Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionella möten och samtal i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Professional encounters and counselling in social work

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA181

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-01-27

Innehåll

Kursen syftar till att ge en vetenskapligt förankrad orientering och grundläggande färdighet i professionella möten och samtal i socialt arbete. I kursen hanteras perspektiv och begrepp som är centrala för att förstå olika samtalsrelationer, dess karaktär, intentioner och förutsättningar. Störst fokus läggs vid individuella samtalsrelationer. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskap i förändringsarbete samt förståelse för betydelsen av självreflektion och professionellt förhållningssätt i det sociala arbetets praktik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:
 
1.visa kunskap om grundläggande teorier, begrepp och förhållningssätt som är centrala för professionella möten och samtal inom   fältet socialt arbete

2.visa kunskap om och förståelse för betydelsen av professionalitet och relation i samtalsrelationer 

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga:
 
3.visa grundläggande färdighet i att strukturera och genomföra professionella samtal   

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:
 
4. visa empatisk förmåga, kritiskt reflektera kring sin förmåga att etablera samtalsrelationer samt identifiera vägar för utveckling

5. visa förmåga att identifiera och motivera relevant förhållningssätt i olika klientfall med särskilt beaktande av etiska dilemman och   maktaspekter

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, diskussionsseminarier och övningstillfällen. I kursen kommer undervisning i teoretiska perspektiv integreras med studenters aktiva deltagande i självreflektion och färdighetsträning i olika samtalsrelationer. Seminarier och färdighetsträningstillfällen kommer delvis baseras på fiktiva klientfall och för att integrera teoretisk förståelse med praktisk tillämpning.
 
För campusutbildning:Kursens undervisning är upplagd som campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.
 
För distansutbildning:Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att vissa examinationer, färdighetsträning och undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

Kursen examineras löpande i form av inlämningsuppgifter, seminarier, samtalsövningar och avslutas med en individuell skriftlig tentamen. 
 
För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För gruppuppgifter och seminarier ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd). På den individuella skriftliga hemtentamen ges något av betygen Väl Godkänd (VG) Godkänd (G), eller Underkänd (U). 


För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
För gruppuppgifter, seminarier och övningar ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på en individuell hemtentamen.
Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella hemtentamen erbjuds ett omprov.

Prövande seminarier kan inte ersättas med skriftliga uppgifter. (skrivning för att inte göra det möjligt att komplettera färdighetsträning med skriftlig uppgift)
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoräknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 32

Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
Carlander Jakob, Wedeen Andreas
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789147126460
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lösningsbyggande samtal
De Jong Peter, Berg Insoo Kim
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 597 s. :
ISBN: 9789144075709
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kåver Anna
Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 215 s. :
ISBN: 978-91-27-11897-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lennéer-Axelson Barbro
Förluster : om sorg och livsomställning
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 336 s. :
ISBN: 9789127118898
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Miller Lisa
Counselling skills for social work
2. ed. : London : Sage : 2012 : 232 s. :
ISBN: 9780857028587
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kan vi prata med barn om allt? : de svåra samtalen
Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 168 s. :
ISBN: 9789144057576
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer