"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder - Social- och Gruppsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic Social Science - Social- and Group Psychology

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2PS316

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2023-08-24

Innehåll

Kursens huvudfokus är att introducera teorier och begrepp som syftar till att upptäcka och förstå processer som grundas i att människan är en social varelse i ständigt samspel med andra. Dessa teorier tillämpas för att förstå exempelvis normalitet, makt, gruppbeteenden, identitet och konformitet i livets alla områden men med fokus på arbetslivet. Även mer problematiska aspekter av sociala processer studeras, såsom diskriminering, upprätthållandet av maktstrukturer, mobbing, konflikter och fördomar. Genomgående för kursen är en integrering av kritiska förhållningssätt och vetenskaplighet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för och använda centrala begrepp inom socialpsykologiska teorier
  • uppvisa kunskaper kring teorier om grupper.
  • redogöra för centrala begrepp inom kommunikationsteori och systemteori, samt identifiera systemiska processer och kommunikation på olika nivåer.

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • tillämpa centrala begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förstå och förklara fenomen och processer i en arbetslivskontext
  • tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser samt presentera för- och nackdelar med möjliga åtgärdsförslag
  • analysera egna erfarenheter från processer i grupper med utgångspunkt i inom grupp- och socialpsykologiska teorier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på aktiv studentmedverkan, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt och i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, teoretiskt orienterade seminarier, fortlöpande tillfällen för att pröva de egna kunskaperna, gruppuppgifter och handledda tillämpande gruppövningar.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga gruppuppgifter, vilka även redovisas muntligen, samt individuell skriftlig salstentamen.

På de examinerande gruppuppgifterna sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på den individuella tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att de skriftliga uppgifterna och alla obligatoriska moment är godkända. För att betyget Väl Godkänd ska kunna sättas på kursen måste studenten erhållit detta betyg på den individuella tentamen.

Den som inte deltar, eller blir underkänd, på inslag av gruppkaraktär erbjuds individuell uppgift motsvarande den uppgift som saknas för godkänt betyg på kursen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfällen. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 34

Schéle Ingrid
Introduction to Psychology - a biological and cultural perspective on individuals
Noba, e-bok, 159 s : 2015 :
http://noba.to/qtm9g87h

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schéle Ingrid
Introducing social psychology
Noba : 2022 :
http://noba.to/dhkp8nt4
Obligatorisk

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.