Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi B, 30 hp

Engelskt namn: Sociology B

Denna kursplan gäller: 2016-12-12 till 2017-10-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-12-09

Reviderad av: Prefekten, 2016-12-13

Innehåll

Kursen avser att öka förtrogenheten med sociologins teoretiska grunder och metodologiska variationer. Den ger också utrymme för att självständigt utföra sociologiska analyser, uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter.

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp
Momentet ger de studerande en grundläggande förståelse för teoribildning samt empirisk forskning kring social kategorisering och sociala positioner. Klass, etnicitet, genus och sexualitet presenteras såväl var för sig som i relation till varandra.

Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp
Momentet är inriktat mot utvecklingen inom sociologisk teoribildning. Ett flertal betydande teoretiska inriktningar och traditioner behandlas. Under momentet diskuteras också moderna sociologiska teoriers relevans för att analysera aktuella förhållanden och fenomen.

Moment 3: Kvalitativ metod i praktiken: att genomföra en intervjuundersökning, 7,5 hp
Inom ramen för detta moment erhåller studenterna fördjupade kunskaper om metodologiska antaganden, undersökningsdesign och analysmetoder förknippade med kvalitativa metoder. Dessa kunskaper tillämpas genom att studenterna utformar och genomför en kvalitativ intervjuundersökning, inom ett anvisat forskningsområde. Detta sker både genom individuellt och gruppvist arbete och utmynnar i individuellt författade rapporter.

Moment 4: Kvantitativ metod i praktiken: att genomföra en enkätundersökning, 7,5 hp
Detta moment avser att ge fördjupade kunskaper om metodologiska antaganden, undersökningsdesigner och analysmetoder kopplade till enkätundersökningar. Dessa kunskaper tillämpas genom att studenterna: (i) utformar egna teoretiskt relevanta problemställningar inom ett anvisat forskningsområde; (ii) utformar och genomför en enkätundersökning; (iii) sammanställer och analyserar insamlade data. Ovanstående arbete sker såväl i grupp som individuellt och utmynnar i individuellt författade rapporter, där resultat och analys presenteras.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- redogöra för de sociala kategoriseringarna klass, etnicitet, genus och sexualitet
- visa begreppslig kunskap i relation till sociala kategoriseringar.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
- självständigt tillämpa teoretiska perspektiv kring sociala kategoriseringar på ett utvalt empiriskt område
- muntligt presentera ett avgränsat teoretiskt och empiriskt område
- producera text i vetenskaplig form och genomföra en muntlig opposition.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- förstå och relatera samhällsvetenskaplig forskning och debatt till sociala kategoriseringar
- förstå och problematisera relationen mellan olika sociala kategoriseringar

Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- redogöra för hur olika sociologiska teorier och traditioner vuxit fram.
- redogöra för huvuddragen i moderna samhällsteoriers syn på människans och samhällets egenskaper och samspel.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
- muntligt och skriftligt redogöra för och jämföra olika moderna sociologiska teorier.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
-kritiskt granska och problematisera både klassisk sociologisk teori och samtida sociologisk teori.

Moment 3: Kvalitativ metod i praktiken: att genomföra en intervjuundersökning, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- visa fördjupad kunskap om metodologiska utgångspunkter, undersökningsdesign och analysmetoder inom ett urval av kvalitativa forskningstraditioner
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
- formulera relevanta forskningsfrågor utifrån ett anvisat område, som lämpar sig för kvalitativa intervjuundersökningar
- utforma lämplig kvalitativ undersökningsdesign utifrån formulerade forskningsfrågor
- genomföra semistrukturerade intervjuer samt samla in, bearbeta och analysera insamlat intervjumaterial med hjälp av innehålls-  alternativt tematisk analys
- skriva vetenskapliga rapporter, i enlighet med vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia, där analys och resultat från kvalitativa intervjuundersökningar presenteras
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- göra relevanta metodologiska avväganden för kvalitativa intervjuundersökningar
- tillämpa etiska riktlinjer på egna och andras kvalitativa intervjuundersökningar
- reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i egna och andras kvalitativa undersökningar

Moment 4: Kvantitativ metod i praktiken: att genomföra en enkätundersökning, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- visa fördjupad kunskap kring formulering av relevanta och empiriskt gångbara problemställningar utifrån teoretiska resonemang
- visa fördjupad kunskap om enkätens centrala delar: frågekonstruktion, urval och datainsamlingsmetod
- visa fördjupad kunskap om etiska riktlinjer för forskning
- visa fördjupad kunskap om multivariat analys av data med hjälp av linjär regressionsanalys och korstabellsanalys
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
- utforma en lämplig kvantitativ undersökningsdesign utifrån formulerade forskningsfrågor
- formulera relevanta konkreta enkätfrågor utifrån teoretiska resonemang
- samla in enkätdata och sammanställa dessa i en datamatris
- använda statistikprogrammet SPSS för att analysera insamlade kvantitativa data
- skriva rapporter, i enlighet med vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia, där analys och resultat av kvantitativa studier presenteras
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
- göra relevanta metodologiska avväganden för att genomföra kvantitativa enkätundersökningar
- förstå hur teoretiska begrepp kan konkretiseras och undersökas med enkätinstrumentet
- förstå och reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i kvantitativa undersökningar

Behörighetskrav

Univ: Sociologi A eller Socialpsykologi A

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar på moment 1, 2 och 3. I samband med examinationen på moment 1 och 4 genomförs också en muntlig opposition. Under moment 4 sker undervisningen dels genom föreläsningar, dels genom handledning i grupp och/eller individuellt. Handledning ges, om inte annat överenskommits, under den termin som studenten är registrerad på kursen för första gången. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Närvaro vid seminarier och gruppövningar kan vara obligatorisk. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Under moment 1 sker examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier,en webbaserad tentamen via lärplattformen Cambro, författande av en rapport samt godkänt deltagande vid oppositionsseminariet. Under moment 2 sker examinationen genom fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier och genom salstentamen. Examinationen på moment 3 sker genom en individuellt författad rapport där resultat och analys från en genomförd intervjustudie presenteras, samt genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och praktiska övningar. Under moment 4 sker examinationen genom tentamen samt skriftlig rapport.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på kursen som helhet krävs Godkänt på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. För betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs att 75 procent av momenten har betyget Väl godkänd. Om studenten erhåller betyget Underkänd på inlämnade uppgifter eller uppsatsen sker kompletterande examination i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. En student har rätt att begära att få byta examinator efter det att två otillräckliga kompletteringar av hemuppgifter/uppsats inlämnats. Studierektor kontaktas i sådana fall.
Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”. http://www.student.umu.se/regelsamlingen

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 27

  Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp

  Acker Joan
  Inequality regimes: gender, class and raci in organizations.
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-164 :
  Obligatorisk

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hegemonic masculinity : Rethinking the concept
  Connell R.W, Messerschmidt James W
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : sid. 829-859 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://gas.sagepub.com/cgi/reprint/19/6/829

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 6: Reading between the lines: Recognising underlying assumptions and implicit arguments Kap 10: Critical, analytical Writing: Critical thinking when writing

  Garner Steve
  Racisms : an introduction
  London : SAGE : 2009. : x, 206 p. cm. :
  ISBN: 978-1-4129-4580-6 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hirdman Yvonne
  Genussystemet
  Ingår i:
  Demokrati och makt i Sverige
  Stockholm : Allmänna förl. : 1990 : 454 s. : SOU 1990:44 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 73-116

  Holgersson Ulrika
  Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-44-04592-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Martin Patricia Yancey

  2003 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://gas.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/342

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08767-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  6., [grundligt omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 268 s. :
  ISBN: 91-40-66825-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp

  Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori.
  Bourdieu Pierre, Gimdal Gustaf, Jordebrandt Stefan
  Göteborg : Daidalos : 1999 : 202 s. :
  ISBN: 91-7173-134-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs "Socialt rum och symboliskt rum", sid. 11-24

  Connected : mänskliga relationer, sociala nätverk och deras betydelse i våra liv
  Christakis Nicholas A., Fowler James H.
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 364 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-27-11830-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 7: Does it add upp? Identifying flaws in the argument Kap 8: Where's the proof? Finding and evaluation sources of evidence?

  Hallerstedt Gunilla
  Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande
  Göteborg : Daidalos : 2006 : 128 s. :
  ISBN: 91-7173-238-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foucault Michel
  Övervakning och straff : fängelsets födelse
  Lund : Arkiv : 2003 : 355 :
  ISBN: 91-7924-169-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs "De dömdas kropp" http://www.geocities.ws/insurrection_raven/se_texts/overvakning_och_straff.html

  Giddens Anthony
  Modernitetens följder
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 166 s. :
  ISBN: 91-44-00142-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Månson Per
  Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker
  7. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 456, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-469-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Sociologiskt lexikon
  Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
  1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
  ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3: Kvalitativ metod i praktiken: att genomföra en intervjuundersökning, 7,5 hp

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-47-09446-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 11: Where's the analysis? Evaluating critical writing

  Lantz Annika
  Intervjumetodik
  2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : cop. 2007 : 133 s. :
  ISBN: 978-91-44-00832-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Referenslitteratur

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
  Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-08476-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08767-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  6., [grundligt omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 268 s. :
  ISBN: 91-40-66825-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4: Kvantitativ metod i praktiken: att genomföra en enkätundersökning, 7,5 hp

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789144082318
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 12: Critical reflection

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
  ISBN: 978-91-44-04896-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08767-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  6., [grundligt omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 268 s. :
  ISBN: 91-40-66825-8
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2016 vecka 48

  Moment 1: Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp

  Acker Joan
  Inequality regimes: gender, class and raci in organizations.
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-164 :
  Obligatorisk

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 2-6, sid 35-170

  Hegemonic masculinity : Rethinking the concept
  Connell R.W, Messerschmidt James W
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : sid. 829-859 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://gas.sagepub.com/cgi/reprint/19/6/829

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 6: Reading between the lines: Recognising underlying assumptions and implicit arguments Kap 10: Critical, analytical Writing: Critical thinking when writing

  Garner Steve
  Racisms : an introduction
  London : SAGE : 2009. : x, 206 p. cm. :
  ISBN: 978-1-4129-4580-6 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hirdman Yvonne
  Genussystemet
  Ingår i:
  Demokrati och makt i Sverige
  Stockholm : Allmänna förl. : 1990 : 454 s. : SOU 1990:44 :
  Läsanvisning: 73-116

  Holgersson Ulrika
  Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-44-04592-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jutterdal Anna
  Jämställdhetsarbete - en utmaning för kommuner och landsting! : en kunskapsöversikt
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : cop. 2008 : 72 s. :
  ISBN: 978-91-7164-386-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-386-5.pdf

  Martin Patricia Yancey

  2003 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://gas.sagepub.com/cgi/reprint/17/3/342

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08767-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  6., [grundligt omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 268 s. :
  ISBN: 91-40-66825-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp

  Praktiskt förnuft : bidrag till en handlingsteori.
  Bourdieu Pierre, Gimdal Gustaf, Jordebrandt Stefan
  Göteborg : Daidalos : 1999 : 202 s. :
  ISBN: 91-7173-134-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs "Socialt rum och symboliskt rum", sid. 11-24

  Connected : mänskliga relationer, sociala nätverk och deras betydelse i våra liv
  Christakis Nicholas A., Fowler James H.
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 364 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-27-11830-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 7: Does it add upp? Identifying flaws in the argument Kap 8: Where's the proof? Finding and evaluation sources of evidence?

  Hallerstedt Gunilla
  Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande
  Göteborg : Daidalos : 2006 : 128 s. :
  ISBN: 91-7173-238-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foucault Michel
  Övervakning och straff : fängelsets födelse
  Lund : Arkiv : 2003 : 355 :
  ISBN: 91-7924-169-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs "De dömdas kropp" http://www.geocities.ws/insurrection_raven/se_texts/overvakning_och_straff.html

  Giddens Anthony
  Modernitetens följder
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 166 s. :
  ISBN: 91-44-00142-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Månson Per
  Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker
  7. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 456, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-469-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Sociologiskt lexikon
  Brante Thomas, Andersen Heine, Korsnes Olav
  1. uppl. /b 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 363 s. :
  ISBN: 91-27-07679-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3: Kvalitativ metod i praktiken: att genomföra en intervjuundersökning, 7,5 hp

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-47-09446-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-05475-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 11: Where's the analysis? Evaluating critical writing

  Lantz Annika
  Intervjumetodik
  2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : cop. 2007 : 133 s. :
  ISBN: 978-91-44-00832-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Referenslitteratur

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
  Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-08476-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08767-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  6., [grundligt omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 268 s. :
  ISBN: 91-40-66825-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4: Kvantitativ metod i praktiken: att genomföra en enkätundersökning, 7,5 hp

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789144082318
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cottrell Stella
  Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
  2. ed. : Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011 : 282 s. :
  ISBN: 0230285295 (pbk) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 12: Critical reflection

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
  ISBN: 978-91-44-04896-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material tillkommer.

  Referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Lagerhammar Ann
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 416 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08767-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
  2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  6., [grundligt omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 268 s. :
  ISBN: 91-40-66825-8
  Se bibliotekskatalogen Album