Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i sociologi, 15 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Sociology

Denna kursplan gäller: 2015-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 2SO002

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-04-08

Reviderad av: Prefekten, 2014-11-21

Innehåll

Den studerande genomför ett sociologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett oppositionsseminarium. Vid detta tillfälle skall studenten även konstruktivt granska en annan uppsats.

Förväntade studieresultat

Efter avslutat moment skall studenterna kunna
- självständigt formulera en eller flera sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta forskningsfrågor
- självständigt utforma och motivera en undersökningsdesign i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer
- identifiera och presentera relevant forskning samt diskutera dess relation till de formulerade forskningsfrågorna
- samla in och bearbeta material, alternativt bearbeta redan insamlat material, i enlighet med vald undersökningsdesign samt etablerade metoder och etiska riktlinjer
- självständigt utföra en avancerad analys av insamlat material i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer
- självständigt tillämpa relevanta sociologiska/socialpsykologiska teorier på insamlat material
- dra rimliga slutsatser av insamlade material i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer
- kritiskt förhålla sig till studiens resultat
- skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande etik, språkbruk och formalia
- presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt
- konstruktivt granska en annan students uppsats, beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

90 hp sociologi inkl 15 hp examensarbete på grundnivå samt Sociologisk teori 15 hp på avancerad nivå eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar och av enskild och/eller grupphandledning samt oppositionsseminarier. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Seminarierna kan vara obligatoriska. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras i huvudsak genom studentens uppsats. Uppsatsen behandlas vid ett oppositionsseminarium, där studenten diskuterar uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt. Vid oppositionsseminariet skall studenten även kritiskt granska en annan uppsats.

För att erhålla betyget Godkänt på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. Om studenten erhåller betyget Underkänd på slutversionen av uppsatsen sker kompletterande examination i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator.

Varje student har rätt att komplettera slutversionen av uppsatsen vid maximalt fem tillfällen. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära byte av examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt, på en särskild blankett. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 24

Litteratur väljs i samråd med handledare och/eller kursansvarig