvalitativa och/eller kvantitativa metoder samt att muntligt och skriftligt redovisa sina resultat på vetenskapligt sätt. Arbetet kan med fördel knytas an till något av de forskningsprojekt som genomförs vid programinstitutionerna eller inom klinisk verksamhet. Uppsatsarbetet sker huvudsakligen i par. Kursen är uppdelad i två moment där det första fokuserar på att planera och motivera sitt uppsatsämne och det andra fokuserar på att genomföra och rapportera sin studie.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten självständigt kunna:

Modul 1

Färdighet och förmåga
-    Kunna beskriva och diskutera en plan för sitt uppsatsarbete
-    Kunna beskriva ett problemområde
-    Kunna välja relevant bakgrundslitteratur
-    Kunna ange syfte och frågeställningar
-    Kunna föreslå relevanta analysmetoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    Kunna diskutera etiska aspekter för uppsatsen


Modul 2

Färdighet och förmåga
-    Skriva en vetenskaplig rapport under handledning
-    Publicera sitt arbete i en vetenskaplig databas

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    Försvara empiriska arbeten vid uppsatsseminarium genom att sakligt kunna diskutera styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse
-    Genomföra opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten
-    Visa ett vetenskapligt förhållningssätt
-    Visa självständighet i uppsatsarbetet

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet eller psykologprogrammet med inriktning mot idrott.
 
Kurserna läses i den kronologiska ordning de ges på programmet
 
Avklarade kurser:
Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod, 4hp
Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod, 6hp
 
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av handledning som ges vid inbokade träffar eller över email men även seminarier ges inom ramen för kursen. Undervisning på kursen kan komma att ske online.

Kursen kräver obligatorisk närvaro vid pm-seminarium samt vid oppositions- och respondentseminarium.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen utgörs av fem delar: ett uppsats-pm, en skriftlig rapport, försvar av den egna uppsatsen samt en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats samt publicering av egen rapport i DIVA. Uppsats-PM skrivs och godkänns på ett seminarium under Modul 1. Övriga examinerande inslag bedöms under Modul 2. Det skriftliga uppsatsarbete presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. . Såväl pm-seminarium som uppsatsseminarium kan ske digitalt. Examination av det självständiga arbetet sker genom granskning i en uppsatskommitté. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd och godkänd. För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats ges betygen Godkänt eller Underkänt på respektive del. Bedömningen av uppsats-pm:et, uppsatsen samt opposition och respondering sker individuellt. Bedömning av DIVA-rapportering sker individuellt eller i par beroende på om uppsatsen skrivits individuellt eller i par.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast tre månader efter ordinarie examination.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.