"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Social Work in Sweden, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Work in Sweden

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 2SA002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Established by the Board of the Department of Social Work, 2007-12-21

Reviderad av: Prefekten, 2021-05-11

Innehåll

Kursen beskriver och diskuterar olika perspektiv, begrepp och teoretiska grunder för socialt arbete. Det sociala arbetets institutionella strukturer i den svenska välfärdsstaten beskrivs och problematiseras. Kursen presenterar det "svenska sättet" att förstå kontexten för sociala och individuella problem, och vilka insatser socialarbetare använder för att skapa förändring i arbete med människor.

Förväntade studieresultat

Vid avslutad kurs förväntas studenten kunna uppvisa:

Kunskap och förståelse:
*  en förståelse för det sociala arbetets institutionella strukturer i den svenska välfärdsstaten
*  kunskap om vilken roll socialarbetaren spelar i samhällets- och individens förändringsprocesser;
*  en förståelse av vilka som är de huvudsakliga användarna av tjänster inom socialt arbete;

Färdigheter och förmåga:
* en förmåga att identifiera och beskriva det sociala arbetets olika verksamhetsområden i Sverige
* förmågan att kunna identifiera olika perspektiv, begrepp och det sociala arbetets teoretiska grunder

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
* En grundläggande förmåga att utvärdera styrkor och svagheter i de system som används för att tillhandahålla insatser i socialt arbete och välfärdspolitiken i Sverige.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning sker genom föreläsningar, workshops, seminarier och studiebesök. Studenten förväntas förbereda sig inför föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och specifika uppgifter enskilt och i grupp.

Examination

Examination sker genom:
* Aktivt deltagande i seminarier
Studenten förväntas presentera och diskutera individuella skriftliga inlämningsuppgifter av kortare längd.

* Individuell skriftlig inlämningsuppgift
En fördjupad studie av socialt arbete med utsatta eller marginaliserade grupper i Sverige. En beskrivning av uppsatskraven ges under ett tidigt skede i kursen.

* Seminariepresentation
Presentation av ovanstående individuell skriftlig inlämningsuppgift. Kraven på detta seminarium kommer också att beskrivas under kursens gång.

Aktivt deltagande i seminarier betygsätts med antingen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften betygsätts med antingen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Seminariepresentation betygsätts med antingen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyg för kursen baseras på resultatet av den individuella skriftliga inlämningsuppgiften och sätts efter att alla obligatoriska kursmoment har slutförts.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Examinatorn får välja att tillämpa andra examinationsformer om särskilda omständigheter kräver det.

Student som ej uppnått godkänt resultat på en examinationsuppgift kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Muntliga examinationer kan inte ersättas med skriftliga uppgifter. Student som ej deltagit i muntliga examinerande seminarium erbjuds därför ett uppsamlingsseminarium för att uppnå betyget godkänt. Uppsamlingsseminariet ges senast två månader efter ordinarie examinationsdatum. Student som varken deltar i ordinarie seminarium eller uppsamlingsseminarium erbjuds ett nytt examinationsseminarium vid nästa kurstillfälle.

Student som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga hemtentamen ges möjlighet till revidering senast två månader efter att studenten meddelats resultat från ordinarie inlämningsdatum.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva 

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Nivå och förkunskapskrav
Detta är en introduktionskurs. Förkunskapskrav är allmän behörighet till högskolestudier. Studenter som går kursen undantas från kravet på språkkunskaper i svenska. Alla föreläsningar och seminarier hålls på engelska. Studenten måste därför behärska muntlig och skriftlig engelska.

Tillgodoräknande
För mer information om tillgodoräknande av tidigare erfarenheter se:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Literature This course requires that students read a broad variety of texts from text books to reports to online material. There is no one text book for this course. We will use material from at least some of the following texts available in the bookshop on campus and also in the library. Additional readings will be presented at start of the course

Blom B
Specialization in social work practice – effects on interventions in the personal social services.
Journal of Social Work (vol 4:1), 25-46. : 2004 :
Obligatorisk

Bolzan N
A Definition of Social Work for Practice
Asian Social Work and Policy Review, 1(1), 52-65. doi: 10.1111/j.1753-1411.2007.00005.x : 2007 :

Can the corporate state parent?
Bullock R, Courtney M, Parker R, Sinclair I, Thoburn J
Children and Youth Services Review, 28(11), 1344-1358. : 2006 :
Obligatorisk

Education and Training
IASSW/IFSW: Global Standards for Social Work :
https://www.iassw-aiets.org/global-standards-for-social-work-education-and-training/

Ethics in Social Work, Statement of Principle
IASSW/IFSW: Global Standards for Social Work :
https://www.iassw-aiets.org/archive/ethics-in-social-work-statement-of-principles/

Grahn R
Treatment repeaters - Re-entry in care for clients with substance use disorder within the Swedish addiction treatment system
Institutionen för socialt arbete : 2017 :
Diva

The Quest for a Universal Social Work: Some issues and Implications. Social Work Education, 23 (5), 625-644
Gray M, Fook J

Obligatorisk

The Balancing Act: Clients with Complex Needs Describe Their Handling of Specialised Personal Social Services in Sweden
Grell P, Ahmadi N, Blom B
British Journal of Social Work, 47(3), 611-629. : 2017 :

“Sometimes it’s really complicated!” – Clients with complex needs on their encounters with specialized personal social service organizations in Sweden.
Grell P, Ahmadi N, Blom B
Nordic Journal of Social Work : 2016 :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2156857X.2016.1156017

Bringing the Family Back in: On Role Assignment and Clientification in the Swedish Social Services.
Gümüscü Ahmet, Nygren Lennart, Khoo Evelyn
Social Sciences, 4(1), 117-133. : 2015 :

The language and policy of care and parenting: Understanding the uncertainty about key players’ roles in foster care provision.
Hollin G, Larkin M
Children and Youth Services Review, 33(11), 2198-2206. : 2011 :

How Sweden is governed
https://skr.se/english :
https://www.government.se/how-sweden-is-governed/

IASSW/IFSW: Global Standards for Social Work: Global Definition of Social Work:
IASSW/IFSW :
https://www.iassw-aiets.org/global-definition-of-social-work-review-of-the-global-definition/

Ineland Jens
Legitimacy and ambiguity : institutional logics and their outcome for people with intellectual disabilities
Taylor & Francis : 2019 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-163111

Johnson Louise C.
Social work practice : a generalist approach
4. ed. : Boston : Allyn and Bacon : cop. 1992 : xvii, 377 p. :
ISBN: 0-205-13140-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Pardeck, John. T., & Yves, Francis. K. O. (2006) Social work for the twenty-first century: challenges and opportunities. Westport, Conn.: Praeger.

Getting a sense of the client: Working methods in the personal social services in Sweden.
Perlinski M, Blom B, Morén S
Journal of Social Work, 13(5), 508-532 : 2013 :

Heroes, hymen and honour: A study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context
Rexvid D, Schlytter A
Review Of European Studies, 4(2), 22-32. : 2012 :

The Dialectics Between Specialization and Integration: Politicians' and Managers' Views on Forms of Organization in the Swedish Social Services
Perlinski M, Blom B, Morén S, Lundgren M
Administration in Social Work. Vol. 35 (1), 60-87. : 2011 :
Obligatorisk

The National Board of Helath and Welfare
Socialstyrelsen :
https://www.socialstyrelsen.se/en/

What happens to the social in social work?
Hansen J, Hutchinson G.S, Lyngstad R, Sandvin J.T
Nordic Social Work Research, 5(sup1), 115-126 : 2015 :

Williams, C., & Soydan, Haluk. (2005). When and How Does Ethnicity Matter? A Cross-national Study of Social Work Responses to Ethnicity in Child Protection Cases. British Journal of Social Work, 35(6), 901-920.