Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Stratification: Theories and Concepts in Social Work

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA162

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-20

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-06

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskap om social stratifiering som samhällsvetenskapligt begrepp samt kunskap om hur social stratifiering formar människors livschanser och levnadsförhållanden. Kursen inleds med en genomgång av teoretiska perspektiv på social stratifiering utifrån klass, kön, etnicitet, funktion, sexualitet och ålder. Dessutom relateras dessa kategorier till intersektionalitet och makt.
På grundval av denna teoretiska kunskap får studenterna sedan utifrån tillgänglig statistik kartlägga och analysera hur social stratifiering har konsekvenser för människors livschanser och levnadsförhållanden med avseende på hälsa, utsatthet för våld, utbildning, arbete, ekonomiska resurser och politisk och social delaktighet. Inslaget har en komparativ ansats i betydelsen att såväl regionala, nationella som internationella förhållanden beaktas.
Kursen avslutas med att studenterna utifrån utvalda välfärdspolitiska områden får analysera hur välfärdspolitik omfördelar materiella och immateriella resurser och därigenom påverkar konsekvenserna av social stratifiering och förutsättningarna för det sociala arbetets verksamhetsområden.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse, kunna:

1.    Redogöra för social stratifiering som begrepp och fenomen.
2.    Redogöra för olika teoretiska perspektiv på social stratifiering.
3.    Redogöra för hur social stratifiering formar människors livschanser och levnadsförhållanden idag, i Sverige och internationellt.
4.    Redogöra för hur social stratifiering kan förstås i relation till välfärdspolitikens utformning och det sociala arbetets verksamhetsområde.
5.    Redogöra för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation med avseende på grundläggande begrepp, förklaringsmodeller på individ-, grupp- och samhällsnivå samt våldets karaktär, omfattning och utveckling på internationell och nationell nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

6.    Kartlägga och analysera hur social stratifiering formar människors livschanser och levnadsförhållanden idag, i Sverige och internationellt.
7.    Analysera hur utformningen av välfärdspolitiska program har konsekvenser för samhällets sociala stratifiering.


Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

8.    Reflektera över den egna positionen utifrån aspekter av social stratifiering

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. I kursen ingår övningar med fokus på att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, samt att arbeta med såväl kvantitativt som kvalitativt material. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om annat inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

*    Individuell salstentamen
*    Studentförberedda seminarier
*    Individuell skriftlig inlämningsuppgift

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att källor hanteras i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuella salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På de studentförberedda seminarierna, sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga salstentamen.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den muntliga och skriftliga gruppuppgiften, samt de individuella muntliga och skriftliga uppgifterna kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/student/

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 49

  Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning
  Edling Christofer, Liljeros Fredrik
  2. rev. och utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 219 s. :
  ISBN: 9789147112821
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hörnqvist Magnus
  Klass
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 125 s. :
  ISBN: 9789147098200
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jonsson mfl
  Integration, etnisk mångfald och attityder bland högstadieelever
  SOU 2012:74 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Bilaga 6 i Bilagedel 1 till SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss [urval från s. 263-391]

  Mattsson Tina
  Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis
  2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 232 s. :
  ISBN: 9789140690715
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mattsson Tina
  Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer
  Socialvetenskaplig tidskrift Vol 20 (3-4). s. 150-167. : 2016 :
  Obligatorisk

  Perspektiv på sociala problem
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans
  2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
  ISBN: 9789127134287 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
  Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 357 sidor :
  ISBN: 9789144138794
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 47-68

  Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik
  Sinisalo Eveliina, Moser Hällen Linn
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 382 sidor :
  ISBN: 9789147125760
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material för fördjupning

  Declaration on the Elimination of Violence against Women.
  [New York] : United Nations : 1994 :
  http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm

  Den svenska modellen
  Regeringskansliet, Finansdepartementet : 2017 :

  Makt, mål myndighet – feministisk politik för jämställd framtid Skr 2016/17:10
  Regeringen. Kapitel 5 En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. s. 109-155. : 2016 :
  http://www.regeringen.se/4ad0bc/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf

  Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa : förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
  Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 353 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138246207
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson R
  Svensk välfärdsforskning
  Socialvetenskaplig tidskrift Vol 10 nr 2-3 : 2003 :

  Temanummer om välfärden i Sverige under 2000-talet
  Socialvetenskaplig tidskrift Vol 14 nr 2-3 : 2007 :

  Preventing intimate partner and sexual violence against women. Taking action and generating evidence. S 11-57.
  World Health Organization : 2010 :
  http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789241564007_eng.pdf

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Declaration on the Elimination of Violence against Women.
  [New York] : United Nations : 1994 :
  http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
  Obligatorisk

  The social Construction of Roles in Intimate Partner Violence: Is the Victim/Perpetrator Model the only Viable one?
  Eisikovis Z, Bailey B
  Journal of Family Violence (2016) 31: 995-998. : 2016 :
  Obligatorisk

  Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning
  Edling Christofer, Liljeros Fredrik
  2. rev. och utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 219 s. :
  ISBN: 9789147112821
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hörnqvist Magnus
  Klass
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 125 s. :
  ISBN: 9789147098200
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johnson Michael P
  Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence.
  Violence against women Vol 12 (11). s. 1003-1018. : 2006 :
  Obligatorisk

  Jonsson mfl
  Integration, etnisk mångfald och attityder bland högstadieelever
  SOU 2012:74 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Bilaga 6 i Bilagedel 1 till SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss [urval från s. 263-391]

  Makt, mål myndighet – feministisk politik för jämställd framtid Skr 2016/17:10
  Regeringen. Kapitel 5 En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. s. 109-155. : 2016 :
  http://www.regeringen.se/4ad0bc/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
  Obligatorisk

  Mattsson Tina
  Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis
  2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 232 s. :
  ISBN: 9789140690715
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mattsson Tina
  Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer
  Socialvetenskaplig tidskrift Vol 20 (3-4). s. 150-167. : 2016 :
  Obligatorisk

  Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
  Nilsson G, Lövkrona I
  Studentlitteratur AB : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 33-50, Stencil kommer att läggas ut

  Perspektiv på sociala problem
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans
  2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
  ISBN: 9789127134287 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Preventing intimate partner and sexual violence against women. Taking action and generating evidence. S 11-57.
  World Health Organization : 2010 :
  http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789241564007_eng.pdf
  Obligatorisk

  Straus M.A
  Gender symmetry and mutuality in perpetration of clinical-level partner violence
  Empirical evidence and implications for prevention and treatment. Aggression and Violent Behavior 16 (2011) 279-288. : 2011 :
  Obligatorisk

  Material för fördjupning

  Den svenska modellen
  Regeringskansliet, Finansdepartementet : 2017 :

  Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa : förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
  Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 353 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138246207
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson R
  Svensk välfärdsforskning
  Socialvetenskaplig tidskrift Vol 10 nr 2-3 : 2003 :

  Temanummer om välfärden i Sverige under 2000-talet
  Socialvetenskaplig tidskrift Vol 14 nr 2-3 : 2007 :