Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i hälsopsykologi, 15 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Health Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS321

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-14

Innehåll

Den studerande ska i kursen planera och genomföra ett självständigt forskningsarbete inom ett område relevant för hälsopsykologi. Studenten väljer ämne och relevant forskningsmetod med hjälp av en handledare. Forskningsarbetet sker under handledning och presenteras i en skriftlig uppsats. Presentation och opposition av en annan students uppsats, och försvar av den egna uppsatsen är också en del av kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
* Visa omfattande kunskap inom området hälsopsykologi

Färdighet och förmåga
* Visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och formulera väl definierade forskningsfrågor
* Visa fördjupad förmåga att självständigt planera och med lämpliga vetenskapliga metoder genomföra och dokumentera ett skriftligt vetenskapligt arbete
* Kunna integrera kunskap, analysera resultat och diskutera komplexa problem
* Kunna tillämpa metoder för effektiv litteratursökning och välja relevant litteratur i relation till en specifik forskningsfråga
* Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Visa medvetenhet om etiska aspekter i relation till det vetenskapliga arbetet
* På ett konstruktivt vis undersöka, utvärdera och diskutera en uppsats som opponent
* Självständigt muntligt och skriftligt presentera och diskutera slutsatser

Behörighetskrav

Avslutade kurser inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen motsvarande 90 hp, varav 15 hp på avancerad nivå i hälsopsykologi samt kurserna Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7.5 hp och Datainsamling och analys, 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen inkluderar individuell handledning och obligatoriska seminarium med lärare och övriga studerande. Uppsatsarbetet kan göras vid ett annat universitet, institut, företag eller organisation, men handledare från heminstitutionen (psykologiska institutionen) ska alltid vara involverad. Undervisningen kan komma att ske online.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras i fem delar: ett uppsats-PM, en skriftlig rapport, försvar av den egna uppsatsen samt en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats, samt publicering av uppsatsen i DiVA. Två studenter kan gemensamt genomföra de fem delarna.
En uppsatskommittee bestående av forskare som granskar uppsatsen och föreslår ett betyg till examinator, som sedan beslutar det slutliga. Uppsatsen kan få betyget Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. De andra delarna i kursen betygsätts enbart med Underkänd eller Godkänd. Alla delar i kursen ska vara godkända för att hela kursen ska bli godkänd. En student som inte helt uppfyller målen för examination, men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå betyget Godkänd på kursen, och under vissa omständigheter betyget Väl godkänd. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ingå i examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för
betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Kurslitteratur

Kurslitteratur är beroende av uppsatsämne, och väljs därmed av studenten tillsammans med handledaren. Artiklar och/eller annan litteratur tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.