Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grupp- och organisationspsykologi för Tränarprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Group and Organizational Psychology for the Sport Coaching Programme

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PS319

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Innehåll

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om grupper på både teoretiskt och tillämpad nivå, applicerbara inom idrotten. Inledningsvis arbetar studenterna med teoretiska inslag kopplat till roller, normer och gruppers sociala miljö, dynamik och utveckling. Sedan introduceras praktiska grupputvecklande moment där fokus ligger på studentens egen upplevelse av de processer som sker i interaktionen mellan gruppmedlemmar, såväl som på förståelsen för hur dessa processer påverkar gruppens prestation och utveckling. Under kursen ägnas även uppmärksamhet åt kommunikation som redskap och process då kommunikationsfärdigheter och kommunikationsmönster har stor betydelse för gruppens arbete och utveckling. Kursen ger de studerande möjlighet att praktiskt tillämpa och integrera de teorier och kunskaper de förvärvar under kursen, och som tidigare förvärvats under kursen Socialpsykologiska aspekter av tränarskap för tränarprogrammet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
  • Visa kunskap och förståelse för teorier om gruppers utveckling, och om roller i grupper
  • Visa förståelse för orsaker till grupprelaterade konflikter, och faktorer som bidrar till gruppers framgång eller misslyckande

Färdighet och förmåga
  • Visa förmåga att diskutera och reflektera över möjligheter och utmaningar som grupper ställs inför.
  • Visa förmåga att diskutera och reflektera över sin egen påverkan på gruppens utveckling/beteende, såväl som över gruppens påverkan på individens utveckling/beteende
  • Visa förmåga att analysera den egna gruppens process och utveckling utifrån relevanta socialpsykologiska teorier och begrepp
  • Visa förmåga att identifiera normer och kommunikationsmönster som kan underlätta respektive försvåra för en grupp att samarbeta kring den primära uppgiften

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att kritiska reflektera kring sin egen syn på tränarskap i relation till kursens innehåll.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, teoretiskt orienterade seminarier, fortlöpande tillfällen för att pröva de egna kunskaperna, handledda tillämpande gruppövningar och gruppuppgifter. Kursens upplägg har karaktär av PBL (problembaserat lärande) där aktivt och praktiskt deltagande är en förutsättning då stor del av examinationen bygger på erfarenheter från den egna basgruppen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG), individuella skriftliga reflektionsuppgifter (U/G/VG), samt gruppövningar (U/G) och seminarier (U/G).

Individuellt
*    Kunskap och förståelse examineras genom skriftliga reflektionsuppgifter.
*    Färdigheter och förmågor examineras genom skriftliga reflektionsuppgifter, seminarier och hemtentamen.
*    Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom hemtentamen.

I grupper
*    Kunskap och förståelse, samt färdighet och förmåga examineras genom seminarier och gruppövningar.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att de skriftliga uppgifterna och alla obligatoriska moment är godkända.
Studenter som ej uppnår godkänt betyg på individuella hemtentamen och/eller skriftliga reflektionsuppgifter ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Kompletteringen ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
Frånvaro vid seminarier/gruppövningar kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan de istället ersättas med likvärdig uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska och examinerande moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl godkänd, eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.