Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialpolitik, välfärd och sociala problem, 7,5 hp

Engelskt namn: Social politics, Welfare and Social Problems

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SA158

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-07

Reviderad av: Prefekten, 2021-12-27

Innehåll

Kursen syftar till att studenten skall erhålla grundläggande kunskaper om den svenska välfärdsstatens framväxt och nutida utformning. Kursen ger kunskaper om socialpolitikens organisationsformer och uppbyggnad i ett internationellt jämförande perspektiv. I kursen ges inblick i socialpolitikens områden, dess föränderlighet och mångfacettering, samt kunskap om hur socialpolitiken ger förutsättningar för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.  Vidare syftar kursen till att hos studenten skapa en vetenskaplig grund för att förstå och kritiskt analysera socialpolitiken som förutsättning för det praktiska sociala arbetet.

Kursen ger en introduktion till:

*    Den svenska socialpolitikens framväxt i ljuset av samhälleliga förändringar samt ekonomiska och politiska förutsättningar
*    Kopplingen mellan socialpolitikens utveckling och vad som uppfattas som sociala problem
*    Socialpolitikens uppbyggnad, innehåll och dess täckningsgrad i befolkningen
*    Den svenska socialpolitiken i jämförelse med andra länder
*    Socialpolitikens inverkan på välfärdsfördelning, arbetsmarknad och omsorgsansvar
*    Socialpolitikens relation till andra politikområden, offentlig förvaltning samt som villkor för socialt arbete

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse, kunna:

1.    beskriva den svenska socialpolitikens drivkrafter och historiska utveckling, samt redogöra för centrala socialpolitiska begrepp.
2.    beskriva socialpolitikens uppbyggnad och förhållande till andra politikområden och offentlig förvaltning.
3.    redogöra för hur olika sociala problem kan relateras till socialpolitiska reformer, samt socialpolitikens inverkan på olika gruppers levnadsförhållanden.
4.    redogöra för vad som karakteriserar den svenska socialpolitiken i jämförelse med socialpolitik i andra länder.


Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

5.    söka information om socialpolitiska verksamheter, deras uppbyggnad och funktion.
6.    självständigt söka kunskap om och analysera socialpolitikens konsekvenser för individer och grupper och socialt arbete.
7.    analysera socialpolitikens förändring i förhållande till samhällsförändringar, ekonomi och politik, samt aktuella utmaningar för den svenska socialpolitiken.
8.    analysera hur socialpolitiken påverkar förhållandet mellan arbetsliv och omsorgsansvar bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv.


Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

9.    reflektera över socialpolitikens betydelse som villkor för professionellt socialt arbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Aktiv medverkan i gruppuppgifter och seminarier är obligatoriskt.


2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Aktiv medverkan i gruppuppgifter och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

*    Individuell skriftlig hemtentamen.
*    Gruppuppgifter där studenten aktivt deltar i grupparbeten och i skriftliga gruppredovisningar.
*    Seminarier där studenten aktivt deltar i muntlig redovisning och diskussion.

För betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På gruppuppgifter och seminarier ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På den individuella skriftliga hemtentamen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att uppnå betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs att den individuella skriftliga hemtentamen bedöms med betyget väl godkänd (VG).

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på gruppuppgiften, seminarierna samt den skriftliga hemtentamen kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 23

  Bergh Andreas
  Den kapitalistiska välfärdsstaten
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 206 sidor :
  ISBN: 9789144151649
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Joyce Patrick
  Integrationspolitik och arbetsmarknad en översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998-2014.
  Delmi 2015:3 : 2015 :
  Delmi
  Obligatorisk

  Lindqvist Rafael
  Funktionshinder i välfärdssamhället
  Femte upplagan : Malmö : Gleerups : [2022] : 191 sidor :
  ISBN: 9789151107493
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nygård Mikael
  Socialpolitik i Norden : en introduktion
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 295 s. :
  ISBN: 9789144086699
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på sociala problem
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans
  2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
  ISBN: 9789127134287 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
  Boye Katarina, Nermo Magnus
  Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241080
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wimark Thomas
  Boendesegregation I Sverige – en översikt av det aktuella forskningsläget.
  Bostad2030.se : 2018 :
  Bostad2030.se
  Obligatorisk

  SVERIGES STADSMISSIONERS FATTIGDOMSRAPPORT
  Sveriges stadsmissioner : 2019 :
  SVERIGES STADSMISSIONERS FATTIGDOMSRAPPORT 2019
  Obligatorisk

  Levnadsförhållanden 1980-2016 – ett urval av indikatorer
  SCB, Statistiska centralbyrån : 2018 :
  LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 2018:1
  Obligatorisk

  Artiklar tillkommer

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Bergh Andreas
  Den kapitalistiska välfärdsstaten
  Fjärde upplagan : 2015 : 194 sidor :
  ISBN: 9789144104690
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Överutnyttjandediskursen - En innehålls-och konsekvensanalys av diskursen kring överutnyttjande av sjukförsäkringen
  Hermansson A, Johnsson B
  Arbetsliv i omvandling, (9), 1-46. : 2007 :
  Obligatorisk

  Joyce Patrick
  Integrationspolitik och arbetsmarknad en översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998-2014.
  Delmi 2015:3 : 2015 :
  Delmi
  Obligatorisk

  Nygård Mikael
  Socialpolitik i Norden : en introduktion
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 295 s. :
  ISBN: 9789144086699
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på sociala problem
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans
  2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
  ISBN: 9789127134287 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
  Boye Katarina, Nermo Magnus
  Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241080
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wimark Thomas
  Boendesegregation I Sverige – en översikt av det aktuella forskningsläget.
  Bostad2030.se : 2018 :
  Bostad2030.se
  Obligatorisk

  SVERIGES STADSMISSIONERS FATTIGDOMSRAPPORT
  Sveriges stadsmissioner : 2019 :
  SVERIGES STADSMISSIONERS FATTIGDOMSRAPPORT 2019
  Obligatorisk

  Levnadsförhållanden 1980-2016 – ett urval av indikatorer
  SCB, Statistiska centralbyrån : 2018 :
  LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 2018:1
  Obligatorisk

  Tössebro J
  Scandinavian disability policy: From deinstitutionalisation to non-discrimination and beyond
  Alter, 10(2), 111-123 : 2016 :
  Obligatorisk

  Artiklar tillkommer