Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete i ett internationellt perspektiv, 15 hp

Engelskt namn: Social work in an international Perspective

Denna kursplan gäller: 2020-09-21 till 2020-09-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA184

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-06

Reviderad av: Prefekten, 2020-10-12

Innehåll

Kursens övergripande mål är att ge ett internationellt perspektiv på det sociala arbetets målgrupper och socionomers verksamhetsområden. Vidare behandlas socionomers professionsroll och villkor för denna inom offentlig, privat och ideell sektor. Därutöver behandlas socionomens uppdrag, villkor och krav vilket problematiseras utifrån professionsetik. I kursen poängteras betydelsen av en vetenskaplig grund för att förstå och kritiskt analysera förutsättningar för det praktiska sociala arbetet. Att reflektera kring sig själv och sin framtida profession i relation till det sociala arbetet och dess målgrupper ingår i kursen. I kursen sker fältförlagda studier utomlands som syftar till att förbereda studenterna för internationellt socialt arbeta i olika kulturella kontexter. Under handledning kommer studenterna att observera och aktivt delta i socialt arbete i ett internationellt sammanhang. Kursen ger möjlighet att studera samspelet mellan individ, social situation och levnadsvillkor i det land fältstudierna genomförs.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1) Visa grundläggande kunskap om det sociala arbetets målgrupper ur ett internationellt perspektiv.
2) Visa grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
3) Kunna identifiera och beskriva socionomers verksamhetsområden, arbetsuppgifter och professionsroll.   
4) Visa kunskap om hur socialt arbete med individer och grupper bedrivs i den kontext där fältstudierna bedrivs

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:
 
5) Visa grundläggande förmåga att förstå och analysera sociala problem i relation till det sociala arbetets olika målgrupper.
6) Kunna reflektera kring rollen som socialarbetare i relation till kön klass etnicitet och sexualitet i relation till kulturella skillnader och likheter.
7) Visa grundläggande färdighet och förmåga att använda ett jämförande perspektiv på en eller flera sociala verksamheter utifrån svenskt och internationellt sammanhang.
8) Exemplifiera hur socionomyrkens professionaliseringsprocesser villkoras av hur verksamhetsområdet utvecklas och förändras i den kontext där fältstudierna genomförts.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

9) Visa på självkännedom i relationen till det sociala arbetets målgrupper.
10) Visa förmåga att kunna reflektera över och diskutera professionsrollen utifrån professionsetik.
11) Visa förmåga att kunna reflektera över skillnader och likheter ur ett komparativt perspektiv på socialt arbete mellan svenska och internationella förhållanden och den egna professionsrollen.

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

För studenter antagna vid såväl campus- som distansutbildningen ges kursen som en blandning av campusförlagd undervisning och distansundervisning. Kursen genomförs i form av fältförlagda studier utomlands under en tidsperiod om minst 5 veckor, maximalt 8 veckor. De fältförlagda studierna ska genomföras i en social verksamhet. Undervisningen sker genom traditionell campusundervisning, nätburen undervisning med inspelade föreläsningar samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort vilket innebär att alla examinationer (om inte annat meddelas av kursansvarig), vissa undervisningsinslag och de obligatoriska utbildningsmomenten sker på samlingsorten Umeå. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen, dessa framgår av schemat. Den sociala verksamhet som de fältförlagda studierna genomförs i ska godkännas av kursansvarig. Möjlighet finns att genomföra fältstudierna inom ramen Erasmus + programmet. Kursen inleds och avslutas med examinerande seminarier vid studieorten Umeå, alternativt via digitala seminarier.

Examination

Kursen examineras löpande via följande examinationer:
  • Aktivt deltagande i seminarium
  • Framställandet av en poster som seminariebehandlas
  • Individuell skriftlig reflektionsuppgift som är kopplad till studentens professionella och personliga utveckling
  • Individuell skriftlig inlämningsuppgift som även presenteras muntligt vid ett seminarium
  • Utöver ovanstående examinationsformer ska ett intyg från handledare som styrker aktivt deltagande, samt omfattning, i verksamhetens aktiviteter lämnas in efter fältstudierna

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För den individuella skriftliga inlämningsuppgiften ges något av betygen VG (Väl Godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd). För övriga examinerande uppgifter ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd).
 
Kursbetyget utgör en sammanfattande bedömning av examinationsresultaten och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Intyget från handledare eller motsvarande från fältstudieverksamheten betygssätts ej men utgör ett betygsunderlag som ska lämnas in till examinator efter genomförda fältstudier. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga uppgiften.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på något/några av kursens examinationsuppgifter erbjuds ett nytt tillfälle för examination.

Student som ej uppnått godkänt resultat på någon av examinationsuppgifterna kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/

 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.                                                                                                                                                                                                                       
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 39

Alkohol- och narkotikaproblem
Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
ISBN: 978-91-44-11238-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Broadening horizons: international exchanges in social work, Hampshire, Ashgate Publishing Limited, 418pp
Dominelli Lena, Bernard Wanda Thomas (eds.)
2003 :
Obligatorisk

Jag lever ett liv som liknar ditt : en berättelse om att leva med en sårbar kropp
Grue Jan, Hjälte Jens
Stockholm : Weyler förlag : 2019 : 174 sidor :
ISBN: 9789176811863
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Practising social work in a complex world
Adams Robert, Dominelli Lena, Payne Malcolm
2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2009 : xvi, 368 s. :
ISBN: 9780230218642
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Teori för socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789144091655
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jordan Thomas
Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
ISBN: 9789140688354
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album