"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledd verksamhetsförlagd utbildning - Nationellt, 30 hp

Engelskt namn: Supervised field Placement - National

Denna kursplan gäller: 2020-09-14 och tillsvidare

Kurskod: 2SA182

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-06

Innehåll

Kursens mål är att den studerande självständigt ska kunna tillämpa olika teorier och metoder samt på ett kritiskt och reflexivt sätt omsätta dessa kunskaper och erfarenheter i det sociala arbetets praktik.
Den verksamhetsförlagda utbildningen är indelad i två moment enligt följande:

Moment 1, 15 hp
Inom ramen för moment 1 fullgör studenten halva tiden av sin VFU-placering. I momentet ingår att skriftligt utarbeta en individuell VFU-plan tillsammans med ansvarig handledare. Härutöver genomförs, förutom kontinuerliga handledningstillfällen, VFU-kursens första individuella utvecklingssamtal mellan student och ansvarig handledare. Under momentet ska studenten genomföra och lämna in kursens första examinationsuppgift.
 
Moment 2, 15 hp
Inom ramen för moment 2 fullgör studenten sin tid på VFU-platsen med kontinuerlig handledning. I slutet av detta moment ska VFU-handledaren lämna in en handledarrapport som underlag för den genomförda VFU-placeringen samt utgör en del av bedömningen av studentens förmåga och förutsättningar att ha uppfyllt VFU-kursens förväntade studieresultat (FSR). Härutöver ska studenten uppvisa närvarointyg och intyg över att handledning genomförts kontinuerligt under hela terminen. Under senare del av momentet genomförs ett obligatoriskt VFU-seminarium som förbereds med en skriftlig individuell uppgift. Under momentet ska studenten genomföra och lämna in den andra examinationsuppgiften.

Förväntade studieresultat

       Avseende kunskap och förståelse ska studenten kunna:
1.    Redogöra för verksamhetens organisation, målsättning och dess betydelse för socionomens handlingsutrymme och kommande yrkesroll
2.    Identifiera viktiga samverkanspartner och ge exempel på former för samverkan med dessa

       Avseende färdighet och förmåga ska studenten kunna:
3.    Självständigt under handledning kunna tillämpa olika teorier och metoder i socialt arbete
4.    Identifiera och analysera problem och resurser, samt i förekommande fall föreslå beslut och insatser
5.    Etablera, upprätthålla och avsluta relationer samt visa förståelse för processer i socialt arbete
6.    Visa förmåga till ett professionellt förhållningsätt och bemötande med fokus på kommunikation och samverkan

       Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten kunna:
7.    Identifiera och problematisera det sociala arbetet utifrån de praktiska erfarenheter kursen verksamhetsförlagd utbildning ger, samt visa förståelse för de upplevelser individen kan ha med särskilt beaktande av klass, kön, etnicitet och ålder
8.    Reflektera över och kritiskt granska etiska dilemman, konflikter och maktförhållanden i det sociala arbetet
9.    Analysera och kritiskt granska hur organisationen, professionens och egna normer, värderingar och attityder påverkar mötet med målgruppen och övriga yrkesgrupper
10.    Visa empatisk förmåga och kritiskt reflektera över hur den egna personen påverkar och påverkas i det sociala arbetet
11.    Identifiera och värdera den egna förmågan att omsätta teoretiska kunskaper, erfarenheter och färdigheter i praktisk handling samt tydliggöra egna kunskapsbehov inom socialt arbete

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1 och termin 2 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Institutionen för socialt arbete tilldelar studenten en VFU placering inom Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands län. Detta innebär att studenten kan komma att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning på någon annan ort än den egna bostadsorten.
 
För studenter antagna vid såväl campus- som distansutbildningen ges kursen som en blandning av campusförlagd undervisning och distansundervisning
 
Under VFU skall studenten inhämta nya kunskaper och erfarenheter som skall omsättas och relateras till tidigare erfarenheter och kunskaper. Under arbets- och processhandledning ges studenten ett successivt större ansvar för de arbetsuppgifter som finns på VFU-platsen. Under VFU-perioden ska studenten genomföra och i handledning använda observationsreferat, processreferat samt diskutera temauppgifter. Studenten ska under VFU-perioden arbeta med två examinationsuppgifter varav den första rör organisationsförståelse och den andra fokuserar på den egna läroprocessen. Därtill ska uppgift förberedas till VFU-seminariet som genomförs under senare del av kursen. Studenten ska under VFU-perioden, i kontinuerlig processhandledning, reflektera över sig själv i det sociala arbetet och påbörja utvecklingen av en professionsidentitet.

VFU-seminarium

I anslutning till VFU-periodens senare del sammankallas de studerande till ett VFU-seminarium som omfattar en och halv dag. Syftet är att reflektera över erfarenheterna från den verksamhetsförlagda utbildningen genom att återkoppla till de teoretiska och praktiska inslagen i tidigare kurser i utbildningen. Uppgiften genomförs dels via en skriftlig inlämningsuppgift, dels via en självständig muntlig redovisning vid seminariet. VFU-seminariet är uppbyggd kring följande tre teman:

- koppling teori och praktik
- yrkesidentitet och professionsroll
- problemlösning och förhållningssätt

Examination

Examination ges på följande sätt:

 • Individuell skriftlig examinationsuppgift 1 och 2
 • Aktivt seminariedeltagande där studenten skriftligt och muntligt reflekterar kring kopplingen teori och praktik 
 • Underlag och i samråd med VFU-verksamheten för bedömning av studentens läroprocess och utveckling

För att uppnå betyget Godkänd på kursen erfordras betyget Godkänd på samtliga examinationer och underlag. 
Student som avbryter sin VFU placering i förtid, måste alltid efterföljas av ett samtal mellan alla parter.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiska vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Student som blivit underkänd på examinationer vid VFU-seminariet har rätt till förnyad examination senast två månader efter att examinationsresultaten anslagits, därefter i samband med ordinarie kurstillfälle. Student som inte varit närvarande vid VFU-seminariet har efter särskild prövning rätt till kompletteringsuppgifter. I de fall där kompletteringsuppgifter ej blir aktuella har studenten rätt till examination vid ordinarie kurstillfälle. Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Om studenten blir underkänd på en VFU-placering ges möjlighet till endast ett nytt omregistreringstillfälle för annan VFU-placering. Restriktionen motiveras av den begränsade tillgång på VFU-platser som råder.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående verksamhetsförlagd utbildning i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten på VFU-platsen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två̊ sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå̊ till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny VFU-period, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina VFU-tillfällen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Obligatorisk litteratur

  Teori för socialt arbete
  Blom Björn, Morén Stefan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 9789144091655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förstå socialt arbete
  Börjeson Bengt, Börjeson Martin
  3., uppdaterade uppl. : Malmö : Liber : 2015 : 405 s. :
  ISBN: 978-91-47-11497-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cajvert Lilja
  Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-44-10603-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
  Carlander Jakob, Wedeen Andreas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
  ISBN: 9789147126460
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att bli socialarbetare : en reflekterande vägledning för studenter
  Dunk-West Priscilla, Lindelöf Inger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 230 s. :
  ISBN: 9789144097220
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2017 :
  Nedladdningsbar från akademikerförbundet
  Obligatorisk

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Morén Stefan
  Undran inför socialt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 151 s. :
  ISBN: 9789144106045
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hilmarsson Hilmar Thór
  Samtalet : förbättra din professionella kommunikation genom empati
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 328 sidor :
  ISBN: 9789144134505
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 38

  Obligatorisk litteratur

  Teori för socialt arbete
  Blom Björn, Morén Stefan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 9789144091655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förstå socialt arbete
  Börjeson Bengt, Börjeson Martin
  3., uppdaterade uppl. : Malmö : Liber : 2015 : 405 s. :
  ISBN: 978-91-47-11497-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cajvert Lilja
  Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-44-10603-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
  Carlander Jakob, Wedeen Andreas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
  ISBN: 9789147126460
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att bli socialarbetare : en reflekterande vägledning för studenter
  Dunk-West Priscilla, Lindelöf Inger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 230 s. :
  ISBN: 9789144097220
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare
  Akademikerförbundet SSR : 2017 :
  Nedladdningsbar från akademikerförbundet
  Obligatorisk

  Hilmarsson Hilmar Thór
  Samtalet med känslomässig intelligens
  4., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 351 s. :
  ISBN: 978-91-44-08226-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Morén Stefan
  Undran inför socialt arbete
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 151 s. :
  ISBN: 9789144106045
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst