Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi B, 30 hp

Engelskt namn: Sociology B

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 till 2011-01-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-12-09

Reviderad av: Sociologiska institutionen, 2010-11-16

Innehåll

Kursen avser att öka förtrogenheten med sociologins teoretiska grunder och metodologiska variationer. Den ger också utrymme för att självständigt utföra sociologiska analyser, uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter. Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp Momentet ger de studerande en grundläggande förståelse för teoribildning samt empirisk forskning kring social kategorisering och sociala positioner. Klass, etnicitet, genus och sexualitet presenteras såväl var för sig som i relation till varandra. Momentet behandlar även social kategorisering i relation till arbete. Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp Momentet är inriktat mot utvecklingen inom sociologisk teoribildning. Ett flertal betydande teoretiska inriktningar och traditioner behandlas. Under momentet diskuteras också moderna sociologiska teoriers relevans för att analysera aktuella förhållanden och fenomen. Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp Momentet behandlar metodlogiska överväganden inom såväl kvantitativt som kvalitativt orienterad forskning. Utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter behandlas bland annat frågor om planering, urval, analys, tolkning och redovisning av olika typer av material. Det kvantitativa metodinslaget har en inriktning mot datorbaserade tillämpningsövningar. Moment 4: Kvalitativt uppsatsarbete, 7,5 hp Under momentet skriver studenterna uppsats inom ett anvisat område. Uppsatsen omfattar även en kvalitativ tillämpning.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp Efter genomgånget moment ska studenten kunna - redogöra för några centrala sociologiska analytiska kategoriseringar - självständigt och kritiskt applicera teoretiska perspektiv kring sociologiska kategoriseringar på ett utvalt empiriskt område - förstå och relatera samhällsvetenskaplig forskning och debatt till social kategorisering och intersektionalitet - producera en text i akademisk form och ha genomfört en muntlig opposition. Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp Efter genomgånget moment ska studenten kunna - beskriva huvuddragen i hur olika sociologiska teorier och traditioner vuxit fram - beskriva huvuddragen i moderna samhällsteoriers syn på människans och samhällets egenskaper och samspel - jämföra, kritiskt granska och värdera olika sociologiska teorier. Moment 3: Sociologisk och socialpsykologisk metod, 7,5 hp Efter avslutat moment skall studenten kunna - göra metodologiska överväganden för såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar - genomföra datorbaserade övningar med hjälp av SPSS - tillämpa multivariata analystekniker - redogöra för skilda kvalitativa forskningsinriktningar - redogöra för och problematisera principer för kvalitativ forskning med avseende på planering, urval, analys och genomförande. Moment 4: Kvalitativt uppsatsarbete, 7,5 hp Efter genomgånget moment ska studenten kunna - formulera en forskningsfråga, som lämpar sig för en kvalitativ undersökning, inom ett anvisat område - utforma en kvalitativ undersökningsdesign utifrån den formulerade forskningsfrågan - samla in och bearbeta material i enlighet med vald undersökningsdesign - sammanställa en mindre kunskapsöversikt i relation till den formulerade forskningsfrågan - skriva en vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia - opponera på annan students uppsats.

Behörighetskrav

Univ: Sociologi A eller Socialpsykologi A

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar på moment 1, 2 och 3. I samband med examinationen på moment 1 och 4 genomförs också en muntlig opposition. Under moment 4 sker undervisningen dels genom föreläsningar, dels genom handledning i grupp och/eller individuellt. Handledning ges, om inte annat överenskommits, under den termin som studenten är registrerad på kursen för första gången. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk.

Examination

Under moment 1 sker examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier,en webbaserad tentamen via lärplattformen Cambro, författande av en rapport samt godkänt deltagande vid oppositionsseminariet. Under moment 2 sker examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier och genom salstentamen. Under moment 3 sker examinationen genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och genom författande av hemtentamina. Under moment 4 sker examinationen genom uppsatsskrivning och genom godkänt deltagande vid oppositionsseminariet. På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på kursen som helhet krävs Godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. För betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs att 75 procent av momenten har betyget Väl godkänd. Om studenten erhåller betyget Underkänd på inlämnade uppgifter eller uppsatsen sker kompletterande examination i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator. Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. En student har rätt att begära att få byta examinator efter det att två otillräckliga kompletteringar av hemuppgifter/uppsats inlämnats. Studierektor kontaktas i sådana fall. Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”. http://www.student.umu.se/regelsamlingen

Övriga föreskrifter

Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.