Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Våld i nära relation, 7,5 hp

Engelskt namn: Violence in Intimate Relationship

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2SA201

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-12-02

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge en teoretisk, empirisk och praktisk kunskap om området våld i nära relation inom ramen för det sociala arbetets verksamhetsområde. Kursen har ett särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor, men även andra former av våld i nära relation kommer att beaktas, t.ex. våld mot män, äldre personer, barn, samkönat våld, hedersproblematik och olika grupper med särskilt utsatta livssituationer.

Kursen består av tre huvudsakliga delar:
 
Den första delen av kursen fokuserar på teoretisk och empirisk kunskap om området våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Här behandlas grundläggande begrepp, samt teoretiska perspektiv inom området våld i nära relation, samt våldets karaktär, omfattning, utveckling och konsekvenser i ett svenskt och internationellt perspektiv. Den första delen av kursen uppmärksammar särskilt mäns våld mot kvinnor, men även t.ex. våld mot män, äldre personer, barn, samkönat våld, hedersproblematik och olika grupper i särskilt utsatta livssituationer. Fokus ligger även på hur olika former av social problematik kan påverka och samspela inom ramen för våld i nära relation.
 
Den andra delen av kursen behandlar praktiska omständigheter för arbete med våld i nära relation inom ramen för det sociala arbetet. Detta inkluderar kunskaper och kritiska reflektioner om organisationers och professionellas specifika roller och ansvar, men även andra välfärdsaktörers betydelser när det gäller insatser riktade till personer som utsatts för våld i nära relation, samt förövare.
 
Den avslutande delen av kursen innefattar att kritiskt reflektera över våld i nära relation. Med hjälp av teoretisk och empirisk kunskap, samt kunskap om praktiska förutsättningar analyseras och diskuteras våld i nära relation inom ramen för praktiskt socialt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1.    Visa fördjupade kunskaper om och förståelse för centrala begrepp samt olika teoretiska perspektiv inom området våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.
2.    Visa kunskap om karaktär, omfattning, konsekvenser och utveckling avseende våld i nära relation i Sverige och internationellt.
3.    Visa kunskap om grupper med särskilt utsatta livssituationer med avseende på förekomster och konsekvenser av våld.
4.    Visa kunskap om hur våld i nära relation kan samverka med olika former av social problematik samt påverka människors levnadsförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga:

5.    Visa förmåga att kritiskt analysera och reflektera över hur våld i nära relation kan förstås och hanteras i relation till det sociala arbetets verksamhetsområde.
6.    Visa förmåga att kritiskt analysera och reflektera kring samverkan och andra välfärdsaktörers roller i det sociala arbetets verksamheter med våldsutsatta och förövare.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

7.    Självständigt kunna inhämta, värdera och tillämpa kunskap inom området våld i nära relation, samt reflektera över sin egen sociala position och sitt förhållningssätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens baseras på distansundervisning, med inslag av campusförlagd undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande (U/G), inlämningsuppgifter i grupp och individuellt, (U/G) samt genom individuell skriftlig fördjupningsuppgift (U/G/VG). 

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
För betyget Godkänd på hela kursen krävs G på samtliga examinerande uppgifter.

För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs G på samtliga examinerande uppgifter samt VG på skriftlig individuell fördjupningsuppgift.

Student som ej uppnått godkänt resultat kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva 

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.